Ondernemen tijdens de coronacrisis

Fiscale maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft de overheid een breed pakket aan steunmaatregelen beschikbaar gesteld om de economische gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk op te vangen. Getroffen ondernemers kunnen een beroep doen op deze maatregelen om de impact van het virus op hun organisatie zoveel mogelijk te beperken. Veel maatregelen treden direct of op korte termijn in werking, en zijn bovendien laagdrempelig in toepassing. In veel gevallen moeten de exacte voorwaarden echter nog wel worden uitgewerkt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle fiscale maatregelen en de eventuele updates hierin. 

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen 

De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling aan alle ondernemers die door de coronacrisis in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen.

Uitstel van betaling van belastingschulden is nu mogelijk tot 1 april 2021. Dat was eerder tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling of een verlenging van al verleend uitstel kunnen aanvragen. Voor ondernemers die na 1 januari 2021 voor de eerste keer uitstel aanvragen, betekent dit dat zij tot 1 april 2021 niet aan hun nieuwe betalingsverplichtingen hoeven te voldoen. Ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend, kunnen verlenging van het uitstel tot 1 april 2021 aanvragen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hebben gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. De opgebouwde belastingschuld tijdens de periode van het uitstel moet vanaf 1 juli 2021 in 36 termijnen worden afbetaald. Dit blijft ongewijzigd.

Update 22-01-2021: Uitstel van betaling
Uitstel van betaling
Ondernemingen die zich voor het eerst melden bij de Belastingdienst met het verzoek om uitstel van betaling, krijgen 3 maanden uitstel. Voor betalingsverplichtingen die opkomen in deze periode wordt uitstel verleend. Onder voorwaarden is het mogelijk de periode van 3 maanden te verlengen. Het initiële uitstel kan tot 1 juli 2021 worden aangevraagd (was voorheen tot 1 april 2021). Het is en blijft belangrijk om na afloop van de periode van 3 maanden nieuwe verplichtingen qua aangifte en betaling na te leven. Als dat niet gebeurt, wordt het uitstel ingetrokken en kan niet van de betalingsregeling gebruik worden gemaakt. 

Terugbetalingsregeling
Voor alle belastingschulden waarvoor ondernemers uitstel hebben genoten, geldt een generieke terugbetalingsregeling. Met deze regeling moeten ondernemingen hun belastingschuld lineair aflossen in 36 maanden. De aflossingsperiode zou starten op 1 juli 2021 maar de start is nu opgeschort naar 1 oktober 2021. 

Lokale belastingen

Naast de maatregelen vanuit het Rijk worden er door gemeenten ook steunmaatregelen geboden. Zo krijgen ondernemers en zzp’ers in veel gemeenten uitstel van betaling voor lokale belastingen en heffingen. Informeer bij uw gemeente van welke maatregelen u gebruik kunt maken.

Gebruikelijk loon DGA

DGA’s zijn verplicht een gebruikelijk loon te genieten. Onder voorwaarden was het voor 2020 mogelijk dit gebruikelijk loon te verlagen, evenredig met de omzetdaling over de eerste 4 maanden van 2020 ten opzichte van de eerste 4 maanden van 2019. Ook voor 2021 wordt het mogelijk het gebruikelijk loon te verminderen. Ditmaal zal de verlaging evenredig zijn met de omzetdaling over heel 2021 ten opzichte van heel 2019. De omzetdaling moet daarbij minimaal 30% zijn. Lees verder…

Verlaging percentage invorderings- en belastingrente 

De Belastingdienst kan twee soorten rentes in rekening brengen bij ondernemers: invorderingsrente en belastingrente. Voor beide soorten wordt het percentage drastisch verlaagd tot bijna nihil. 

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald over de periode na de uiterste betaaldatum. Het percentage van de invorderingsrente zal voor alle belastingschulden vanaf 23 maart as. worden verlaagd naar 0,01%. Hiermee kan dus met een gerust hart uitstel van betaling worden aangevraagd. 

Belastingrente wordt in rekening gebracht als de aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat laat aangifte wordt gedaan. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt deze in rekening gebracht vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar. Het tarief hiervoor bedraagt 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook dit percentage wordt tijdelijk verlaagd tot 0,01% voor alle belastingsoorten. De verlaging gaat in per 1 juni 2020 en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020.

Wijzigen voorlopige aanslag 

Ondernemers betalen meestal al gedurende het jaar inkomsten- of vennootschapsbelasting via een voorlopige aanslag. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis (of om andere reden) kunnen een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag. De Belastingdienst zal het verzoek inwilligen.

Voorlopige verliesverrekening

Het is mogelijk dat u – bijvoorbeeld als gevolg van de crisis – een verlies lijdt over 2020, of misschien was 2019 voor u ook een verliesjaar. Dit verlies kunt u mogelijk verrekenen met resultaten uit het verleden waardoor u belasting terugontvangt. Die verrekening kan normaal gesproken pas plaatsvinden als het verlies over het verliesjaar definitief is vastgesteld. Het is echter ook mogelijk te verzoeken om voorlopige verliesverrekening, waardoor alvast 80% van het verlies wordt verrekend. U heeft dan eerder de beschikking over de teruggave van belasting.

Let op: dit verzoek kan pas worden ingediend als de aangifte over het verliesjaar is ingediend. Dien daarom snel de aangifte over 2019 of straks over 2020 in.

Ketenaansprakelijkheid bij inlenen personeel

Als u personeel inleent en de uitlener draagt de verschuldigde loonbelasting niet af, dan kunt u als inlener aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen belasting. In deze onzekere tijden moet u extra alert zijn op het betalingsgedrag van de door u ingeschakelde uitleners.

Toeristenbelasting 

Toeristenbelasting wordt geheven door gemeentes van ondernemers in de verblijfssector. Veelal wordt die via een voorlopige aanslag betaald. Het kabinet treedt in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het stopzetten van (voorlopige) aanslagen toeristenbelasting.

Waterschapbelasting

Ook waterschappen bieden ondernemers die getroffen zijn door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus de mogelijkheid om belastingen later te betalen. Een aantal waterschappen zet de invordering van belastingen helemaal stil. Lees verder…

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan. 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.