Blog

10 fiscale tips die u in 2022 nog kunt inzetten

Op Prinsjesdag werden in het Belastingplan 2023 allerlei maatregelen aangekondigd om de koopkracht te bevorderen. Daarnaast werden maatregelen genoemd die vanaf 2023 gaan veranderen of worden afgeschaft. Hieronder vindt u een overzicht van 10 fiscale tips waar u dit jaar nog van kunt profiteren. Daarnaast zijn er ook zaken die u, fiscaal gezien, juist beter nog even kunt uitstellen tot 1 januari 2023.

1. Denk na over de samenstelling van uw box 3-vermogen in de inkomstenbelasting

Uw privévermogen wordt belast in box 3 van de inkomstenbelasting. De peildatum is 1 januari van het jaar. De heffing over uw vermogen gaat in 2023 net even wat anders dan u gewend bent. Uw vermogen wordt straks in drie categorieën opgedeeld: bank- en spaartegoeden, overige bezittingen en schuld. Elke categorie wordt tegen een eigen percentage belast. Daarom is het belangrijk dat u weet waaruit uw vermogen bestaat. Bij overige bezittingen wordt uitgegaan van een rendement van 6,17%, terwijl dat voor bank- en spaartegoed op 0,36% ligt. Schulden kennen een negatief rendement van 2,57%. De laatste twee percentages zijn schattingen, omdat deze pas definitief worden vastgesteld na afloop van 2023.

Bij laag renderende overige bezittingen kan het dus voordeliger zijn om deze om te zetten naar bank- en spaartegoeden. Ook kan het voordelig zijn dat u uw schulden aflost met overige bezittingen. De overige bezittingen leveren immers een aanzienlijk hoger positief rendement op dan het negatieve rendement op de schulden.

2. De toekomst van uw OFGR en/of spaargeld-bv

Door de hoge belastingheffing in box 3 in de afgelopen jaren heeft u uw bank- en spaartegoeden via een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) of Spaargeld-bv wellicht overgeheveld naar box 2. Door de verandering van de heffing over uw privévermogen verandert misschien ook de toekomst van uw OFGR en/of spaargeld-bv. Als u hierin spaartegoeden aanhoudt, kan het voordeliger zijn om deze over te brengen naar uw privévermogen en belasting te betalen in box 3 van de inkomstenbelasting. Houd hier wel rekening met de mogelijke eigen bijdrage voor het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en/of toeslagen.

Andersom kan natuurlijk ook. Het is wellicht fiscaal voordeliger om laag renderende overige bezittingen juist over te brengen naar de OFGR en/of spaargeld-bv in plaats van deze als privévermogen te laten belasten in box 3 van de inkomstenbelasting.

3. Zet de schenkvrijstelling voor de eigen woning dit jaar nog in

Vanaf 2023 wordt het maximumbedrag van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) beperkt tot € 28.947. Voor de relatie tussen ouders en kind betekent dit dus feitelijke afschaffing van de jubelton. In situaties met derden is dit een beperking. Wilt u nog gebruikmaken van de (huidige) hoge schenkingsvrijstelling, dan moet u in 2022 nog actie ondernemen. Het kan natuurlijk voorkomen dat de ontvanger van de schenking in 2022 de schenking nog niet (volledig) kan gebruiken voor de eigen woning. Door dan in 2022 toch al een kleine schenking te doen en daarvoor een beroep op de jubelton te doen, kan dit in 2023 worden aangevuld en uiterlijk in 2024 worden besteed.

4. Heroverweeg uw fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt in 2022 15% tot een winst van € 395.000. Volgend jaar geldt een tarief van 19% tot € 200.000. Boven deze winsten bedraagt het tarief 25,8%. Als u meerdere bv’s bezit, kunt u via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen. Tegen dit voordeel staat wel dat u slechts 1 keer van de lage tariefschijf profiteert. Heroverweeg daarom uw fiscale eenheid en ontbind deze indien gewenst tijdig. Als u de verbreking per 2023 wilt realiseren, moet het verzoek vóór 1 januari 2023 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

5. Welk loon moet u als DGA in 2023 verdienen?

Vanaf 2023 komt de zogenaamde doelmatigheidsmarge bij het gebruikelijk loon te vervallen. Daardoor wordt straks het gebruikelijk loon dus de hoogste van:

  • 100% (voorheen: 75%) van de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • De meestverdienende werknemer
  • € 51.000

Deze aanscherping kan voor de Belastingdienst aanleiding zijn om de hoogte van het gebruikelijk loon straks meer te controleren. Leg daarom goed vast waarop het loon wordt gebaseerd, zodat u goed beslagen ten ijs komt als de Belastingdienst om onderbouwing vraagt.

6. Koop uw beleggingspanden nog in 2022

Vanaf 2023 wordt het standaardtarief voor de overdrachtsbelasting 10,4% (2022: 8%). Het verlaagde tarief van 2% en de startersvrijstelling blijven bestaan. Op basis van de huidige berichtgeving gaat de startersvrijstelling per 1 januari 2023 omhoog naar € 440.000.

Als u tweede woningen, vakantiewoningen en/of beleggingspanden wilt aanschaffen, is het voordeliger om dit nog in 2022 te laten passeren bij de notaris. Echter, als u dit betaalt met beschikbare banktegoeden, is het in de meeste gevallen juist door de box 3-regels onvoordelig om de koop nog dit jaar te doen.

7. Denk na over uw vrije ruimte binnen de WKR

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) ligt dit jaar op 1,7% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Het percentage tot een loonsom van € 400.000 wordt in 2023 weer verhoogd tot 3%. Is uw vrije ruimte 2022 al volledig benut en is het mogelijk om vergoedingen e.d. door te schuiven naar 2023, maak hier dan gebruik van. Om de vergoeding in de vrije ruimte van 2023 te laten vallen, is het van belang dat u de kostenvergoeding pas in 2023 uitbetaalt of de toezegging voor een kostenvergoeding pas in 2023 doet.

Als de vrije ruimte van 2022 nog niet (volledig) is benut, kunt u dit mogelijk gebruiken om bijvoorbeeld eindejaarsbonussen (deels) onbelast uit te betalen via de WKR. Uw werknemer houdt er dan meer aan over en wellicht kost het u als werkgever minder.

8. Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan

Vanaf 2023 worden de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet meer aan uw partner uitbetaald. Door aan uw weinig verdienende partner inkomsten toe te rekenen, voorkomt u dat de heffingskortingen verloren gaan. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met vermogen in box 3. Heeft u geen of te weinig vermogen in box 3, maar heeft u wel een aanmerkelijk belang (5% of meer) in een bv, dan kunt u – onder voorwaarden – dividend uitkeren in box 2. Door de heffingskortingen van uw partner te benutten, kan dat dus deels belastingvrij.

9. Gebruik hoger fiscaal voordeel dit jaar

Valt uw inkomen in box 1 hoger uit dan circa € 73.000, dan leveren veel aftrekposten een steeds lager fiscaal voordeel op. Het fiscale voordeel wordt langzaam afgebouwd richting het lage tarief in box 1. Dit jaar bedraagt het voordeel nog 40%, volgend jaar nog maar 36,93%. Dit geldt onder andere voor giften, zorgkosten, partneralimentatie, rente en kosten in verband met de eigenwoningschuld, enz.

Het moment waarop u betaalt, is doorslaggevend voor het jaar van aftrek. Betaal indien mogelijk dus nog dit jaar. Ga bijvoorbeeld met uw hypotheekverstrekker in gesprek of u een deel van de rente van volgend jaar als dit jaar kunt betalen (maximaal 6 maanden). Niet alleen levert u dat een hoger fiscaal voordeel op, maar het bespaart mogelijk ook box 3-heffing.

10. Welke schulden heeft u aan de bv?

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet Excessief Lenen in werking en moet de DGA die meer dan € 700.000 aan schulden heeft aan hun eigen bv belasting betalen over het excessieve deel. Al bestaande schulden voor de eigen woning en nieuwe aangegane schulden voor de eigen woning die een hypothecaire inschrijving hebben, worden hierin niet meegeteld.

Ook de schulden die uw kinderen en/of (groot)ouders hebben aan uw bv vallen onder deze wet. Zij hebben ieder een eigen grens van € 700.000, maar over het excessieve deel betaalt u de belastingheffing, en niet uw kinderen en/of (groot)ouders.

Het 1e peilmoment ligt op 31 december 2023. Ga daarom in 2023 na waaruit uw schulden aan de bv bestaan en kijk wat u kunt doen om onder de grens van € 700.000 te komen.

Vraagt u zich af hoe u dit jaar nog van bepaalde regelingen kunt profiteren of is het juist verstandig om even te wachten tot 1 januari? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.