Wie is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens?

Schipper Accountants verwerkt o.a. persoonsgegevens van onze klanten wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of klanten deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

Met de wettelijke term ‘verantwoordelijke’ wordt degene aangeduid die beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke beslist of persoonsgegevens verwerkt worden, om welke soort verwerking het gaat, welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welk doel en op welke manier de verwerking plaatsvindt. Voor de volgende diensten zal u als klant verantwoordelijk blijven voor de persoonsgegevens:

 • Overeengekomen specifieke werkzaamheden als de klant gedetailleerde instructies geeft ten aanzien welke persoonsgegevens verwerkt moeten worden;
 • Het beschikbaar stellen van software;

Als u klant bij ons bent of wordt voor deze diensten, zullen wij een verwerkersovereenkomst met u afsluiten. Hiermee voldoet u voor wat betreft die diensten aan AVG.

Voor alle andere diensten, zoals advieswerkzaamheden, geldt dat Schipper Accountants verantwoordelijke is. Binnen Schipper Accountants is de volgende onderneming verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Schipper Accountants B.V.

Privacy Officer

Voor al uw vragen over deze verklaring kunt u terecht bij de Privacy Officer van Schipper Accountants, namelijk:

Naam:                  R. (Roy) Schuitemaker
Tel:                       0113 239 400
E-mail:                 privacy@schipperaccountants.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Schipper Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens. Afhankelijk van de door u gebruikte diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Bankrekeningnummer Beeld- & geluidsopnamen
Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens Beroep en betrekking
Burgerservicenummer (BSN) E-mailadres
Financiële bijzonderheden Functioneringsgegevens
Geboortedatum Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid
Gerechtelijke gegevens Geslacht
Huwelijksdatum Kenteken
Internetbrowser en apparaat type KvK nummer
Kopieën van legitimatiebewijzen Loonheffingsnummer
Lidmaatschappen Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)
Locatiegegevens (IP-adres bijv.) Persoonlijke kenmerken
Opleidingsgegevens Samenstelling van het gezin
Profiellinks social media Toegangs- of identificatiegegevens
Telefoonnummer(s) Verzuimgegevens
Verlofgegevens Vrijetijdsbesteding en interesses

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Schipper Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het leveren van overeengekomen diensten.
 2. Het leveren van ondersteuning.
 3. Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
 4. Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen.
 5. Om u te kunnen bellen of e-mailen over ons dienstenaanbod.
 6. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 7. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 8. Schipper Accountants analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 9. Schipper Accountants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle van onze eigen administratie door de extern accountant.
 10. Tot slot verwerkt Schipper Accountants bepaalde gegevens voor historische en/of statistische doeleinden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Potentiële klanten, bestaande klanten, hun vertegenwoordigers en hun belanghebbenden.
 • Alle medewerkers en andere natuurlijke personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.
 • Bezoekers van onze website (www.schipperaccountants.nl).

Hoe lang bewaren wij gegevens en op basis van welke grondslag?

Schipper Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. Hoe lang wij welke gegevens precies bewaren, hangt ook af van de diensten waarvoor de gegevens zijn verzameld. Waar persoonsgegevens van sommige diensten al na 7 jaar niet meer bewaard hoeven te worden, verlenen wij ook adviesdiensten waar u als klant vertrouwd op een langere bewaartermijn. Hieronder zijn voor de belangrijkste diensten en activiteiten de bewaartermijnen van de persoonsgegevens beschreven. Ook na afloop van die periode kunnen we gegevens langer bewaren indien nodig. Dit doen wij dan enkel met uw uitdrukkelijke, schriftelijke (waaronder e-mail) toestemming.

Verwerking: Klantbeheer
Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang u klant bij ons bent en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u om wat voor reden dan ook geen klant meer bij ons bent, worden de gegevens 7 jaar bewaard voor de doelen zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven.

(Categorie) Persoonsgegevens
Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW);
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Burgerservicenummer (BSN);
Geboortedatum;
Geslacht;
Bankrekeningnummer;
KvK nummer;
Profiellinks social media;
Vrijetijdsbesteding en interesses.


Verwerking: salarisadministratie & -advisering
Voor loon- en salarisadministratie geldt de wettelijke verplichting om gegevens 7 jaar te bewaren. Overige gegevens (bijvoorbeeld in het kader van advisering) worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Onderstaande gegevens kunnen verwerkt worden wanneer u gebruikt maakt van onze salarisadministratie- of -adviseringsdiensten.

(Categorie) Persoonsgegevens
Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens;
Beroep en betrekking;
Financiële bijzonderheden;
Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid;
Gerechtelijke gegevens;
Kopieën van legitimatiebewijzen;
Lidmaatschappen;
Opleidingsgegevens;
Toegangs- of identificatiegegevens;
Verlof- en verzuimgegevens;
Kentekens.


Verwerking: Pensioenadvisering
Voor pensioenadvisering geldt dat de onderstaande gegevens verwerkt kunnen worden. Hierbij hanteren we een bewaartermijn van 15 jaar. Wij beschouwen dit als een minimale periode waarin wij alle gegevens tot onze beschikking moeten hebben om u als klant goed te kunnen adviseren, hetzij in de uitleg van een eerder gegeven advies of voor het verstrekken van een vervolgadvies. Ook na afloop van deze periode kunnen wij u om uw toestemming vragen om de gegevens langer te bewaren.

(Categorie) Persoonsgegevens
Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens;
Beroep en betrekking;
Financiële bijzonderheden;
Gegevens betreffende  arbeidsongeschiktheid.


Verwerking: Fiscale aangiftes
Als Schipper Accountants verzorgen wij allerlei aangiftes, onder meer inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, schenk- & erfbelasting. Hiervoor geldt een wettelijke administratieplicht voor ondernemers van 7 jaar. Wij bewaren uw aangiftes daarom gedurende deze periode voor u. Uiteraard alleen met uw toestemming.

(Categorie) Persoonsgegevens
Belonings- uitkerings- of pensioengegevens;
Beroep en betrekking;
Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid;
Opleidingsgevens;
Samenstelling van het gezin;
Financiële bijzonderheden.


Verwerking: Fiscale advisering
Voor fiscale advisering geldt dat de onderstaande gegevens verwerkt kunnen worden. Hierbij hanteren we een bewaartermijn van 15 jaar. Wij beschouwen dit als een minimale periode waarin wij alle gegevens tot onze beschikking moeten hebben om u als klant goed te kunnen adviseren, hetzij in de uitleg van een eerder gegeven advies of voor het verstrekken van een vervolgadvies.

(Categorie) Persoonsgegevens
Belonings- uitkerings- of pensioengegevens;
Beroep en betrekking;
Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid;
Opleidingsgevens;
Samenstelling van het gezin;
Financiële bijzonderheden;
Gerechtelijke gegevens.


Verwerking: Kredietadvisering & Corporate Finance
Voor kredietadvisering en corporate finance activiteiten (zoals het waarderen, aan-/verkopen en bemiddeling daarbij, fuseren etc.) geldt dat de onderstaande gegevens verwerkt kunnen worden. Hierbij hanteren we een bewaartermijn van 15 jaar. Wij beschouwen dit als een minimale periode waarin wij alle gegevens tot onze beschikking moeten hebben om u als klant goed te kunnen adviseren, hetzij in de uitleg van een eerder gegeven advies of voor het verstrekken van een vervolgadvies.

(Categorie) Persoonsgegevens
Belonings- uitkerings- of pensioengegevens;
Financiële bijzonderheden;
Kentekens;
Beroep en betrekking;
Opleidingsgegevens.


Communicatie & Marketing (nieuwsbrieven, mailingen en evenementen)
Wij vinden het belangrijk om met onze klanten, of potentiële klanten en relaties te communiceren. Daarvoor kunnen wij onderstaande gegevens gebruiken, die actief door u zelf zijn verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zolang u uw toestemming heeft gegeven. U kunt zich eenvoudig via iedere nieuwsbrief, mailing of uitnodiging voor een evenement uitschrijven uit ons systeem.

(Categorie) Persoonsgegevens
Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW);
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Geslacht;
Beroep en betrekking;
Locatiegegevens (IP-adres bijv.);
Beeld- en geluidsopnamen.

Met wie delen wij uw gegevens?

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schipper Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Schipper Accountants uw persoonsgegevens aan andere derden. Schipper Accountants deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen, of met uw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen.

Afhankelijk van de door u gebruikte diensten geven wij uw gegevens door aan de volgende (categorieën van) derden:

Categorie derden Naam / Beschrijving Doel
Belastingdienst Belastingdienst. Aangiftes.
Belastingdienst Toeslagen. Aanvragen / aangiftes.
Financieel dienstverleners Diverse banken. In het kader van kredietadvisering.
Pensioenfondsen. In het kader van loon- & personeelsadministratie diensten.
Hypotheekverstrekkers. In het kader van kredietadvisering.
Investeerders. In het kader van corporate finance diensten.
Arbodiensten Diverse arbodiensten. Verzuimmeldingen.
Toezichthouders Kwaliteitscontrole AFM. Toezicht Kwaliteitscontrole.
FIU. Toezicht.
SRA. Kwaliteitscontrole.
Advocaten Nijsse Assurantiën B.V. Afwikkelen klantenclaims.
Nationale Nederlanden (NN). Afwikkelen klantenclaims.
Advocaten Van den Herik & Verhulst. Afwikkelen klantenclaims.
Notarissen Diversen. In het kader van advisering / op verzoek van u als klant.

 

De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schipper Accountants gebruikt functionele, analytische en tracking cookies in haar website www.schipperaccountants.nl.

 • Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we voor uw relevante informatie kunnen tonen.
 • Analytische cookies: deze cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich altijd zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Omdat wij als Schipper Accountants transparant willen zijn over welke gegevens wij van u verzamelen vindt u hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Naam cookie Functie Bewaartermijn
_ga Deze derde partij Google Analytics cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet mogelijk voor Schipper Accountants om een gebruiker persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. 2 jaar
_gat Deze derde partij Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet mogelijk voor Schipper Accountants om een gebruiker persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. 10 minuten
_gid Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om informatie over iedere bezochte pagina op te slaan. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd. Met deze cookie is het niet mogelijk voor Schipper Accountants om een gebruiker persoonlijk te identificeren, omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden. 1 dag
_hjIncludedInSample Deze sessie cookie wordt door Hotjar gebruikt om te bepalen welke pagina’s een bezoeker bekijkt. Dit geeft ons inzicht om funnels voor marketingdoeleinden te bepalen. 1 jaar
CFID en CFTOKEN Deze cookies worden gebruikt om een gebruiker en browser en device (zoals mobiel of pc) te identificeren en de functionaliteiten op de website hierop af te stemmen. 30 jaar
JSESSIONID Deze algemene cookie wordt gebruikt om anonieme gebruikerssessies te verwerken. Wanneer je je browser sluit
MOBILEFORMAT Deze cookies worden gebruikt om weergave op een mobiel device te identificeren en de functionaliteiten op de website hierop af te stemmen. Wanneer je je browser sluit
ORIGINALURLTOKEN Deze cookie wordt gebruikt om anoniem een sessie op een website te volgen. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd.

 

30 jaar
USERHASH
USERID
Als u gebruik maakt van een account op onze site, kunt u inloggen. Na het inloggen slaan we uw gebruikers_id en versleutelde code op in twee cookies, genaamd user_id en user_hash. Met deze gegevens kunnen we zien dat u inderdaad bent ingelogd op onze site, en geven we u toegang tot uw persoonlijke account. 30 jaar

Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schipper Accountants. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Privacy Officer (privacy@schipperaccountants.nl).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Schipper Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor toelichting op welke beveiligingsmaatregelen wij nemen, zie www.schipperaccountants.nl/beveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer (privacy@schipperaccountants.nl).

Wijzigen van privacyverklaring

Schipper Accountants is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader aan te reden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Daarnaast zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Schipper Accountants verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Schipper Accountants uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Officer (privacy@schipperaccountants.nl).

U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Werken bij Schipper

Ook in ons werving en selectieproces vinden wij het belangrijk om uw persoonsgegevens tijdens het gehele verwerkingsproces te beschermen. In onze ‘Werving & Selectie Privacyverklaring‘ leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je bij ons solliciteert en hoe deze informatie wordt gebruikt.


Download hier de privacyverklaring in PDF.
Download hier de Werving & Selectie privacyverklaring in PDF.

Voor het laatst gewijzigd op: 22 maart 2019