Blog

Gebruikelijk loon dga 2024

Iemand die samen met zijn fiscale partner minimaal 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap (of daaraan gelijkgestelde rechtsvormen) heeft, is aanmerkelijkbelanghouder. Als hij voor die vennootschap ook werkzaamheden uitvoert, is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat van een aanmerkelijkbelanghouder wordt verwacht dat hij een loon krijgt dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In dit artikel leest u meer over het gebruikelijk loon dga (directeur-grootaandeelhouder) in 2024.

Gebruikelijk loon dga 2024

De aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) hoort een loon te ontvangen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  1. 100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie;
  2. het loon van de werknemer met het hoogste salaris;
  3. een vast bedrag van minimaal € 56.000.

Het kan zijn dat het loon lager kan worden vastgesteld dan € 56.000, bijvoorbeeld in verliessituaties waarbij de onderneming in gevaar komt. Ook hoeft u niet altijd het loon van de meestverdienende werknemer aan te houden, bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat uw arbeid minder waard is dan die van de meestverdienende werknemer.

Onze ervaring is dat in de praktijk het loon van een dga te makkelijk op het normbedrag van € 56.000 wordt vastgesteld, zonder punt 1 en/of 2 te checken.

Welke actie kunt u ondernemen?

In voorgaande jaren – tot 2022 – gold bij het vaststellen van het gebruikelijk loon een percentage van 75%. Die afslag wordt de doelmatigheidsmarge genoemd. De doelmatigheidsmarge ligt in 2024 net als vorig jaar op 100% en is dus eigenlijk afgeschaft. Wellicht is het daarom een goed moment om uw huidige loon opnieuw te bekijken. De huidige marktomstandigheden kunnen hiervoor, naast de wetswijzigingen, aanleiding zijn. Zo is het vaste minimum maand-, week- en dagloon per 1 januari 2024 omgezet naar een brutominimumloon per uur. Ook in 2024 is er nog veel krapte op de arbeidsmarkt.

Zo brengt u uw loon in kaart

  1. Beoordeel wat de hoogte van het loon zou zijn van een werknemer (die geen aandelenbelang heeft in de vennootschap waarvoor hij werkt) met de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Neem hierbij zowel aard van de werkzaamheden (soort branche en grootte van het bedrijf) als de ervaring en omvang (tijdsbeslag, werkpakket en de verantwoordelijkheden) in mee.
  2. Om te kunnen beoordelen wat de hoogte van het loon van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking zou zijn (zonder aanmerkelijk belang), kijkt u naar salarisschalen in relevante cao’s, vacatures met vergelijkbare functieprofielen of websites met gegevens over marktconforme salarissen.
  3. Leg vast op basis waarvan u de meest vergelijkbare dienstbetrekking vaststelt en wat de beloning voor die meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Bewaar die onderbouwing in het (loon)dossier, zodat dit bij een eventuele discussie met de Belastingdienst kan worden aangevoerd.

Onder het begrip ‘loon’ verstaan we het fiscale loon. Dit is dus inclusief loon in natura, zoals de bijtelling voor privégebruik auto, en na toepassing van de wettelijke aftrekposten, de aftrek van pensioenpremie. Ook loonbestanddelen die zijn aangewezen als eindheffingsloon en onder de werkkostenregeling zijn gebracht, tellen mee als loon. Deze loonbestanddelen moeten dan wel individualiseerbaar zijn.

Gebruikelijk loon dga 2024: laat uw adviseren

Heeft u vragen over het gebruikelijk loon dga 2024? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook wat het gebruikelijk loon dga 2024 betreft geldt: leuker kunnen we het niet maken, – helaas wordt het niet voordeliger – wel makkelijker. Onze fiscalisten denken graag met u mee en geven u passend advies.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42