Nieuws

Wijzigingen NOW-regeling (NOW 1) op een rij

Op woensdag 20 mei 2020 heeft de regering bekend gemaakt dat de NOW-regeling voor de derde maal zal worden gewijzigd. De wijzigingen in de NOW-regeling moeten onder meer een oplossing bieden voor bedrijven met een seizoenspatroon en bedrijven die net zijn overgenomen of van rechtsvorm zijn gewijzigd. Ook worden incidentele beloningen uit januari 2020 voortaan niet meer meegeteld. De wijzigingen werken terug naar het begin van de regeling. Naast de wijzigingen in NOW 1 heeft het kabinet ook aangegeven dat de regeling met vier maanden wordt verlengd (lees hier meer over NOW 2). Wij hebben de belangrijkste wijzigingen in de huidige NOW-regeling (NOW 1) voor u op een rij gezet.

Dit bericht is geüpdatet op 2 juni 2020.

Loonsombepaling NOW-regeling 

Binnen de NOW-regeling werd de loonsom over januari 2020 als uitgangspunt aangehouden. Dat pakte nadelig uit voor bedrijven met een lage loonsom over die maand, zoals bij veel seizoensbedrijven het geval is. De wijziging in de regeling maakt dat bedrijven de NOW 1 mogen baseren op de werkelijke loonsom over maart tot en met mei, waarbij de loonsom over april en mei wordt meegeteld voor maximaal de loonsom over maart. Dit geldt voor alle bedrijven, dus ook bedrijven zonder loonsom over januari 2020 en/of november 2019. 

Deze aanpassing wordt automatisch toegepast bij de berekening van de definitieve subsidie (op z’n vroegst in oktober). Het voorschot kan helaas niet worden aangepast en wordt dus nog steeds bepaald op basis van de loonsom over januari. Bedrijven waarvoor de subsidieaanvraag is afgewezen vanwege de loonsom over januari, worden door het UWV benaderd. 

Bepaling omzetdaling bij overgang van onderneming 

Ter bepaling van de omzetdaling moet in beginsel 25% van de omzet over 2019 worden gehanteerd (referteomzet). Voor ondernemingen die zijn gestart na 1 januari 2019 geldt een afwijkende bepaling om de referteomzet te bepalen. Zij moeten de werkelijke omzet bepalen tussen het einde van de maand waarin de bedrijfsuitoefening is gestart en 29 februari 2020, en dat omrekenen naar 3 maanden. Wel moet de onderneming dan voor eind januari 2020 zijn gestart.

Voor ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen, gold deze systematiek niet maar daarin komt nu verandering. Zij kunnen op verzoek hun referteomzet op dezelfde wijze bepalen, mits de overname van de onderneming heeft plaatsgevonden vóór eind januari 2020. Ondernemingen die zijn gestart na 1 januari 2019 kunnen gebruik maken van een alternatieve wijze van bepalen van de referte omzet, omdat ze niet over heel 2019 omzet hebben behaald. Overgenomen ondernemingen moet dan wel uiterlijk 1 februari 2020 zijn gestart, zodat ze minimaal 1 volle maand omzet hebben behaald.

De vraag is vervolgens nog wel hoe moet worden omgegaan met een IB-onderneming die met terugwerkende kracht is ingebracht in de BV. Het lijkt voor de hand te liggen dat die omzet inderdaad aan de eerdere maanden mag worden toegerekend en dat er dus referteomzet is. In combinatie met de versoepeling van de loonsombepaling biedt dit wellicht soelaas voor ondernemingen die begin 2020 van rechtsvorm zijn gewijzigd (mits er in maart 2020 een voldoende loonsom in de BV was). 

Incidentele beloningen elimineren uit loonsom januari 

Veel bedrijven hebben in januari 2020 incidentele beloningen uitbetaald, denk aan een 13e maand over 2019. Daardoor was de loonsom over januari 2020 onnatuurlijk hoog, hetgeen zou leiden tot een fikse korting op, of zelfs vervallen van de subsidie. Daarom is nu bepaald dat de loonsom wordt ontdaan van de 13e maand die in die periode is uitbetaald. De verwachting was dat ook andere incidentele beloningen zouden worden geëlimineerd, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Uitbetaling vakantie- en overuren, incidentele bonussen e.d. blijven dus in de loonsom van januari achter.

Langer openstellen aanvraag NOW 1

Vanwege de bovenstaande wijzigingen in de NOW 1 wordt de aanvraagtermijn voor de regeling verlengd. Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 5 juni 2020. 

Accountantsverklaring 

Aanvragen die nu voor NOW 1 worden ingediend, betreffen voorlopige aanvragen voor een voorschot op basis van inschattingen. Later moet een definitieve aanvraag met definitieve kengetallen worden ingediend. In sommige gevallen moet daarbij een accountantsverklaring worden afgegeven. De grenzen voor die accountantsverklaring zijn ook gepubliceerd. Een accountantsverklaring bij de definitieve aanvraag is verplicht als: 

  • Een voorschot is ontvangen van € 100.000 of meer (te beoordelen op concernniveau indien sprake is van een concern), of; 
  • Een (verwachte) definitieve subsidie van € 125.000 of meer wordt ontvangen (te beoordelen op concernniveau indien sprake is van een concern), of;  
  • Een beroep wordt gedaan op de individuele regeling als het concern minder dan 20% omzetdaling heeft maar een individuele maatschappij 20% of meer (in de verklaring moet dan tevens worden verklaard dat is voldaan aan de aanvullende voorwaarden voor de individuele regeling). 

Indien een accountantsverklaring niet verplicht is, dan is bij de definitieve aanvraag wel de verklaring van een derde deskundige nodig als het voorschot minstens € 20.000 bedraagt en/of de (verwachte) definitieve subsidie minimaal € 25.000 bedraagt. Nog onbekend is of deze grenzen ook op concernniveau gelden of niet. In deze verklaring moet de omzetdaling worden bevestigd. Deze verklaring is vergelijkbaar met de verklaring van de derde deskundige die nodig is bij een verzoek om uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden. Of nu wel of geen accountantsverklaring of derdenverklaring noodzakelijk is, de ondernemer is te allen tijde verplicht een goed controleerbare administratie aan te leggen en te onderhouden. Tevens moet een onderneming actief melding maken van de verwachting dat niet langer aan de voorwaarden voor de NOW wordt voldaan. 

De definitieve subsidie moet worden aangevraagd binnen 24 weken na afloop van de gekozen meetperiode. Voor aanvragen waarvoor een accountantsproduct nodig is, wordt die termijn verlengd tot 38 weken. De definitieve aanvraag voor NOW 1 kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober. Inmiddels is ook NOW 2 geïntroduceerd (aanvraag voorschot mogelijk van 6 juli tot en met 30 september, voor lonen over juni-september). Voor ondernemers die op beide tranches een beroep doen, kunnen de aanvraag niet eerder indienen dan na afloop van de tweede periode (die eindigt op 31 augustus, 30 september of 30 oktober 2020). 

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!