Nieuws

NOW-regeling gepubliceerd, loketten open vanaf 6 april

Sinds 17 maart 2020 is de werktijdverkorting afgeschaft en wordt deze vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW-regeling). Op 31 maart is aanvullende informatie verstrekt over de NOW-regeling. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Wij informeren u graag over de laatste ontwikkelingen.

Let op: op 20 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat er een derde wijziging komt in de NOW-regeling. Deze wijzigingen hebben betrekking op sommige voorwaarden in dit artikel. Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen op een rij. Als onderdeel van het tweede noodpakket vanuit de overheid is ook bekend geworden dat de regeling met drie maanden wordt verlengd. De verlengde NOW-regeling (NOW 2) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als NOW 1,  maar bevat ook enkele wijzigingen en aanvullende voorwaarden ter opzichte van NOW 1. Lees hier meer over de NOW 2. 

Werkgevers die te maken hebben met meer dan 20% omzetverlies als gevolg van de coronacrisis over een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden, kunnen zich melden bij het loket (via de website van het UWV (www.uwv.nl). De loonkostensubsidie van de overheid is afhankelijk van de omzetdaling. Indien de omzet met 100% daalt, worden 90% van de loonkosten vergoed (bij 50% daling is dit 45%).

De aaneengesloten periode van drie kalendermaanden moet plaatsvinden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020. De aanvraag heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart en kan voor drie maanden worden aangevraagd. Aanvragen kan tot 31 mei 2020.

Loonkosten

Er kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag elektronisch worden ingediend. Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. In beginsel zal dit de loonaangifte januari 2020 zijn. Indien er geen aangiftegegevens over januari 2020 beschikbaar zijn, dan neemt het UWV de loonaangifte van november 2019. Als zowel geen gegevens bekend zijn in de polisadministratie over januari 2020 als november 2019 bestaat geen recht op de subsidie. Correcties op de ingediende loonaangifte na 15 maart 2020 neemt het UWV niet mee. Het is derhalve van belang om tijdig de aangifte loonheffingen te blijven doen.

Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Bovenop de compensatie komt een opslag van 30% voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Het kabinet compenseert per werknemer maximaal € 9.538 per maand aan loon.

Werkgevers moeten wel het loon van de betrokken werknemers 100% door blijven betalen. De compensatie is er ook voor flexwerkers en werknemers met een nul-urencontract. Ook werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen onder de NOW. De niet-verzekerde directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt niet onder de NOW. Ook niet als die DGA vrijwillig verzekerd is.

Omzet

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.  De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de totale omzet over 2019 gedeeld door vier (afronden op een heel percentage naar boven).  Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, moet de omzet vanaf de startdatum tot 1 maart 2020 worden omgerekend naar een kwartaalbedrag.

De NOW-regeling verstaat onder omzet de netto-omzet, zoals  deze in de jaarrekening van een rechtspersoon (bijvoorbeeld NV of BV) of in de winstaangifte voor de inkomstenbelasting wordt berekend. Ook omzet die gewoonlijk met een andere term uit de normale uitvoering van de activiteiten van de werkgever wordt gerealiseerd, valt onder het begrip omzet (zoals baten, uitkeringen, subsidies).

Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een groep van rechtspersonen geldt de omzetdaling op  concernniveau. Ook buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met (SV-)loon in Nederland tellen mee. Heeft een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies, dan krijgen de afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming. Bij de bepaling van het concern wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht.

Aanvraag subsidie

De werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag bij het UWV indienen. De aanvraag kan alleen elektronisch worden ingediend, tot en met 31 mei 2020, via de website van het UWV (www.uwv.nl). Voor het doen van de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen zullen worden gedaan met het loonheffingsnummer.

Bij de aanvraag dient de werkgever, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende gegevens aan te leveren:

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei 2020 wegens terugval in omzet van meer dan 20%.
  • De werkgever geeft aan of hij de meetperiode voor de omzetvergelijking op 1 maart, 1 april of 1 mei wil laten aanvangen.
  • De werkgever geeft de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode aan en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019  gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet van drie maanden.
  • De werkgever berekent het omzetverlies in procenten. Dit percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
  • De werkgever geeft het bankrekeningnummer aan dat correspondeert met het bij de Belastingdienst aan de loonheffingennummer gekoppelde bankrekeningnummer.

Indien een werkgever meerdere loonheffingennummers heeft, dan moet er per loonheffingennummer een aanvraag worden ingediend. Daarbij moet wel de omzetdaling worden aangegeven die hij voor de gehele onderneming verwacht. Hetzelfde geldt als sprake is van een concern. De werkgever vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling én dezelfde meetperiode  in.

Het UWV streeft ernaar het loket voor de aanvraag op maandag 6 april 2020 te openen en wil twee tot vier weken na de aanvraag 80% van de verwachte compensatie alvast als voorschot uitkeren. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is geweest en zal bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming nog een correctie plaatsvinden als sprake is geweest van een daling van de loonsom. Daarbij wordt de daadwerkelijke loonsom over de periode maart-mei vergeleken met de loonsom over januari 2020 (of eventueel november 2019). Als de loonsom in die periode dus lager is dan in januari 2020, bestaat recht op minder subsidie. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Verplichtingen werkgever

Tijdens de compensatieperiode mag je als werkgever geen aanvraag indienen om personeel te ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Indien dit wel gebeurt, wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd ter grootte van 150% van de loonsom van die ontslagen werknemer (ook al wordt de ontslagaanvraag afgewezen). Niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen heeft dus gevolgen voor de definitieve hoogte van de subsidie. Lees meer in dit artikel over de mogelijkheden van ontslag die wel mogelijk zijn onder de NOW.

Daarnaast dient  de werkgever het loon zoveel mogelijk gelijk te houden en de NOW-subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkomsten. Ook dient de werkgever de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Tot slot dient de werkgever de zodanig controleerbare administratie te beheren dat achteraf gecontroleerd kan worden of de subsidie terecht is verstrekt. De werkgever moet tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage verlenen in deze administratie.

Overwegingen voor de werkgever bij de aanvraag

Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag. Bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van die driemaandsperiode (meetperiode) de omzet is bepaald.

Om maximaal te profiteren van de regeling, dien je de periode te kiezen met laagste omzet. Echter, deze periode is pas achteraf vast te stellen. Om jezelf niet in de vingers te snijden, zullen werkgevers wellicht wachten met de aanvraag tot eind mei. Het nadeel van wachten is dat er ook gewacht moet worden op (het voorschot van) de subsidie.

Hoewel de NOW-regeling zo eenvoudig mogelijk is gehouden, zitten er links en rechts toch wat haken en ogen aan en moet u als werkgever keuzes maken die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de subsidie. Wij kunnen u uiteraard helpen met de aanvraag en bij het maken van de juiste keuzes voor uw onderneming.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar!