Blog

Coronamaatregelen: de impact op grensarbeiders in Nederland en België

Wonen in het ene land en werken in het andere land brengt altijd veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. Als de overheden dan ook nog (verschillende) maatregelen gaan nemen om de gevolgen van een pandemie aan te pakken, worden de regels nog onoverzichtelijker. Hoe zit het bijvoorbeeld met de coronamaatregelen en de impact op grensarbeiders in Nederland en België? 

Grensarbeiders in Nederland en België

In deze blog zetten wij de belangrijkste maatregelen, die voor grensarbeiders van toepassing kunnen zijn, in hoofdlijnen en per onderwerp voor u uiteen. Heeft u aanvullende of specifieke vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten van de België Desk!

Reizen

In Nederland kunt u vrij reizen voor uw werk, als u de maatregelen tot onderlinge afstand maar in acht neemt. Het is niet toegestaan om met meerdere personen, niet behorend tot één huishouden, in één auto te reizen.

In België zijn er beperkingen omtrent reizen. Er mag enkel aan het verkeer deelgenomen worden indien dit voor essentiële reizen is. Voor grensarbeiders in cruciale beroepen is er een speciaal vignet. Misbruik van dit vignet is strafbaar. Grensarbeiders die niet werkzaam zijn in een cruciaal beroep, maar die wel de grens over moeten steken voor de werkzaamheden worden aangeraden om een attest van de werkgever bij te hebben. Het is niet mogelijk de Belgische grens te passeren als onderdeel van de route (dus in het geval zowel begin- en eindbestemming niet in België liggen).

Grensarbeiders en thuiswerken

De overheden hebben afgesproken dat werkzaamheden die vanuit huis worden verricht als gevolg van de coronamaatregelen, voor de sociale zekerheid worden geacht in het werkland te zijn verricht. Daardoor zullen er minder wisselingen zijn met betrekking tot de sociale zekerheidsplicht voor grensarbeiders. Deze tegemoetkoming is beperkt in tijd, maar kan indien nodig verlengd worden.

Recent hebben België en Nederland ook een overeenkomst gesloten inzake de heffingsbevoegdheid van een land. Ook hiervoor is tijdelijk bepaald dat thuiswerken als gevolg van de maatregelen niet direct zorgt voor een verschuiving van de heffingsbevoegdheid. Oftewel, grensarbeiders zullen dus belast blijven in het land waar zij in normale omstandigheden hun werkzaamheden uitgeoefend zouden hebben.

Werkgevers/werknemers

Zowel Nederland als België hebben regelingen getroffen om werkgevers en werknemers te ondersteunen. Wanneer Nederland het werkland is, kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de tijdelijke ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud’ (NOW). In dat geval betaalt de werkgever het salaris van de werknemer door, maar ontvangt de werkgever een compensatie via het UWV voor de loonkosten. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het geleden omzetverlies. Zeer recent heeft de Nederlandse overheid bekend gemaakt dat deze regeling verlengd wordt (NOW2), waarbij er aanpassingen worden gemaakt. De NOW staat ook open voor buitenlandse werkgevers die Nederlands personeel hebben (er moet wel sprake zijn van Nederlands SV-loon).

Regelingen België

In België kan een grensarbeider mogelijk aanspraak maken op de regeling Tijdelijke werkloosheid. Vanaf 13 maart 2020 kan alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. U heeft onmiddellijk recht op uitkeringen en hoeft dus niet te voldoen aan toelaatbaarheidsvoorwaarden. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw gemiddeld loon, de uren waarop u in de maand tijdelijk werkloos gesteld werd en de periode van de uitkering. Tevens zijn er minimum- en maximumdagbedragen. Mogelijk heeft u ook nog recht op diverse supplementen welke worden uitgekeerd door de RVA, de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid. Op deze uitkeringen zal wel bedrijfsvoorheffing worden ingehouden, maar voor uitkeringen voor de maanden mei 2010 tot en met december 2020 wordt deze inhouding verlaagd tot 15%.

Vergoeding water- en energiefactuur
Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt als gevolg van het coronavirus, kan tevens mogelijk aanspraak maken op een eenmalige vergoeding van 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur. Ook grensarbeiders die in België werkten voordat zij tijdelijk werkloos werden, maar in Nederland wonen kunnen mogelijk aanspraak maken op deze vergoeding.

lijfrente komt vrij

Ondernemers

In Nederland is er ook een tegemoetkoming voor MKB-bedrijven (zowel met als zonder personeel) die door het coronavirus schade lijden. In dat geval moet er wel sprake zijn van een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast staat deze regeling, de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ (TOGS), enkel open voor ondernemingen met specifieke activiteiten. Dit wordt getoetst aan de hand van de geregistreerde SBI-codes. Deze regeling wordt opgevolgd door de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL) in het tweede noodpakket.

Ondernemers België

Wanneer een ondernemer een bedrijf in België heeft dat als gevolg van de coronamaatregelen moest sluiten, kan er mogelijk aanspraak worden gemaakt op een eenmalige hinderpremie.

Bent u een ondernemer met een bedrijf in België wat niet gesloten hoeft te worden, maar heeft u wel meer dan 60% omzetverlies, dan kunt u mogelijk compensatiepremie aanvragen.

Zelfstandige grensarbeiders

Wanneer u als zelfstandige in Nederland werkt, maar te maken krijgt met (geheel of gedeeltelijk) omzetverlies, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers’ (TOZO). Een zelfstandige die in Nederland woont, maar buiten Nederland zijn beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud. De zelfstandige grensarbeider die buiten Nederland woont, maar in Nederland zijn of haar bedrijf of beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor bedrijfskapitaal.

Zelfstandige België

Wanneer u als zelfstandige in België sociaal verzekerd bent, én door de coronamaatregelen omzet weg ziet vallen, kunt u mogelijk een beroep doen op het overbruggingsrecht in België. Dit overbruggingsrecht staat ook open voor zelfstandigen die niet in België woonachtig zijn. U dient wel in België sociaal verzekerd te zijn. Indien u zelfstandige bent en uw activiteiten hebt moeten verminderen om te zorgen voor één of meerdere kinderen, heeft u mogelijk ook recht op een ouderschapsuitkering.

Pensioen

Wanneer u in Nederland woont, en vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet in België kunt werken, blijft u wel rustpensioen opbouwen. Ook indien u in Nederland tijdelijk niet meer werkt als gevolg van de coronamaatregelen blijft u AOW opbouwen.

Overige mogelijkheden

Naast de hierboven genoemde regels kan een grensarbeider die belastingplichtig is in Nederland mogelijk ook gebruik maken van specifieke regelingen bij de Nederlandse Belastingdienst. Zo kan er bijvoorbeeld bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Ook de regels voor een verlaging van een voorlopige aanslag zijn versoepeld.

Ook in België kunt u mogelijk een aanvraag indienen voor uitstel van betaling van sociale bijdragen of om vermindering van sociale bijdragen verzoeken. Daarnaast wordt ook nog specifieke steun verleend vanuit Vlaanderen, Brussels Gewest en Wallonië, waar ook grensarbeiders mogelijk beroep op kunnen doen.

De impact op grensarbeiders in Nederland en België. Heeft u vragen?

De impact van de coronamaatregelen op grensarbeiders in Nederland en België kan dus substantieel zijn.  Daarbij zijn er diverse regelingen waar grensarbeiders mogelijk toegang tot hebben, zowel in Nederland als in België. Heeft u vragen of wilt u meer weten over hoe deze regelingen uitpakken in uw specifieke situatie? Neem dan eenvoudig contact op met de specialisten van onze België Desk. Zij denken graag met u mee zodat u zich in deze periode volledig kan richten op (het voorbestaan van) uw onderneming.

Wilt u meer weten over het wonen, werken of ondernemen over de Nederlands-Belgische grens? Via onze België Desk kennisbank houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws en belangrijke informatie. 

Susanne Schorel – Willems

Susanne Schorel – Willems LLM

+31 (0)10 - 48 00 155

+31 (0)6 - 57 28 87 99

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.