Nieuws

Definitieve definitieve NOW-vaststelling (berekening) NOW aanvragen

De definitieve vaststelling van de NOW dienen werkgevers zelf aan te vragen bij UWV. Als u een te hoog voorschot heeft ontvangen moet u dit deel terugbetalen. Heeft u te weinig subsidie ontvangen, dan volgt een nabetaling. U moet de definitieve berekening voor elke NOW-periode apart bij UWV aanvragen.

Stap 1. Deze gegevens heeft u nodig

Verzamel voor het invullen van het aanvraagformulier de volgende gegevens:

 • Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, gegevens contactpersoon.
 • Het loonheffingennummer waarvoor u een tegemoetkoming hebt ontvangen. Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De hoogte van het bedrag dat u als voorschot hebt ontvangen.
 • Het werkelijke percentage omzetverlies in de periode die is opgegeven bij de aanvraag.
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling. Dit rekeningnummer wordt gebruikt voor de nabetaling. Het rekeningnummer moet afkomstig zijn uit een van de SEPA-landen. Dat zijn alle landen van de Europese Unie, plus Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
 • Een kopie van een bankafschrift (scan of schermafbeelding). Dit is een afschrift van de bankrekening die hierboven wordt genoemd. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.
 • In bepaalde gevallen: een accountants- of derdenverklaring.
NOW-1 en NOW-2
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Tot € 20.000 voorschot/ € 25.000 definitieve subsidie Geen aanvullende verklaring benodigd Geen aanvullende verklaring benodigd
€ 25.000 (20.000 voorschot) < € 125.000 (100.000 voorschot) Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek
€ 125.000 (100.000 voorschot) < € 375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)
>= € 375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij (ongeacht subsidiebedrag) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

NOW-3 en NOW-4
Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Tot € 40.000 Geen aanvullende verklaring benodigd Geen aanvullende verklaring benodigd
€ 40.000 < € 125.000 Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek
€ 125.000 < € 375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)
>= € 375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij Subsidiebedrag < € 375.000: IIIa. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) Subsidiebedrag >= € 375.000: IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

 

De NOW-5 en NOW-6 zijn nog niet meegenomen in dit overzicht. Voor deze NOW-regelingen is het nog niet mogelijk definitieve vaststelling aan te vragen. De schema’s worden wanneer mogelijk aangevuld.

Op de website simulatienow.nl kunt u als werkgever zelf een inschatting maken hoe hoog het definitieve subsidiebedrag wordt.

Als u in de derde, vierde, vijfde of zesde tranche (NOW-3 eerste, tweede en derde aanvraagperiode of NOW-4) subsidie hebt aangevraagd, mag de accountant deze periodes gecombineerd controleren. De accountant moet wel rekening houden met de aparte voorwaarden die gelden voor elke aanvraagperiode. Op de helpdesk van de NBA vind u meer informatie.

Stap 2. Aanvraagformulier definitieve berekening NOW insturen

De openingsperiode van het vaststellingsloket NOW ziet er per NOW-periode als volgt uit:

 • NOW-2, NOW-periode 2: 15 maart 2021 t/m 31 maart 2022
 • NOW-3, NOW-periode 3: 4 oktober 2021 t/m 22 februari 2023
 • NOW-3, NOW-periode 4: 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW-3, NOW-periode 5: 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW-4, NOW-periode 6: 31 maart 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW-5, NOW-periode 7: 1 juni 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW-6, NOW-periode 8: 3 oktober 2022 t/m 3 juni 2023

Vraag de definitieve berekening van de NOW aan bij UWV via een speciaal aanvraagformulier.

Een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de NOW-1 is niet meer mogelijk. Dit kon tot en met 31 oktober 2021. Bent u vergeten om de vaststelling van de NOW-1 aan te vragen, dan vordert UWV het volledige voorschot terug. In dat geval ontvangt u van UWV een brief waarin staat wat u kunt doen om te voorkomen dat u het voorschot volledig moet terugbetalen.

Stap 3. UWV beslist over aanvraag definitieve berekening NOW

UWV beslist binnen 12 weken, maar uiterlijk binnen 52 weken na de vaststellingsaanvraag. Op basis van de beslissing bepaalt UWV of u een (deel van) het voorschot moet terugbetalen of dat er nog een nabetaling volgt. Het kan ook zijn dat het ontvangen voorschot gelijk is aan uw definitieve tegemoetkoming. UWV stuurt de beslissing per post.

Te veel ontvangen bedragen moet u per aanvraagperiode apart terugbetalen. Het is mogelijk om online of telefonisch een terugbetalingsregeling af te spreken.

Stap 4. Bezwaar maken tegen definitieve berekening NOW

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over de definitieve berekening van de NOW. U moet het bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat.

Online bezwaar maken of per post
Bezwaar maken kan online via uwv.nl/bezwaar of het werkgeversportaal. Kies in het laatste geval voor kantoor ‘B&B NOW’. Als u op papier bezwaar maakt kunt u het bezwaarschrift sturen naar:

UWV
Bezwaar en Beroep NOW
Postbus 59602
1040 LC AMSTERDAM

Zet in uw bezwaarschrift altijd uw telefoonnummer en stuur een kopie mee van de brief waartegen u bezwaar maakt.

UWV beslist meestal binnen 12 weken of neemt contact op als het langer duurt.

Het is niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing over de NOW-1. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met UWV Telefoon NOW.