Blog

Gebruikelijk loon dga 2023

Iemand die samen met zijn fiscale partner minimaal 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap (of daaraan gelijkgestelde rechtsvormen) heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. Voor deze aanmerkelijkbelanghouder geldt de gebruikelijkloonregeling als hij voor die vennootschap ook werkzaamheden verricht. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat van een aanmerkelijkbelanghouder wordt verwacht dat hij een loon krijgt dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Voor 2023 gelden aangescherpte regels vergeleken met voorgaande jaren. In dit artikel leest u meer over het gebruikelijk loon dga 2023.

Gebruikelijk loon dga 2023

De aanmerkelijkbelanghouder (hierna: ab-houder) dient dus een loon te ontvangen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  1. 100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie;
  2. het loon van de werknemer met het hoogste salaris;
  3. een vast bedrag van minimaal € 51.000.

Het kan zijn dat het loon lager kan worden vastgesteld dan € 51.000, bijvoorbeeld in verliessituaties waarbij het bestaan van de onderneming in gevaar komt. Ook hoeft u niet altijd het loon van de meestverdienende werknemer aan te houden, bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat uw arbeid minder waard is dan die van de meestverdienende werknemer.

Onze ervaring is dat in de praktijk het loon van een dga te makkelijk op het normbedrag van € 51.000 wordt vastgesteld, zonder eerst stil te staan bij de toets onder punt 1 en/of 2.

Welke actie kunt u ondernemen?

In voorgaande jaren – tot 2022 – gold bij het vaststellen van het gebruikelijk loon een percentage van 75%. Die afslag wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. De doelmatigheidsmarge ligt vanaf 2023 op 100% en is dus feitelijk afgeschaft. Het is daarom wellicht een goed moment om uw huidige loon opnieuw te bekijken. De huidige marktomstandigheden kunnen hiervoor, naast de wetswijzigingen, aanleiding zijn. Zo stijgen de minimumlonen per 1 januari 2023 met 10,15% als gevolg van de inflatie en is er veel krapte op de arbeidsmarkt.

Zo brengt u uw loon in kaart

  1. Beoordeel wat de hoogte van het loon zou zijn van een werknemer (die geen aandelenbelang heeft in de vennootschap waarvoor hij werkt) met de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Neem hierbij zowel aard van de werkzaamheden (soort branche en grootte van het bedrijf) als de ervaring en omvang (tijdsbeslag, werkpakket en de verantwoordelijkheden) bij mee.
  2. Om te kunnen beoordelen wat de hoogte van het loon zou zijn van een werknemer (zonder aanmerkelijk belang) in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, kan worden gekeken naar salarisschalen in relevante cao’s, vacatures met vergelijkbare functieprofielen of websites met gegevens over marktconforme salarissen.
  3. Leg vast op basis waarvan u de meest vergelijkbare dienstbetrekking vaststelt en wat de beloning is voor die meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bewaar die onderbouwing in het (loon)dossier, zodat dit bij een eventuele discussie met de Belastingdienst kan worden aangevoerd.

Onder het begrip ‘loon’ verstaan we het fiscale loon. Dit is dus inclusief loon in natura, zoals de bijtelling voor privégebruik auto, en na toepassing van de wettelijke aftrekposten, de aftrek van pensioenpremie. Ook loonbestanddelen die zijn aangewezen als eindheffingsloon en onder de werkkostenregeling zijn gebracht, tellen mee als loon. Deze loonbestanddelen moeten dan wel individualiseerbaar zijn.

Laat uw adviseren

Heeft u vragen over het gebruikelijk loon dga 2023? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook wat het gebruikelijk loon dga 2023 betreft geldt: leuker kunnen we het niet maken, – helaas wordt het niet voordeliger – wel makkelijker. Onze fiscalisten denken graag met u mee en geven u passend advies.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42