Nieuws

Voorwaarden TOFA bekendgemaakt, let op de korte aanvraagperiode

Op aandringen van de Tweede Kamer heeft het kabinet begin juni een regeling getroffen voor flexibele arbeidskrachten (o.a. oproepkrachten). De regeling is bedoeld voor de groep die als gevolg van de coronacrisis (vrijwel) geen inkomen meer heeft en geen beroep kan doen op een andere regeling van de overheid. Het is daarmee voor die groep een vangnetregeling.  

De exacte voorwaarden van deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) zijn inmiddels bekendgemaakt. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvraag moet plaatsvinden in de periode van 22 juni tot en met 12 juli 2020 (onder voorbehoud).

Voorwaarden aanvraag TOFA 

De aanvrager moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de TOFA: 

  1. In februari 2020 moet minstens €400,00 loon zijn genoten; 
  2. In maart 2020 moet minstens €1,00 loon zijn genoten; 
  3. Op 1 april 2020 moet de aanvrager minimaal 18 jaar zijn en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt; 
  4. Het loon in april 2020 moet minstens 50% lager zijn dan het loon in februari 2020; 
  5. Het loon in april 2020 is maximaal €550,00; 
  6. Er moet worden verklaard dat als gevolg van het inkomensverlies de TOFA nodig is als bijdrage in de gebruikelijke kosten van levensonderhoud (ter beoordeling van de aanvrager zelf); 
  7. Over april 2020 mag geen andere uitkering en tegemoetkoming vanuit de overheid zijn ontvangen, en ook geen soortgelijke buitenlandse regeling (ongeacht de hoogte van die uitkering); 
  8. In april 2020 mag de aanvrager niet gedetineerd zijn geweest.

Naast bovenstaande voorwaarden zijn er twee belangrijke kanttekeningen: 

  • Onder loon moet telkens worden verstaan het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarvoor premies werknemersverzekeringen zijn afgedragen. 
  • Alhoewel het is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, hoeft het inkomstenverlies niet door de coronacrisis te zijn veroorzaakt. Als iemand om andere redenen aan de voorwaarden voldoet, bestaat ook recht op de TOFA. 

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming? 

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt €550,00 per maand en wordt toegekend over de maanden maart, april en mei 2020. Is er in april 2020 nog enig inkomen ontvangen (maar minder dan €550,00), dan wordt dit niet in mindering gebracht op de TOFA-tegemoetkoming. 

De uitkering wordt gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking en telt dus mee als inkomen voor de inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke regelingen (zoals toeslagen). De TOFA is geen SV-loon (sociale verzekeringsloon), waardoor dit niet tot een recht op een uitkering kan leiden.  

Aanvraag en uitvoering 

De TOFA moet bij het UWV worden aangevraagdHet UWV beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd en verzorgd daarna de uitbetaling. Het bedrag voor 3 maanden wordt in een eenmalige betaling uitbetaald. Bij de uitbetaling wordt standaard de loonheffingskorting toegepast. Als iemand al een bestaande inkomstenverhouding met het UWV heeft, zal het wel/niet toepassen van de loonheffingskorting uit die eerdere verhouding worden doorgetrokken.  

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 22 juni 2020. Deze datum is nog niet helemaal zeker en zal pas op 19 juni duidelijk zijn omdat de aanvraagmodule op dit moment wordt getest. Er zal altijd een periode van 3 weken gelden waarbinnen de aanvraag kan worden ingediend. De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal gedaan, waarvoor inloggen met DigiD noodzakelijk is. Het is ook mogelijk om telefonisch een papieren formulier aan te vragen. 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van een regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar! 

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.