Ondernemen tijdens de coronacrisis

Financiële maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft de overheid besloten om enkele uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is duidelijk: het zo goed mogelijk opvangen van de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven om zo onze banen en inkomens te beschermen. Veel maatregelen treden direct of op korte termijn in werking, en zijn bovendien laagdrempelig in toepassing. In veel gevallen moeten de exacte voorwaarden echter nog wel worden uitgewerkt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle financiële maatregelen en de eventuele updates hierin. 

Nieuwe startersregeling

De groep startende onderneming valt bij veel steunregelingen buiten de boot, omdat zij over 2019 geen referentieomzet hebben. Al meerdere malen is hiervoor aandacht gevraagd en daarom is daar nu een aparte regeling voor ontworpen. Deze is zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL. Met een starter wordt in beginsel een onderneming bedoeld die is gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. 

De referentieperiode voor deze groep ondernemingen zal zijn het 3e kwartaal 2020. De startersregeling geldt voor zowel het 1e als 2e kwartaal 2021. Een onderneming die is gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komt over het 1e kwartaal 2020 in aanmerking voor zowel de reguliere TVL als de nieuwe startersregeling. De reguliere TVL zal doorgaans echter beperkt zijn, omdat in de eerste maanden meestal geen volwaardige omzet is behaald. Een onderneming die is gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komt over het 2e kwartaal 2020 niet meer in aanmerking voor de reguliere TVL en kan dan dus alleen nog een beroep doen op de nieuwe startersregeling. 

Het loket voor de nieuwe startersregeling zal niet eerder dan april of mei opengaan. 

Garantiefonds evenementenbranche

Als de maatregelen voor corona weer worden versoepeld, zal er voor de evenementenbranche een verhoogd risico op annulering blijven. Het kabinet gaat deze sector helpen met een garantiefonds. Ondernemers kunnen dan evenementen organiseren en terugvallen op het garantiefonds als er onverhoopt toch moet worden geannuleerd. 

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (OVGD)

Winkeliers die gedwongen zijn hun deuren te sluiten, krijgen een eenmalige tegemoetkoming die is bedoeld ter compensatie van de waardedaling van hun omzet. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het omzetverlies, maar bedraagt minimaal 2,8% van het omzetverlies. Het omzetverlies moet wel minimaal 30% zijn. Het maximale bedrag van de compensatie is €20.160.

De tegemoetkoming heeft – net als de extra tegemoetkoming voor horeca-ondernemers – de vorm van een opslag op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over Q4 2020. Daarom bestaat ook alleen recht op de OVGD indien er TVL wordt ontvangen (met TVL-maximum van €90.000 wordt verhoogd met deze opslag). Nog geen TVL aangevraagd? Dat kan tot uiterlijk 29 januari 2021, 17.00u. De OVGD moet nog wel worden goedgekeurd door Europa, en daarom vindt uitbetaling naar verwachting plaats in de 2e helft van januari. De extra subsidie is – net als de TVL – niet belast met inkomsten- en of vennootschapsbelasting.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Door de coronacrisis komen huishoudens soms in financiële moeilijkheden, terwijl bestaande sociale zekerheidsregelingen in bepaalde gevallen toch geen uitkomst bieden. Er komt daarom een nieuwe regeling, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door de coronacrisis in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Lees verder…

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers wordt het maximum bedrag zelfs verhoogd tot €400.000. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.

Update 12-03-2021
Ondernemers maken aanspraak op TVL-steun bij minstens 30 procent omzetverlies in het afgelopen kwartaal in vergelijking met een jaar geleden. Bij de regeling was eerder het percentage van de tegemoetkoming in de vaste lasten gemaximeerd op 85 procent. Nu volgt er toch een tegemoetkoming van maximaal 100%. Het kabinet ziet ook dat steeds meer ondernemers door hun reserves heen zijn en in veel moeite hebben om de vaste lasten te betalen.  

Het duurt nog een tijdje voordat het geld daadwerkelijk bij de ondernemers is. De regeling start half mei 2021 en het geld wordt pas gestort na goedkeuring door de RVO.  

Update 22-01-2021
De TVL staat vrijwel voor alle ondernemers open en is bedoeld als tegemoetkoming voor de vaste lasten die voor ondernemers doorlopen. De afgelopen periode is de TVL al uitgebreid met twee verschillende opslagen voor voorraden. Zowel de basisregeling TVL als de opslag voorraadsubsidie wordt verruimd, in ieder geval voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. Tevens wordt er binnen de TVL een nieuw onderdeel toegevoegd. Lees verder…

Update 15-12-2020: TVL verder uitgebreid
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen via de TVL-regeling tot 70% van de vaste lasten vergoed krijgen. In de bestaande regeling werd maximaal 50% vergoed. De verhoging van de TVL geldt met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. De aanvullende steun moet met name bedrijven in de horeca, de reisbranche en de evenementensector helpen te overleven. Lees verder…

Update 15-12-2020: Seizoensmodule verlengd
De versoepeling van de TVL-voorwaarden voor de evenementenbranche via de ‘seizoensmodule’, wordt ook in het eerste kwartaal van 2021 voortgezet. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het zomerseizoen, toch aanspraak maken op de TVL. Lees verder…

Update 29-10-2020: TVL tijdelijk voor alle sectoren
Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen. Lees verder..

Update 01-09-2020: TVL hoger bedragstrengere eisen
Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar €90.000 voor een periode van drie maanden en dat het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger moet zijn om nog voor de TVL in aanmerking te kunnen komen. Lees verder..

Borgstellingskrediet MKB (BMKB) 

Sinds 16 maart jl. is de toepassing van de BMKB-regeling uitgebreid. De overheid kan borg staan voor 75% van 90% van financieringen van in de kern gezonde mkb-bedrijven, die in de liquiditeitsproblemen (komen te) verkeren als gevolg van de coronacrisis. Deze borgstelling van de overheid kan worden aangevraagd via de kredietverstrekker. 

GO-regeling 

De GO-regeling stelt ondernemers in staat eerder bankleningen en bankgaranties te verkrijgen. Door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties kunnen mkb-ondernemingen leningen verkrijgen van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen. Dit maximum wordt opgetrokken naar € 150 miljoen en het overheidsbudget hiervoor wordt permanent verhoogd. Wel moet hiervoor nog toestemming van de Europese Commissie worden verkregen. 

Qredits 

Qredits financiert ondernemers in het kleinbedrijf door middel van microkredieten. Gedurende 9 maanden zal de overheid Qredits ondersteunen. Hierdoor kunnen ondernemers maximaal 6 maanden uitstel van aflossingsverplichtingen krijgen. Tevens zal in deze periode een rentekorting worden verleend. Dit geldt alleen voor ondernemers die in de problemen zijn geraakt als gevolg van de coronacrisis. Deze maatregel moet nog worden afgestemd met de Europese Commissie. 

Borgstelling MKB-landbouwkredieten 

De borgstelling van de overheid voor werkkapitaal in de land- en tuinbouwsector wordt tijdelijk verruimd. De regeling is in werking getreden vanaf 18 maart 2020.

De Corona-Overbruggingslening (COL)

Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Het budget daarvoor is verhoogd van € 250 naar € 300 miljoen. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de grote financieringsbehoefte bij deze bedrijven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan. 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.