Nieuws

Belastingplan 2023: wijzigingen in de schenk- en erfbelasting

In het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2023 zijn ook enkele wijzigingen in de schenk- en erfbelasting aangekondigd. Zo wordt per 2024 de jubelton afgeschaft en komt er een wijziging in de LWR. We gaan in dit artikel verder in op de wijzigingen en wat de impact hiervan is.   

Afschaffing jubelton 

Al een aantal jaar is het mogelijk om personen tussen de 18 en 40 jaar een onbelaste schenking van (inmiddels ruim) een ton te doen voor de eigen woning. Deze regeling is in de volksmond bekend onder de naam ‘jubelton’. Deze regeling wordt per 2023 versoberd en per 2024 afgeschaft. Er geldt wel een interessante overgangsregeling. 

De versobering houdt in dat het bedrag van de vrijstelling per 2023 wordt verlaagd naar € 28.947. Dat is gelijk aan het bedrag dat ouders al eenmalig onbelast mochten schenken aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. In de relatie ouder-kind betekent deze verlaging in feite al de afschaffing van de jubelton. In andere relaties betekent dat door deze verlaging nog wel beperkt gebruikt kan worden gemaakt van de vrijstelling voor schenking ten behoeve van de eigen woning. Per 2024 vindt totale afschaffing plaats. 

De versobering/afschaffing kent twee overgangsregelingen: 

  1. De regeling kent de verplichting om geschonken bedragen in het jaar van schenking en/of de twee daaropvolgende jaren daadwerkelijk te besteden aan de eigen woning (aanschaf, verbouwing, aflossing eigenwoningschuld, etc.). Als in 2021 of 2022 een schenking is gedaan, mag dit nog steeds doorlopen tot 2023 respectievelijk 2024. Men kan daardoor de werking van de jubelton wat oprekken door bijvoorbeeld nog in 2022 een schenking te doen. De ontvanger heeft dan nog tot eind 2024 de tijd om bijvoorbeeld een eigen woning te kopen. Aan de schenking kan de voorwaarde worden verbonden dat deze wordt ontbonden indien de besteding niet tijdig plaatsvindt. Daarmee wordt de optie tot gebruik in 2023/2024 opengehouden, terwijl bij niet-besteding alles kan worden teruggedraaid. 
  2. De regeling kent ook de mogelijkheid om de schenking over 3 opeenvolgende jaren te spreiden. De overgangsregeling houdt in dat bij een eerste schenking in 2022 alleen nog 2023 kan worden gebruikt voor het overige deel van de schenking. Daardoor is het mogelijk om in 2022 een beperkt bedrag te schenken en een beroep op de jubelton-regeling te doen, en die vervolgens in 2023 aan te vullen met het nog niet-gebruikte bedrag van de vrijstelling. Ook op die manier kan het gebruik worden opgerekt. 

Actualisering leegwaarderatio (LWR)

Net zoals in box 3 van de inkomstenbelasting, worden woningen in de schenk- en erfbelasting gewaardeerd tegen WOZ-waarde. Ook hierbij wordt een waardevermindering toegekend aan een verhuurde status van de woning. Dit wordt de leegwaarderatio genoemd (LWR). De gedachte hierachter is dat een verhuurde woning minder waard is dan een lege woning. De LWR wordt bepaald door de verhouding te bepalen tussen de werkelijke huur en de WOZ-waarde. Hoe ongunstiger die verhouding is, des te groter de LWR en des te lager de waarde ten tijde van de schenking of vererving. De maximale waarde waarvoor een verhuurde woning wordt opgenomen, is op dit moment 85%. 

Er was aangekondigd dat de LWR zou komen te vervallen, maar daar is de wetgever op teruggekomen. De wetgever is voornemens wel een aantal wijzigingen in de LWR-regeling aan te brengen: 

  • Het LWR-percentage wordt geactualiseerd. In de praktijk betekent dit een verlaging van de LWR en dus een hogere waarde van verhuurde woningen bij schenking of vererving. Bij een jaarhuur die meer dan 5% van de WOZ-waarde betreft, wordt geen LWR meer toegepast en is de waarde gelijk aan de WOZ-waarde. 
  • Voor tijdelijk verhuurde woningen waarbij nog maximaal 2 jaar huur resteert, mag geen LWR meer worden toegepast. In die gevallen is de waarde dus gelijk aan de WOZ-waarde. 
  • Voor verhuur in gelieerde situaties (bijvoorbeeld aan familieleden) mag ook geen LWR meer worden toegepast. Vooralsnog is nog niet duidelijk of dit altijd geldt in gelieerde verhoudingen of alleen in situaties waarin de huur onzakelijk laag is. Dit zal nog moeten blijken aan de nog te publiceren regelgeving. 

Verhuurd vastgoed uitgezonderd van bedrijfsopvolgingsregeling 

Nog niet opgenomen in het Belastingplan, maar al wel aangekondigd in de aanbiedingsbrief: voor verhuurd vastgoed zal de bedrijfsopvolgingsregeling niet meer van toepassing zijn. Wat de exacte reikwijdte hiervan zal worden en per wanneer dit in werking zal treden, is nog onbekend. Daarvoor zal het wetsvoorstel worden afgewacht. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2023? Via onze Belastingplan 2023 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42