Nieuws

Belastingplan 2022: wijzigingen in de loonbelasting

Al voor Prinsjesdag was duidelijk dat er qua loonbelasting behoorlijk wat gaat veranderen. Die verwachting is uitgekomen. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat bepaalde regelingen zijn versoepeld of worden uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de verruimde vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) of de vrijstelling voor thuiswerken die nu formeel wordt vastgelegd. In dit artikel vindt u een overzicht van de grootste wijzigingen in de loonbelasting. 

Vrije ruimte werkkostenregeling 

Binnen de werkkostenregeling (WKR) wijst u loonbestanddelen aan waarover de werknemer geen belasting is verschuldigd. Als er belasting is verschuldigd, neemt de werkgever die voor zijn rekening. Maar binnen de WKR bestaan diverse mogelijkheden om dat ook voor de werkgever onbelast te houden. Allereerst zal een werkgever proberen een gerichte vrijstelling te zoeken. Als dat uiteindelijk niet lukt, bestaat altijd nog de mogelijkheid van de vrije ruimte: een bepaald percentage van de loonsom waarin sowieso onbelaste vergoedingen mogen worden gegeven. Die vrije ruimte is in het kader van de coronacrisis in zowel 2020 als 2021 verruimd: over de eerste € 400.000 aan loonsom is de vrije ruimte 3%. Daarboven is de vrije ruimte 1,18% (2021). Dat wordt nu met terugwerkende kracht formeel geregeld. Vanaf 2022 zal over de eerste € 400.000 loonsom het forfait weer 1,7% bedragen (en 1,18% over het meerdere). 

Het verruimde percentage van 3% zal er wellicht voor zorgen dat u dit jaar de vrije ruimte niet helemaal benut. Dat biedt mogelijkheden om het personeel fiscaal-vriendelijk te belonen en er zelf als werkgever mogelijk ook nog voordeliger uit te springen. Wat de mogelijkheden zijn vertellen wij u graag. Kom in ieder geval wel tijdig in actie, want eventuele aanpassingen moet u nog dit jaar doorvoeren. Met onze WKR-check krijgt u snel en efficiënt inzicht in uw persoonlijke WKR-situatie. Zo kunt u eenvoudig kansen benutten en eventuele risico’s voorkomen.

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken 

Vanaf 2022 zal er een extra gerichte vrijstelling zijn: voor iedere dag (of deel van een dag) dat een werknemer thuiswerkt, mag de werkgever een onbelaste vergoeding van € 2 geven aan een werknemer. Als dit structureel is, mag dit bovendien in een vaste kostenvergoeding per maand. Een incidentele afwijking leidt daarbij niet direct tot een uitgebreide administratie en aanpassing van de vaste vergoeding. Graag adviseren wij u over de manier waarop de juiste vergoedingen worden vastgesteld. 

Thuiswerkvergoeding vs woon-werkvergoeding

Op dagen dat structureel wordt thuisgewerkt, mag geen vergoeding voor woon-werkverkeer worden verstrekt. Als er op een dag zowel thuis als op de bedrijfslocatie wordt gewerkt, mag niet zowel een thuiswerkvergoeding als een woon-werkvergoeding worden verstrekt; de werkgever moet dan kiezen. Wel mag een thuiswerkvergoeding op één dag worden gecombineerd met een vergoeding voor zakelijke reiskosten (bijvoorbeeld klantbezoek).  

De vergoeding van € 2 is bestemd ter dekking van elektra, gas, water, koffie, thee en toiletpapier. Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld ICT-apparatuur en telefoon. Indien dat soort apparatuur noodzakelijk is voor de uitoefening van het werk, kan daarvoor een andere gerichte vrijstelling worden gebruikt. 

Auto van de zaak 

Sinds 2017 is 22% het standaard percentage van de bijtelling (voor auto’s die vanaf 2017 op kenteken zijn gezet). Een korting op dit percentage is alleen nog mogelijk bij auto’s zonder CO2-uitstoot. Bij auto’s op waterstof of zonne-energie gaat de korting over de gehele cataloguswaarde. Bij elektrische auto’s geldt de korting over een maximum bedrag, de zogenaamde ‘cap’. Over het meerdere wordt dan de standaard bijtelling van 22% berekend. Zowel de korting als de cap zijn tot en met 2025 al in de wet vastgelegd. Bij meer of minder verkoop van nulemissie-auto’s heeft de overheid de mogelijkheid in te grijpen. Omdat er de afgelopen periode meer elektrische auto’s dan verwacht zijn verkocht, wordt de regeling enigszins versoberd.  

Bijtellingspercentages

De bijtellingspercentages blijven ongewijzigd in de komende drie jaar , maar de cap wordt wel verlaagd. Dat betekent dat de korting mogelijk over een lager bedrag wordt berekend en dat de bijtelling dus hoger uitkomt. De bijtelling op volledig elektrische auto’s ziet er de komende jaren als volgt uit: 

  2021  2022  2023  2024  2025  2026 
Bijtelling na korting  12%  16%  16%  16%  17%  22% 
Over maximaal (cap)  € 40.000  € 35.000  € 30.000  € 30.000  € 30.000  n.v.t. 


Let op: als een auto op kenteken wordt gezet, blijft de bijtelling van dat moment gedurende 60 volle maanden gelden. Een auto die in december 2021 op kenteken wordt gezet, profiteert dus tot en met eind 2026 van de regels uit 2021. 

Aandelenoptierechten 

Een optie is het recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs een aandeel in een bedrijf te kopen. Als de koers van de aandelen op het moment van uitoefening van de optie hoger is dan de vastgestelde prijs, kan hiermee een voordeel worden behaald. Een optie wordt vaak gebruikt om werknemers aan een bedrijf te binden en te laten meeprofiteren van de waardestijging van een onderneming. Uiteraard pikt de Belastingdienst ook een graantje mee, omdat het behaalde voordeel wordt bestempeld als voordeel uit dienstbetrekking. Er gaat echter wel wat veranderen in het moment van heffing. 

In de huidige regeling kan belastingheffing op twee momenten optreden: 

  1. Bij verkoop van het optierecht is de opbrengst belast (minus wat de werknemer er eventueel voor heeft betaald).
  2. Bij uitoefening van de optie wordt het verschil tussen de werkelijke waarde en de betaalde prijs als loon gezien.  

Bij het tweede moment is er lang niet altijd voldoende cash aanwezig om de belasting te voldoen, zeker niet als de aandelen nog niet verhandelbaar zijn. Dit doet zich met name voor in de wereld van start-ups en scale-ups. Juist in dat soort bedrijven worden talentvolle werknemers beloond met opties, maar ook juist in die bedrijven is het lastig of zelfs onmogelijk om de aandelen om te zetten in cash om de belasting te betalen. Daarom wordt een extra mogelijkheid gecreëerd waarmee de heffing kan worden uitgesteld. Er kan nog steeds voor de hoofdregel (nr. 2) worden gekozen. Deze nieuwe mogelijkheid kan overige door alle soorten bedrijven worden toegepast, dus niet alleen door start-ups en scale-ups. 

Uitstel van belastingheffing

De nieuwe mogelijkheid stelt de belastingheffing uit tot het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden. Bij beursgenoteerde bedrijven zal dat overigens nog steeds bij uitoefening van de optie zijn, tenzij er een vervreemdingsverbod is. De latere belastingheffing vindt overigens dan wel plaats tegen de, mogelijke hogere, waarde van het moment van verhandelbaarheid. Daardoor is mogelijk ook méér belasting verschuldigd. Als het heffingsmoment wordt uitgesteld, zijn in de tussentijd uitgekeerde dividenden ook belast als loon. Het uitstellen van het heffingsmoment is dus aanlokkelijk, maar kan dus ook duurder uitpakken. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2022? Via onze Belastingplan 2022 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies. 

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42