Ondernemen tijdens de coronacrisis

Fiscale maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft de overheid een breed pakket aan steunmaatregelen beschikbaar gesteld om de economische gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk op te vangen. Getroffen ondernemers kunnen een beroep doen op deze maatregelen om de impact van het virus op hun organisatie zoveel mogelijk te beperken. Veel maatregelen treden direct of op korte termijn in werking, en zijn bovendien laagdrempelig in toepassing. In veel gevallen moeten de exacte voorwaarden echter nog wel worden uitgewerkt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle fiscale maatregelen en de eventuele updates hierin. 

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen 

De Belastingdienst zal – zoals al eerder aangekondigd – bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Zij kunnen per brief uitstel aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet en loonbelasting. Na ontvangst van het verzoek zal de Belastingdienst invorderingsmaatregelen regelen. Later wordt het verzoek dan individueel beoordeeld. 

In het verzoek moet gemotiveerd worden aangegeven waarom de coronacrisis voor de problemen met de liquiditeit heeft gezorgd. Binnen 4 weken moet het verzoek worden onderbouwd met een verklaring van een derde deskundige, bijvoorbeeld een belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie. 

Update 19-03-2020: Het Ministerie van Financiën heeft laten weten dat de voorwaarde van de verklaring door de derde deskundige in de meeste gevallen kan komen te vervallen. Om uitstel van betaling te verkrijgen is het voldoende een brief te sturen waarin wordt aangegeven dat u als ondernemer in de betalingsproblemen bent gekomen door de uitbraak van het coronavirus. Er hoeft dan geen nader bewijs te worden verstrekt. De invorderingsmaatregelen worden direct gestopt en er wordt uitstel van betaling verleend voor 3 maanden. Als u langer dan 3 maanden uitstel wilt, moet wel nader bewijs worden verstrekt (mogelijk verklaring van derde deskundige), maar dat wordt nog uitgewerkt. U heeft dan wel de eerste 3 maanden de tijd om die aanvullende informatie te verzamelen en te verstrekken.

Het verzoek kan pas worden ingediend zodra een (naheffings)aanslag is opgelegd. Het heeft dus geen zin om direct na het indienen van de aangifte BTW of Loonheffingen om uitstel te verzoeken. Eerst zal de naheffingsaanslag moeten worden afgewacht. Bij verleend uitstel zal de verzuimboete wegen niet-betaling later tot nihil worden verminderd. Het is van belang wel juist en tijdig aangifte te blijven doen.

Update 7-04-2020: Het Ministerie van Financiën heeft op dinsdag 7 april besloten dat er geen aparte melding betalingsonmacht meer hoeft te worden gedaan indien om uitstel van betaling wordt verzocht vanwege de coronacrisis. De aanvraag voor uitstel van betaling wordt in dit geval direct als melding betalingsonmacht aangemerkt. Of deze versoepeling ook geldt voor de melding ten aanzien van een achterstand in de betaling van pensioenpremies aan bedrijfstakpensioenfondsen is nog niet bekend. 

Update Noodpakket 2: uitstel van betaling verlengd
Op 20 mei heeft het kabinet het tweede noodsteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Onder dit tweede noodpakket is de periode waarbinnen de eerste termijn van 4 maanden kan worden aangevraagd, verlengd tot 1 oktober. Let op: deze eerste termijn kan slechts eenmaal per onderneming worden aangevraagd. De regeling omtrent uitstel van betaling voor langer dan drie maanden blijft ongewijzigd. Lees hier meer over de verlenging van deze regeling.

Lokale belastingen

Naast de maatregelen vanuit het Rijk worden er door gemeenten ook steunmaatregelen geboden. Zo krijgen ondernemers en zzp’ers in veel gemeenten uitstel van betaling voor lokale belastingen en heffingen. Informeer bij uw gemeente van welke maatregelen u gebruik kunt maken.

Verlaging percentage invorderings- en belastingrente 

De Belastingdienst kan twee soorten rentes in rekening brengen bij ondernemers: invorderingsrente en belastingrente. Voor beide soorten wordt het percentage drastisch verlaagd tot bijna nihil. 

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald over de periode na de uiterste betaaldatum. Het percentage van de invorderingsrente zal voor alle belastingschulden vanaf 23 maart as. worden verlaagd naar 0,01%. Hiermee kan dus met een gerust hart uitstel van betaling worden aangevraagd. 

Belastingrente wordt in rekening gebracht als de aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat laat aangifte wordt gedaan. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt deze in rekening gebracht vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar. Het tarief hiervoor bedraagt 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook dit percentage wordt tijdelijk verlaagd tot 0,01% voor alle belastingsoorten. De verlaging gaat in per 1 juni 2020 en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen voorlopige aanslag 

Ondernemers betalen meestal al gedurende het jaar inkomsten- of vennootschapsbelasting via een voorlopige aanslag. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis (of om andere reden) kunnen een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag. De Belastingdienst zal het verzoek inwilligen.

Voorlopige verliesverrekening

Het is mogelijk dat u – bijvoorbeeld als gevolg van de crisis – een verlies lijdt over 2020, of misschien was 2019 voor u ook een verliesjaar. Dit verlies kunt u mogelijk verrekenen met resultaten uit het verleden waardoor u belasting terugontvangt. Die verrekening kan normaal gesproken pas plaatsvinden als het verlies over het verliesjaar definitief is vastgesteld. Het is echter ook mogelijk te verzoeken om voorlopige verliesverrekening, waardoor alvast 80% van het verlies wordt verrekend. U heeft dan eerder de beschikking over de teruggave van belasting.

Let op: dit verzoek kan pas worden ingediend als de aangifte over het verliesjaar is ingediend. Dien daarom snel de aangifte over 2019 of straks over 2020 in.

Ketenaansprakelijkheid bij inlenen personeel

Als u personeel inleent en de uitlener draagt de verschuldigde loonbelasting niet af, dan kunt u als inlener aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen belasting. In deze onzekere tijden moet u extra alert zijn op het betalingsgedrag van de door u ingeschakelde uitleners.

Toeristenbelasting 

Toeristenbelasting wordt geheven door gemeentes van ondernemers in de verblijfssector. Veelal wordt die via een voorlopige aanslag betaald. Het kabinet treedt in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het stopzetten van (voorlopige) aanslagen toeristenbelasting.

Waterschapbelasting

Ook waterschappen bieden ondernemers die getroffen zijn door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus de mogelijkheid om belastingen later te betalen. Een aantal waterschappen zet de invordering van belastingen helemaal stil. Lees verder…

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan. 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.