Blog

Voorkom betalings­problemen bij uw erf­genamen met uitstel van betaling

De meeste ondernemers houden zich vooral bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering. Heeft u wel eens nagedacht over wat er met uw onderneming moet gebeuren als u komt te overlijden? Kunnen uw erfgenamen de belastingschulden die na uw overlijden ontstaan wel betalen?

Gelukkig zijn er mogelijkheden voor uitstel van betaling met betrekking tot de verschuldigde inkomstenbelasting en erfbelasting door het overlijden. In deze blog bespreken we wat dit uitstel inhoudt, hoe uw erfgenamen het uitstel kunnen aanvragen en welke voorwaarden er aan zijn verbonden.

Uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting voor IB-ondernemer

Als u ondernemer bent met bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma (IB-ondernemer), bent u inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde in uw onderneming als u komt te overlijden. Als één of meer van uw erfgenamen uw onderneming voortzetten, kunt u de belastingschuld ‘doorschuiven’. Hierdoor is op het moment van overlijden geen inkomensbelasting verschuldigd.

Aan deze doorschuifregeling zijn voorwaarden verbonden. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan of als geen van uw erfgenamen de onderneming wil voortzetten, kunt u de belastingclaim niet doorschuiven. De verschuldigde inkomstenbelasting moet dan worden betaald. Het is mogelijk dat uw erfgenamen het bedrag niet direct kunnen betalen. Zij kunnen in dat geval uitstel van betaling aanvragen. Hierdoor hebben zij tot maximaal tien jaar de tijd om de verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. Een belangrijk voordeel is dat over de openstaande schuld géén invorderingsrente is verschuldigd.

Het uitstel van betaling moet schriftelijk worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Wijs uw erfgenamen er dus goed op dat zij dit niet vergeten. Afhankelijk van de situatie, kan de Belastingdienst extra voorwaarden stellen aan het uitstel.

Uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting voor ondernemers met een eigen bv

Bent u ondernemer met een eigen bv? Dan kunt u net als bij de IB-ondernemer de belastingclaim naar de erfgenamen doorschuiven. Ook hier gelden specifieke voorwaarden. Zit er in uw bv ook beleggingsvermogen? Dan kunt u de belastingclaim voor dit gedeelte niet doorschuiven. Over het beleggingsvermogen in uw bv bent u belasting verschuldigd.

Let op: Voor de verschuldigde inkomstenbelasting bij ondernemers met een eigen bv is géén uitstel van betaling mogelijk! In tegenstelling tot de IB-ondernemer geldt hier dus geen tien jaar uitstel van betaling.

Voor de erfgenamen die een aanmerkelijk belang in een bv verkrijgen geldt een bijzondere regeling dat eenmalig onbelast dividend mag worden uitgekeerd. Met dit zogeheten ‘superdividend’ kunnen de erfgenamen dividend uitkeren zonder dat hierover dividendbelasting en inkomstenbelasting is verschuldigd. De onbelaste dividenduitkering is maximaal het bedrag van de waarde van de aandelen waarover bij het overlijden wordt afgerekend in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit dividend moet binnen twee jaar na het overlijden worden uitgekeerd. Om van dit zogenoemde superdividend gebruik te maken, moeten de erfgenamen een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Uitstel van betaling voor de erfbelasting

Bij het overlijden is niet alleen inkomstenbelasting verschuldigd. De erfgenamen die de onderneming verkrijgen zijn hierover ook erfbelasting verschuldigd. De wet kent op dit moment een (ruime) vrijstelling voor het verkrijgen van een onderneming; de bedrijfsopvolgingsregeling. Aan deze vrijstelling is een aantal voorwaarden verbonden.

Het is mogelijk dat, zelfs na toepassing van de ruime vrijstelling, alsnog erfbelasting is verschuldigd als de erfgenamen de onderneming verkrijgen. Voor dit bedrag kan gedurende tien jaar uitstel van betaling worden aangevraagd. De erfgenamen moeten dit schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Het verschil met de inkomstenbelasting is dat over de openstaande erfbelastingschuld wél invorderingsrente is verschuldigd. Deze rente is op dit moment (2024) 4% per jaar en wordt alleen berekend over de schuld zelf. U hoeft dus geen rente over rente te betalen

Zit er in uw bv ook beleggingsvermogen? Dan is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing én kunt u geen gebruikmaken van het uitstel van betaling van tien jaar. In deze gevallen moeten de erfgenamen dus meteen erfbelasting betalen.

Conclusie

Na uw overlijden is het mogelijk dat er nog een flink bedrag aan inkomstenbelasting en erfbelasting moet worden betaald. Om te voorkomen dat uw erfgenamen betalingsproblemen krijgen, is het goed om hen te wijzen op de mogelijkheden van uitstel van betaling. Voor de verschuldigde inkomstenbelasting van een overleden IB-ondernemer bestaat de mogelijkheid om tien jaar renteloos uitstel van betaling te krijgen. Voor de verschuldigde inkomstenbelasting van een ondernemer met een eigen bv geldt daarentegen geen uitstel van betaling. Hiervoor geldt wel de regeling dat de bv binnen twee jaar na het overlijden onbelast dividend kan uitkeren.

Voor de verschuldigde erfbelasting bestaat alleen een speciale regeling voor uitstel van betaling van tien jaar als de bedrijfsopvolgingsregeling ook van toepassing is. Let er in dat geval wel op dat jaarlijks 4% rente over de schuld wordt berekend.

Voorkom betalingsproblemen bij uw erfgenamen en laat uzelf goed adviseren. Neem vrijblijvend contact op met onze Estate Planning-specialisten. Wij denken graag met u mee!

Edwin Moens

mr. Edwin Moens RB

0115 - 74 55 60

06 - 51 16 75 12