Blog

Einde jubelton: wat zijn mijn opties?

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning – ook wel jubelton genoemd – wordt afgebouwd en later afgeschaft. Nog tot eind 2022 kunt u een belastingvrije schenking van € 106.671 voor een woning doen. Wat zijn de mogelijkheden voor het gebruik van deze vrijstelling en welke opties hebt u na januari 2023?

In dit artikel:

De jubelton wordt met ingang van 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231 en wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Eigenlijk betekent de verlaging per 2023 al dat de jubelton volgend jaar grotendeels wordt afgeschaft, omdat het bedrag van € 27.231 sowieso al eenmalig belastingvrij aan kinderen mag worden geschonken. Met de verlaging en afschaffing wil het kabinet bereiken dat ongelijkheid op de woningmarkt wordt verminderd en een eerlijker speelveld ontstaat. Daarnaast vraagt het kabinet zich af of met het afschaffen van de schenkingsvrijstelling de schenker in de huidige tijd ervan wordt weerhouden een schenking te doen.

Huidige regeling t/m 31 december 2022

Tot en met 31 december 2022 kunt u nog gebruikmaken van de ruime vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning. Dit houdt in dat u € 106.671 voor de eigen woning kunt schenken, zonder schenkbelasting te betalen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden, de belangrijkste zijn:

  • de verkrijger en/of zijn/haar partner zijn tussen de 18 en 40 jaar;
  • de schenking is bestemd voor besteding aan de eigen woning van de verkrijger of wordt gebruikt voor financiering van de woning;
  • de schenking is onvoorwaardelijk, met uitzondering van de voorwaarde dat de schenking kan worden ontbonden als niet wordt voldaan aan de vereisten van de schenkingsvrijstelling;
  • er wordt een aangifte schenkbelasting ingediend waarin een beroep op de vrijstelling wordt gedaan;
  • als de schenking een bedrag in geld betreft, dus niet in natura, dan moet de schenking daadwerkelijk zijn betaald door de schenker;
  • de schenking wordt uiterlijk in de twee kalenderjaren besteed, die volgen op het jaar van de schenking. Het is nog onduidelijk of deze termijn wordt verkort of bij de afschaffing al vervalt;
  • de verkrijger of diens partner heeft de verhoogde vrijstelling niet eerder gebruikt op een ontvangen schenking van dezelfde schenker.

Belastingvrij schenken 2022

Dit is het laatste jaar dat u fiscaal gunstig een schenking ten behoeve van de eigen woning kunt doen. Als u op korte termijn een schenking zou willen doen, raden wij u aan dat dit jaar nog te doen. Houd er hierbij rekening mee dat:

  • de schenking daadwerkelijk aan de verkrijger moet worden betaald;
  • de schenking wordt uiterlijk in de twee kalenderjaren volgend op het jaar van de schenking besteed. Als u in 2022 een schenking doet, dan moet de schenking uiterlijk op 31 december 2024 worden besteed aan de eigen woning van de verkrijger. Het nog onduidelijk of het kabinet deze termijn wil verkorten.

Einde jubelton: belastingvrij schenken in 2023

Onder de huidige wetgeving kennen we een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 27.231 (2022) voor een vrij bestedingsdoel. Deze vrijstelling kan worden gebruikt in de verhouding ouder – kind waarbij het kind (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar is. Vanaf 1 januari 2023 wordt de vrijstelling voor de eigen woning tijdelijk naar dit bedrag verlaagd. Ook in een andere verhouding dan ouders – kind kan eenmalig een beroep worden gedaan op deze vrijstelling die geldt voor de eigen woning. In de relatie ouders – kind kunnen niet beide vrijstellingen (voor de eigen woning én een vrij bestedingsdoel) worden benut.

Wat zijn mijn opties vanaf 1 januari 2024?

Er geldt geen fiscaal gunstige regeling meer om belastingvrij een schenking te doen voor de eigen woning.

Belaste schenking

Het is het meest eenvoudig om een schenking te doen die is belast en daarover de verschuldigde schenkbelasting af te dragen. In dat geval kunt u de jaarlijkse vrijstelling benutten. In ouder-kind relatie bedraagt deze vrijstelling € 5.677 (2022). Het restant van de schenking is in die relatie belast met 10% schenkbelasting. Eenmaal in het leven van een kind mag de verhoogde vrijstelling van € 27.231 worden benut. Deze blijft dus bestedingsvrij.

Familielening

Een mogelijk alternatief is de familielening. Dit houdt in dat – in de meeste gevallen – (groot)ouders een lening verstrekken aan hun kind. De kinderen zijn rente en aflossing aan de ouders verschuldigd. Ouders kunnen ervoor kiezen om jaarlijks een bedrag (bestaande uit rente en/of aflossing) terug te schenken. Voor deze ‘terugschenking’ kunt u de jaarlijkse schenkingsvrijstelling benutten. Het voordeel hiervan is dat het kind rente heeft betaald op een eigenwoningschuld en daardoor renteaftrek heeft. Een mogelijk nadeel is dat de vordering bij ouders opgenomen wordt in box 3.

Schriftelijke overeenkomst

Hoewel het niet verplicht is, kunt u ervoor kiezen een overeenkomst van schenking op te stellen. In deze overeenkomst kunnen dan allerlei aanvullende bepalingen worden opgenomen. Bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarde dat de schenking wordt teruggedraaid voor zover niet wordt voldaan aan de vereisten van de vrijstelling. Op deze manier voorkomt u dat de verkrijger over een (gedeelte) van de schenking schenkbelasting is verschuldigd als de schenking bijvoorbeeld nog niet volledig is besteed aan de eigen woning. U kunt uiteraard ook de dan nog verschuldigde schenkbelasting afdragen of in een later jaar alsnog een schenking doen. Maar u kunt ook denken aan een uitsluitingsclausule in de overeenkomst waarmee uw schenking bij uw (klein)kind niet in de gemeenschap van goederen valt.

Wellicht kunt u nog gebruikmaken van andere mogelijkheden om fiscaal gunstig vermogen over te dragen ten behoeve van de eigen woning. Dat is afhankelijk van uw situatie en wensen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Silvie Rasenberg

076 - 30 34 637