Nieuws

Update: aanvullend steunpakket met fiscale maatregelen

Op 24 april 2020 heeft de overheid aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd om ondernemers bij te staan in de coronacrisis. Dit pakket bestaat uit zes onderdelen die nog verder worden uitgewerkt. Op vrijdag 8 mei heeft het kabinet diverse maatregelen verduidelijkt. 

Verlaging van gebruikelijk loon

Eerder was al bekend dat DGA’s het gebruikelijk loon tijdelijk mochten verlagen, onder de verplichting in de loop van 2020 dit eventueel recht te trekken. Daarmee was het met name een liquiditeitsregeling. Nu is besloten dat het gebruikelijk loon daadwerkelijk en blijvend mag worden verlaagd. De procentuele daling van het loon is gelijk aan de procentuele omzetdaling tijdens de coronacrisis. Lees verder…

Urencriterium versoepeld

Het urencriterium wordt versoepeld zodat IB-ondernemers aan het urencriterium kunnen blijven voldoen. Daartoe worden IB-ondernemers geacht tussen 1 maart en 31 mei 2020 minimaal 24 uur per week aan hun onderneming te hebben besteed. Voor ondernemers in een branche met een seizoenspatroon komt een aparte versoepeling.

Update 11-05: Als ondernemers seizoensgebonden werkzaamheden verrichten en die normaliter een piek hebben in de periode maart-mei, mogen zij zelfs uitgaan van het aantal uren dat ze in maart tot en met mei 2019 hebben gewerkt. Dat moet worden aangetoond met de (uren)administratie over 2019.

Voor startende ondernemers geldt bij arbeidsongeschiktheid een verlaagd urencriterium van 800 uur. Voor die ondernemers geldt dat zij geacht worden in de periode maart-mei minimaal 16 uur aan de onderneming te hebben besteed. De goedkeuring voor ondernemers met seizoensgebonden werkzaamheden geldt hier ook.

Verruiming forfait vrije ruimte

Update 11-05: Vergoedingen en verstrekking aan werknemers die worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel worden bij de werkgever betrokken in de werkkostenregeling (WKR). Voor zover deze vergoedingen en verstrekkingen niet zijn aan te merken als gerichte vrijstelling of nihilwaardering, vallen ze in de vrije ruimte. Voor zover in de vrije ruimte het forfait wordt overschreden, vindt bij de werkgever een eindheffing van 80% plaats. Het forfait van de vrije ruimte is met ingang van 2020 al verruimd: 1,7% over de eerste € 400.000 aan loonsom, en 1,2% over het meerdere. Het opstapje van 1,7% wordt eenmalig verhoogd tot 3% voor het jaar 2020. Het biedt, volgens de Staatssecretaris, mogelijkheden aan werkgevers die daar de ruimte voor hebben om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of cadeaubon. Ook kan gedacht worden aan het uitruilen van belaste loonbestanddelen voor onbelaste (door middel van het aanwijzen als eindheffingsloon en onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR). Nog onbekend is of dit voor het hele kalenderjaar 2020 is, of dat dit tijdsgelang moet worden herrekend.

Het opstapje kan door iedere werkgever apart worden gebruikt, ook binnen een groep van BV’s. Let ook op toepassing van de zogenaamde concernregeling. Als die wordt toegepast, kan het opstapje slechts eenmaal binnen het concern worden gebruikt. De concernregeling is dus minder interessant geworden.

Coronareserve toegestaan in aangifte 2019

Het wordt in de Vpb toegestaan in de aangifte van 2019 een zogenaamde coronareserve te vormen. Daarmee kunnen Vpb-plichtige ondernemingen het verlies dat ze in 2020 verwachten alvast in mindering brengen op de winst in 2019 (tot niet verder dan nihil, er kan dus geen verlies in 2019 ontstaan). BV’s en NV’s worden hiermee gesteund doordat ze over 2019 minder vennootschapsbelasting zijn verschuldigd en dus eerder het belastingvoordeel over coronaverliezen aantikken. Vooralsnog geldt de regeling niet voor IB-ondernemers. Lees verder…

De wet Excessief Lenen wordt uitgesteld.

Deze wet, waarvan het definitieve voorstel nog steeds moet verschijnen, regelt dat DGA’s box 2-inkomen genieten als ze meer dan €500.000 lenen van de eigen BV. Deze wet zou in werking treden per 1-1-2022 (met eerste peilmoment eind 2022), maar wordt nu dus uitgesteld naar 1-1-2023 (met eerste peilmoment eind 2023).

Uitstel van betalingen

Veel kredietverstrekkers bieden klanten een betaalpauze van maximaal 6 maanden voor rente en aflossing, ook voor leningen voor eigen woningen. Voor veel eigenwoningleningen geldt echter een aflossingsverplichting om de lening als EW-schuld te laten kwalificeren (en de rente aftrekbaar te maken/houden). Het niet voldoen aan die verplichting in 2020 moet dan uiterlijk in 2021 worden ingehaald. Er komt een beleidsbesluit dat twee zaken regelt. Ten eerste zal de aflossingsachterstand niet voor eind 2021 hoeven te worden ingehaald, maar mag dit worden uitgesmeerd over de resterende looptijd. Ten tweede kan er ook voor worden gekozen de lening te splitsen en de achterstand sneller in te lopen.

Thuiswerkende grensarbeiders België

Voor de belasting- en premieheffing is onder andere van belang in welk land de werknemer werkt. Als gevolg van de coronacrisis kan het voorkomen dat een werknemer (tijdelijk) in Nederland werkt terwijl hij normaal in België werkt, of andersom. Dat kan tot gevolg hebben dat ineens het andere land premies en belasting kan heffen. Voor de premieheffing werd al eerder geregeld dat het thuiswerken werd genegeerd en de oude regels bleven gelden. Met Duitsland was al overeenstemming dat het thuiswerken ook geen gevolgen heeft voor de belastingheffing. Met België zijn nu ook afspraken gemaakt over de belastingheffing.

Ook in de afspraken met België worden thuiswerkdagen geacht te zijn doorgebracht in het andere land als zonder de coronacrisis de werkzaamheden in dat andere land zouden zijn uitgevoerd. Uiteraard moet het andere land dan wel daadwerkelijk belasting heffen. Deze goedkeuring geldt niet voor dagen de grensarbeider toch al thuis zou werken en ook niet voor dagen dat in derde landen zou worden gewerkt.

Tijdelijke WW-uitkeringen die een inwoner van Nederland ontvangt uit België zijn in België belast. Deze regeling geldt vanaf 11 maart tot en met 31 mei, maar kan nog worden verlengd.

Zodra de exacte voorwaarden van deze zes maatregelen bekend worden vullen we de informatie op onze kennisbank verder aan.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!