Nieuws

Noodpakket 2: NOW-regeling verlengd (NOW 2)

Het kabinet heeft op 20 mei bekend gemaakt dat de NOW-regeling met vier maanden wordt verlengd (NOW 2). Werkgevers die minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen vanaf (vermoedelijk) 6 juli wederom aankloppen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni, juli, augustus en september.

Dit bericht is geüpdatet op 2 juni 2020.

Let op, lees hier het meest recente bericht over de definitieve voorwaarden van NOW 2.

Wijzigingen en aanvullingen NOW 2

Zowel bedrijven die nog geen, als al wel gebruik hebben gemaakt van de huidige NOW-regeling, kunnen een aanvraag indienen voor NOW 2. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als NOW 1, de voorwaarden uit NOW 1 blijven dus voor NOW 2 onverminderd van kracht. De nieuwe regeling bevat echter ook enkele wijzigingen en aanvullende voorwaarden ten opzichte van NOW 1. Naast de verlenging van de regeling heeft de regering ook nieuwe wijzigingen in de huidige NOW-regeling (NOW 1) bekend gemaakt (lees hier meer over deze wijzigingen). De versoepelingen in de voorwaarden van NOW 2 werken echter niet terug naar de huidige NOW-regeling (NOW 1). De belangrijkste wijzigingen in NOW 2 op een rij:

Meetperiode omzetdaling 

De meetperiode voor NOW 2 is wederom een aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden, te beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor ondernemingen die ook een beroep hebben gedaan op NOW 1, geldt dat de meetperiode uit NOW 2 moet aansluiten op de meetperiode uit NOW 1. 

Voorbeeldals voor NOW 1 is gekozen voor de meetperiode 1 april tot en met 30 juni, moet voor NOW 2 de periode van 1 juli tot en met 30 september als meetperiode worden aangehouden.

Referentiemaand loon 

Voor NOW 2 wordt de referentiemaand gesteld op maart 2020. Voor ondernemingen die werken met een verloning per 4 weken wordt dit vermoedelijk gesteld op de 3e periode van 2020. Met (wijzigingen in) loonaangiftes die zijn binnengekomen na 15 mei 2020, wordt geen rekening gehouden. Op basis van het loon over maart wordt het voorschot bepaald op 80%. 

Het loon over maart wordt na de definitieve aanvraag vergeleken met het werkelijke loon over juni tot en met augustus. Onbekend is nog welke periodes dit betreft bij verloning per 4 weken. 

Korting bij aanvraag ontslag 

In aanloop naar de publicatie van Noodpakket 2.0 is veel te doen geweest over de zogenaamde ontslagboete. In NOW 1 werden ondernemingen geconfronteerd met een korting van 150% van het loon van werknemers waarvoor ontslag op bedrijfseconomische gronden werd aangevraagd. Er was sprake van dat deze ‘boete’ zou verdwijnen, maar de boete is uiteindelijk verminderd. Als bij NOW 2 ontslag op bedrijfseconomische gronden wordt aangevraagd in de periode 1 juni tot en met 31 augustus, wordt de NOW2-subsidie gekort met 100% van het loon van de betrokken werknemers. Of het ontslag wordt toegekend of niet, is niet van belang. Bij collectief ontslag van 20 werknemers of meer, moet wel in overleg met de vakbonden (of personeelsvertegenwoordiging) worden getreden. Gebeurt dit niet dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.

Verhoging opslag 

Via de NOW wordt een subsidie verleend van maximaal 90% van de loonkosten. Ter bepaling van de loonkosten wordt het loon over maart 2020 gehanteerd, en verhoogd met een opslag. Deze opslag dient ter dekking van sociale lasten, pensioenpremies en vakantiegeld. Onder NOW 1 was de opslag nog 30%, maar onder NOW 2 wordt dit verhoogd naar 40%. 

Verbod op dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen 

Bij de versoepeling van de zogenaamde concernregeling van NOW 1, werden al aanvullende voorwaarden van toepassing. Volgens deze aanvullende voorwaarden is het niet toegestaan om over 2020 dividenden en/of bonus- en winstuitkeringen aan directie/bestuur te doen, of om eigen aandelen in te kopen. Dit verbod geldt tot en met de datum in 2021 waarop de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. 

Deze aanvullende voorwaarden worden nu in beginsel ook van toepassing bij de gehele NOW2-regeling (dus ook als geen gebruik wordt gemaakt van de versoepeling van de concernregeling). Deze voorwaarden gelden echter alleen als voor de subsidie uiteindelijk een accountantsverklaring verplicht is. Kleinere bedrijven worden hiermee ontzien. Het verbod op bonussen geldt tot slot alleen voor de directie van de betrokken BV en van de concerndirectie. Voor ‘gewone’ werknemers geldt dit verbod niet. 

 Scholing 

Ondernemingen die een beroep op NOW 2 doen, krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen. Hiervoor zal een aanvullend budget – buiten NOW 2 om – worden gecreëerd onder de naam ‘NL leert door’. Deze subsidie staat open in het tweede halfjaar van 2020.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!