De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, wordt u verzocht het uit uw systeem te wissen, de inhoud niet aan derden te verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren over de onjuiste adressering/ontvangst. Schipper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Schipper is de handelsnaam van Schipper Accountants B.V., gevestigd in Goes en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22058060. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Schipper. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van Schipper van toepassing die zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Middelburg onder nummer 3/2013. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden kunnen hier worden geraadpleegd. In de algemene voorwaarden is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraars van Schipper wordt uitgekeerd.

English version

The information contained in this email can be privileged and confidential, and is intended only for the personal use of the designated addressee(s). If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, do not use, copy or distribute this email and permanently delete this email (and any accompanying attachment(s). Schipper does not accept any liability for whatever kind of damage or loss howsoever related to the making use of electronic communications.

Schipper is the commercial name of Schipper Accountants B.V., has its registered office in Goes and is registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number 22058060. All instructions from clients are solely accepted and carried out by Schipper. Schipper’s general conditions apply to every instruction accepted by Schipper, to the exclusion of any other general terms and conditions. These general conditions have been deposited at the Court Registry of the Middelburg Court under number 3/2013, and will be sent to you at your first request free of charge. The general conditions can also be consulted at website www.schipperaccountants.nl. The general conditions include a limitation of liability. Any and all liability of Schipper is limited to the amount paid out, if any, under Schipper’s professional liability Insurance policy.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.