Nieuws

Webmodule voor arbeidsrelatie sinds januari 2021

Op 11 januari 2021 is de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online gezet. Deze helpt opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en of er loonheffingen moeten worden afgedragen. De webmodule is geïntroduceerd door het kabinet omdat er nog steeds geen duidelijkheid is rondom de regels bij het inhuren van zelfstandigen.

English version below

Onlinevragenlijst

De pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) betreft een onlinevragenlijst die is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en rechtsspraak. Er staan dus geen nieuwe criteria in de vragenlijst. Het kabinet heeft daarbij aangegeven dat de pilotfase is bedoeld als voorlichtingsinstrument. Deelname is vrijwillig en de onlinevragenlijst kan anoniem worden ingevuld.  

De Webmodule geeft na het invullen van de onlinevragenlijst (dit duurt zo’n 30 minuten) een indicatie waarbij er drie uitkomst mogelijkheden zijn:

  • Buiten dienstbetrekking;
  • Dienstbetrekking;
  • Geen oordeel.

Inzet van de Webmodule is er op gericht dat de opdrachtgever, waar mogelijk, zekerheid verkrijgt over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit lijkt erg op de oude VAR, waarbij de opdrachtnemer zekerheid verkreeg. Dit alles uiteraard onder de voorwaarde dat de vragenlijst naar waarheid wordt ingevuld. Aan de uitkomst kan de opdrachtgever vooralsnog geen rechten ontlenen.  

Opvallend genoeg geeft de Webmodule aan dat wanneer er een zelfstandige ingehuurd wordt die een eigen B.V. heeft, de Webmodule niet hoeft te worden ingevuld. Volgens de toelichting kan er dan ‘geen arbeidsrelatie’ ontstaan. Dat lijkt in tegenstelling met eerdere rechtszaken waarbij ‘door zo’n B.V.-constructie‘ heen gekeken wordt. 

Pilot zes maanden Webmodule

De pilot zal zes maanden duren en in de zomer van 2021 vindt er een evaluatie plaats. Er wordt bekeken of de Webmodule als instrument behulpzaam is en er wordt besloten of de Webmodule definitief zal worden ingezet. Het kabinet zal na afloop van de pilot beslissen op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, dit is niet eerder dan 1 oktober 2021.  

Toezicht kwalificatie arbeidsrelatie

De Belastingdienst houdt op dit moment ook toezicht op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De uitvoering hiervan valt binnen de kaders van het zogenaamde handhavingsmoratorium. De Belastingdienst kan onder het handhavingsmoratorium alleen handhaven (naheffingsaanslagen en/of boetes opleggen) als er sprake is van kwaadwillendheid of indien aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. De looptijd van het toezichtsplan is inmiddels verlengd tot in ieder geval oktober 2021. 

WagwEU

Wanneer er blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking en zich een grensoverschrijdende situatie voordoet krijgt u ook te maken met de wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (hierna: WagwEU). De dienstverrichter is dan tevens verplicht voor uitvoering van de werkzaamheden een melding te maken. Het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben of er sprake is van een dienstbetrekking, aangezien er dan in grensoverschrijdende situaties tevens een melding gemaakt moet worden. Indien deze melding niet wordt gedaan kan er een boete worden opgelegd van € 12.000 per overtreding. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze boete gematigd of verhoogd worden. Lees er meer over in ons whitepaper.

Meer info? 

Werkt u met zelfstandigen? Dan adviseren wij u aandacht te blijven houden voor de voorwaarden waaronder u als opdrachtgever met deze zelfstandigen werkt om mogelijke discussie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie te minimaliseren. Neem gerust contact met ons op! 

What will be the future of the self-employed contractors?

In the Netherlands, a lot has been going on since 2016 regarding the qualification of self-employed persons and the assessment of their relationship with their clients. It is often up for discussion whether there is real independence or whether there is actually an employment relationship. In order to attempt to provide more clarity about this, a web module has been designed as part of a legislative proposal.

Online questionnaire

On January 11, 2021, the pilot Web module to review employment relationship (WBA) was launched. The web modules was introduced by the Dutch government to give clients clarity and, where possible, certainty regarding the qualification of the employment relationship and whether payroll taxes must be paid.

The web module pilot concerns an online questionnaire based on current laws, regulations and case law. There are therefore no new criteria in the questionnaire. The government has indicated that the pilot phase is intended as an information tool. Participation is voluntary and complete anonymously.

After completing the online questionnaire (this takes about 30 minutes), the web module provides an indication whereby the outcome may be

  • Outside employment;
  • Employment;
  • No opinion.

The purpose of the web module is that the principal, where possible, obtains certainty about the qualification of the employment relationship. This is very similar to the old VAR, whereby the contractor obtained certainty. All this is filled in truthfully. For the time being, the client cannot derive any rights from the outcome.

Strikingly, the web module indicates that when a self-employed person is hired who has his own B.V., the web module does not need to be completed. According tot the explanation, ‘no employment relationship’ can then arise. This seems to be in contrast with previous court cases.

Webmodule pilot 6 months

The pilot will last 6 months and an evaluation will take place in the summer of 2021. It will then be examined whether the web module is helpful as a tool and a decision will be made whether the web module will be deployed permanently. After the pilot ends, the government will decide at what points enforcement will be started (in phases), but this will not be before October 1, 2021.

Supervision of qualification of employment relationship

The tax and Customs Administration currently also supervises the qualification of the employment relationship for the purposes of payroll taxes. The implementation of this falls within he framework of the so-called enforcement moratorium. Under the enforcement moratorium, the Tax and Customs Administration can only enforce if there is malice or if instructions are not followed within a reasonable period of time. The term of the supervision plan has now been extended to at least October 1, 2021.

WagwEU

If it turns out that there is an employment relationship and a cross-border situation arises, you will also have to deal with the Employment Conditions Act (WagwEU). The service provider is then also obliged to report to the Dutch authorities before the execution of the work. It is therefore important to have clarity as to whether an employment relationship exists, since a report is not made, a fine of € 12.000 per violation can be imposed. Depending on the circumstances, this fine may be reduced or increased. You can read more about the WagwEU in this article.

More information?

Do you work with self-employed persons? If so, we recommend that you continue to pay attention to the conditions under which you, as the client, work with these self-employed persons in order to minimize possible discussion about the qualification of the employment relationship and the reporting of cross-border employees. Please feel free to contact us!