Blog

De bedrijfs­opvolgings­regeling in 2024, 2025 en 2026. Een overzicht

De bedrijfsopvolgingsregeling (kortweg BOR) is een fiscale maatregel voor familiebedrijven. De overdracht van een familiebedrijf is hierdoor gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. Al eerder werd aangekondigd dat de bedrijfsopvolgingsregeling wordt aangepast of zelfs drastisch ingeperkt. In de Voorjaarsnota 2023 werd de BOR inderdaad benoemd. Gelukkig blijken veel regels in de toekomst overeind te blijven, zij het met een veel lagere vrijstelling. In deze blog leest u wat de voorgestelde versobering en vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling precies inhoudt.

De regels binnen de bedrijfsopvolgingsregeling worden op sommige vlakken eenvoudiger en voor sommige doeleinden beperkt of afgeschaft. In de Voorjaarsnota 2023 zijn de voorlopige voorgestelde maatregelen bekendgemaakt. Op Prinsjesdag 2023 horen we hoe de nieuwe regels er definitief uit zullen gaan zien. De maatregelen worden naar verwachting gefaseerd ingevoerd per 2024, 2025 en 2026. Hieronder volgen de belangrijkste en meest opvallende voorstellen.

In dit artikel:

Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2024
Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2025
Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2026

Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2024


Verhuurd vastgoed

Vennootschappen die zich uitsluitend richten op verhuur van vastgoed aan derden komen vanaf 1 januari 2024 niet meer in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Dit vermogen wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen om zo toepassing van de BOR uit te sluiten. Het kabinet ziet grote vastgoedportefeuilles dus niet meer als onderneming.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

  • Vastgoed dat gebruikt wordt binnen de eigen onderneming. Helaas is nog niet duidelijk gemaakt met welk belang in een onderneming nog sprake is van verhuur aan een eigen onderneming. Dit is voor de praktijk erg belangrijk, omdat we vaak zien dat vastgoed achterblijft bij ouders en een deel van de onderneming al overgedragen wordt aan de kinderen. TIP! Het kan dus in sommige gevallen belangrijk zijn de bedrijfsopvolgingsregeling nog dit jaar te benutten. Houdt de wetsvoorstellen rond Prinsjesdag goed in de gaten.
  • Vastgoed dat kortdurend beschikbaar gesteld wordt in het kader van dienstverlening en dat feitelijk de exploitatie van een bedrijf is, zoals een hotel, camping, restaurant, tennishal of bowlingbaan. Het gaat hier dus dan wel om de exploitaties als bedrijf en niet het verhuren van een geheel gebouw aan een derde.
  • Kortdurende teeltpachtovereenkomsten vanwege vruchtwisseling.

Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2025

De vrijstelling voor schenk- en erfbelasting wordt beperkt

De vrijstelling voor schenk- en erfbelasting wordt verlaagd. Tot een waarde van 1,5 miljoen euro wordt ondernemingsvermogen 100% vrijgesteld (nu circa 1,2 miljoen euro). Daarboven wordt 70% vrijgesteld van belasting (nu 83%). Voor kleinere bedrijven betekent dit een hogere vrijstelling, maar voor grotere bedrijven een kleinere. TIP! Tot en met 2024 kan dus nog geprofiteerd worden van een hogere vrijstelling. Voor bedrijven tot een waarde tussen 1,2 en 1,9 miljoen euro kan het juist interessant zijn om te wachten tot 2025.

De bedrijfsopvolgingsregeling in 2024, 2025 en 2026

Minimumleeftijd voor opvolgers van 21 jaar

Om de bedrijfsopvolgingsregeling te kunnen toepassen moeten opvolgers 21 jaar zijn.

De BOR kan ook worden toegepast voor kinderen die niet in het bedrijf werken

In de huidige regeling moet een opvolger minimaal 3 jaar in loondienst werkzaam zijn voor de onderneming. Werkzaam zijn via een managementovereenkomst voldoet daar ook voor. Besloten is dat deze voorwaarde niet effectief is en dus afgeschaft kan worden. De bedrijfsopvolgingsregeling kan dan vanaf 2025 worden toegepast voor een kind dat nog niet in het bedrijf werkzaam is.

Keuzevermogen valt onder de bedrijfsopvolgingsregeling voor zover het in het bedrijf gebruikt wordt

Sommige bedrijfsmiddelen worden in de onderneming gebruikt én hebben een beleggingskarakter. Dit noemen we keuzevermogen. De BOR gaat alleen nog gelden voor zover bedrijfsmiddelen voor de onderneming worden gebruikt. Daar zal aan worden toegevoegd dat dit alleen speelt voor bedrijfsmiddelen die meer dan 100.000 euro en voor meer dan 10% als beleggingsvermogen kwalificeren.

Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2026

Alleen BOR bij 5% belang in winst en liquidatieopbrengst

In principe geldt de bedrijfsopvolgingsregeling alleen nog voor aandelen in bv’s die minimaal 5% delen in de winst bij liquidatie. In sommige gevallen gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld bij preferente aandelen die zijn uitgereikt bij een bedrijfsoverdracht in fasen.

Versoepeling bezits- en voortzettingseisen

Nu gelden er nog specifieke termijnen voor bezit bij de overdracht en voortzettingstermijnen (bijvoorbeeld 5 jaar voortzetten) bij de opvolgers. Het is de bedoeling dat deze eisen versoepeld worden als er in de onderneming herstructurering plaatsvindt of bijvoorbeeld uitbreidingen of inkrimping van het bedrijf. Nu ontstaan wel eens problemen bij wijzigingen in de reële bedrijfsuitoefening. Bijvoorbeeld als er nieuwe termijnen gaan gelden terwijl er in de indirecte eigendom van de aandeelhouders niets wijzigt. Een versoepeling in de bezits- en voortzettingseisen zou dus een verbetering inhouden. Verder bestaat het voornemen de bezits- en voortzettingstermijn te verkorten. Nadere regelingen hiervoor zullen volgen.

Verder oneigenlijk gebruik bedrijfsopvolgingsregeling wordt bestreden

Men wil voorkomen dat belastingplichtigen op hoge leeftijd nog beleggingsvermogen omzetten naar ondernemingsvermogen zonder dat eigenlijk sprake is van een echte bedrijfsoverdracht. In feite zou het doel dan alleen zijn fiscaalvriendelijk beleggingsvermogen over te dragen met een ‘ondernemingsjasje’ aan. Men wil alleen echte bedrijfsoverdracht faciliteren.

Verder wil men voorkomen dat als een onderneming via de bedrijfsopvolgingsregeling geschonken is, de ouders de onderneming op termijn weer terugkopen en na verstrijken van de termijnen nogmaals schenken. Dubbel gebruik dus van de BOR zonder de intentie van een overdracht die in het belang is van de continuïteit voor het familiebedrijf.

Adviestip

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling gelukkig behouden, maar wel op diverse punten aanpassen of beperken. Voor ondernemingen met een waarde boven circa 1,9 miljoen euro wordt de overdracht vanaf 2025 duurder.

Wilt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling voor overgang van uw bedrijf naar uw kinderen, dan gaan wij graag met u in gesprek. Het is belangrijk om samen te kijken welke gevolgen de wijzigingen hebben en of acties op korte termijn nodig zijn. Verwacht wordt dat de concrete wetsvoorstellen met Prinsjesdag zullen volgen in september. De data en details kunnen dus nog wijzigen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Jan Rutjes RB

0113 - 23 94 81

06 - 54 30 49 45