Nieuws

Wijzigingen in de Wet DBA en de model­overeenkomst

In 2021 waren 1,1 miljoen inwoners van Nederland zzp’er. In een aantal gevallen is het twijfelachtig of er sprake is van een dienstbetrekking of van zelfstandigheid. Om die twijfel weg te nemen en enige rechtszekerheid te hebben, kunt u gebruikmaken van een zogenaamde modelovereenkomst. De looptijd van die overeenkomsten begint echter te verstrijken en de vraag was wat er na de looptijd met die modelovereenkomsten zou gebeuren. De Belastingdienst heeft hier recent duidelijkheid over gegeven. In dit artikel leest u meer over deze ontwikkeling en wat hiervan de gevolgen zijn.

Zoals gezegd bestaan er in sommige gevallen twijfels over de fiscale kwalificatie. De kwalificatie van de dienstbetrekking is belangrijk, omdat de werkgever bij een dienstverband loonheffingen zal moeten inhouden en er werknemerspremies afgedragen moeten worden.

Voorwaarden van een dienstbetrekking

Er moet aan drie cumulatieve voorwaarden worden voldaan, wil er sprake zijn van een dienstbetrekking. Allereerst moet er sprake zijn van arbeid die gedurende enige tijd wordt verricht. Ten tweede moet het gaan om een gezagsverhouding. Ten derde moet er loon worden betaald. Bij de beoordeling hiervan is het belangrijk dat alle feiten en omstandigheden worden meegenomen.

(Verwijdering) modelovereenkomsten

In mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) ingegaan. De Wet DBA heeft de modelovereenkomsten geïntroduceerd. Zoals hiervoor besproken kunnen partijen bij twijfel gebruikmaken van een modelovereenkomst waarmee rechtszekerheid kan worden verkregen (mits deze wordt nageleefd).

Er zijn algemene modelovereenkomsten door de Belastingdienst opgesteld, die breed toepasbaar zijn. Daarnaast hadden branches, belangenorganisaties en werkgevers ook de mogelijkheid om zelf overeenkomsten voor te leggen, de zogenaamde specifieke modelovereenkomsten. De overeenkomsten hadden een looptijd van vijf jaar. In 2021 zijn de eerste overeenkomsten verlopen. Het was echter lange tijd voor de praktijk onduidelijk hoe met die verlopen overeenkomsten moest worden omgegaan.

Modelovereenkomsten verlopen

Recent heeft de Belastingdienst bekendgemaakt dat de goedkeuring met betrekking tot de modelovereenkomsten verloopt op 1 oktober 2022 of aan het einde van de looptijd, als deze na 1 oktober 2022 ligt. Op het moment dat de goedkeuring is verlopen, eindigt daarmee tevens de rechtszekerheid. De verlopen overeenkomsten worden na zes maanden van de website van de Belastingdienst verwijderd.

De Belastingdienst heeft de de algemene modelovereenkomsten inmiddels verlengd. Echter, deze verlenging geldt niet automatisch voor specifieke overeenkomsten. Per modelovereenkomst dient daarvoor een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst.

Wat betekent dit voor u?

Het is verstandig om na te gaan of u gebruikmaakt van een modelovereenkomst waarvan de looptijd nog niet is verlopen en of u nog naar de juiste (actuele) modelovereenkomst verwijst. Ook is het daarbij belangrijk dat u handelt naar de overeenkomst. Als de looptijd van de overeenkomst is verlopen, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek tot verlenging indienen.

Wilt u meer weten over de risico’s en mogelijkheden in het kader van de Wet DBA? Vul dan onze gratis risico-scan in of neem contact op met één van onze specialisten.