Blog

De bedrijfs­opvolgings­regeling in 2024, 2025 en 2026. Een overzicht

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale maatregel voor familiebedrijven. De overdracht van een familiebedrijf is hierdoor gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. De bedrijfsopvolgingsregeling blijft, maar wordt vanaf 2024 wel aangepast. Regels blijven overeind, maar wel met een (veel) lagere vrijstelling. In deze blog leest u wat de versobering en vereenvoudiging van de BOR precies inhoudt.

De regels binnen de bedrijfsopvolgingsregeling worden op sommige vlakken eenvoudiger en voor sommige doeleinden beperkt of afgeschaft. Op Prinsjesdag 2023 werden de nieuwe regels bekendgemaakt. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd per 2024, 2025 en 2026. Hieronder volgen de belangrijkste en meest opvallende voorstellen.

In dit artikel:

Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2024
Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2025
Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2026

Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2024


Verhuurd vastgoed

Vennootschappen die zich uitsluitend richten op verhuur van vastgoed aan derden komen vanaf 1 januari 2024 niet meer in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Dit vermogen wordt standaard aangemerkt als beleggingsvermogen om zo toepassing van de BOR uit te sluiten. Het kabinet ziet grote vastgoedportefeuilles dus niet meer als onderneming.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

  • Vastgoed dat gebruikt wordt binnen de eigen onderneming. Hiervan is ook sprake als het vastgoed wordt verhuurd aan een andere vennootschap waarin de schenker of erflater een (in)direct belang heeft van meer dan 5%. Ook vastgoed dat wordt verhuurd aan een vof of maatschap waarin de schenker of erflater participeert, valt onder gebruik in de eigen onderneming.
  • Vastgoed dat kortdurend beschikbaar gesteld wordt in het kader van dienstverlening en dat feitelijk de exploitatie van een bedrijf is, zoals een hotel, camping, restaurant, tennishal of bowlingbaan. Het gaat hier dus dan wel om de exploitaties als bedrijf en niet het verhuren van een geheel gebouw aan een derde.
  • Kortdurende teeltpachtovereenkomsten vanwege vruchtwisseling.

Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2025

De vrijstelling voor schenk- en erfbelasting wordt beperkt

De vrijstelling voor schenk- en erfbelasting wordt verlaagd. Tot een waarde van 1,5 miljoen euro wordt ondernemingsvermogen 100% vrijgesteld (nu circa 1,3 miljoen euro). Daarboven wordt 70% vrijgesteld van belasting (nu 83%). Voor kleinere bedrijven betekent dit een hogere vrijstelling, maar voor grotere bedrijven een kleinere. TIP! Tot en met 2024 kan dus nog geprofiteerd worden van een hogere vrijstelling. Voor bedrijven tot een waarde tussen 1,3 en 1,9 miljoen euro kan het juist interessant zijn om te wachten tot 2025.

Update: op 27 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Hierbij heeft de Kamer besloten om het percentage van de tweede vrijstelling te verhogen van 70% naar 75%.

De bedrijfsopvolgingsregeling in 2024, 2025 en 2026

Minimumleeftijd voor opvolgers van 21 jaar

Om de bedrijfsopvolgingsregeling te kunnen toepassen moeten opvolgers 21 jaar zijn.

De BOR kan ook worden toegepast voor kinderen die niet in het bedrijf werken

In de huidige regeling moet een opvolger minimaal 3 jaar in loondienst werkzaam zijn voor de onderneming. Werkzaam zijn via een managementovereenkomst voldoet daar ook voor. Besloten is dat deze voorwaarde niet effectief is en dus afgeschaft kan worden. De bedrijfsopvolgingsregeling kan dan vanaf 2025 worden toegepast voor een kind dat nog niet in het bedrijf werkzaam is.

Keuzevermogen valt onder de bedrijfsopvolgingsregeling voor zover het in het bedrijf gebruikt wordt

Sommige bedrijfsmiddelen worden in de onderneming gebruikt én hebben een beleggingskarakter. Dit noemen we keuzevermogen. De BOR gaat alleen nog gelden voor zover bedrijfsmiddelen voor de onderneming worden gebruikt. Daar zal aan worden toegevoegd dat dit alleen speelt voor bedrijfsmiddelen die meer dan 100.000 euro en voor meer dan 10% als beleggingsvermogen kwalificeren.

Afschaffing doelmatigheidsmarge voor beleggingsvermogen

De BOR is alleen van toepassing op het ondernemingsvermogen. Tot en met 2024 kan een gedeelte van het beleggingsvermogen toch kwalificeren voor de BOR. Dit kan tot maximaal 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen. Vanaf 1 januari 2025 vervalt deze 5% doelmatigheidsmarge. Voor de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting vervalt deze marge later. De exacte datum hiervoor is nog niet bekend.

Voorgestelde wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vanaf 2026

Alleen BOR bij 5% belang in winst en liquidatieopbrengst

In principe geldt de bedrijfsopvolgingsregeling alleen nog voor aandelen in bv’s die minimaal 5% delen in de winst bij liquidatie. In sommige gevallen gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld bij preferente aandelen die zijn uitgereikt bij een bedrijfsoverdracht in fasen.

Versoepeling bezits- en voortzettingseisen

Nu gelden er nog specifieke termijnen voor bezit bij de overdracht en voortzettingstermijnen (bijvoorbeeld 5 jaar voortzetten) bij de opvolgers. Het is de bedoeling dat deze eisen versoepeld worden als er in de onderneming herstructurering plaatsvindt of bijvoorbeeld uitbreidingen of inkrimping van het bedrijf. Nu ontstaan wel eens problemen bij wijzigingen in de reële bedrijfsuitoefening. Bijvoorbeeld als er nieuwe termijnen gaan gelden terwijl er in de indirecte eigendom van de aandeelhouders niets wijzigt. Een versoepeling in de bezits- en voortzettingseisen zou dus een verbetering inhouden. Verder bestaat het voornemen de bezits- en voortzettingstermijn te verkorten. Nadere regelingen hiervoor zullen volgen.

Verder oneigenlijk gebruik bedrijfsopvolgingsregeling wordt bestreden

Men wil voorkomen dat belastingplichtigen op hoge leeftijd nog beleggingsvermogen omzetten naar ondernemingsvermogen zonder dat eigenlijk sprake is van een echte bedrijfsoverdracht. In feite zou het doel dan alleen zijn fiscaalvriendelijk beleggingsvermogen over te dragen met een ‘ondernemingsjasje’ aan. Men wil alleen echte bedrijfsoverdracht faciliteren.

Verder wil men voorkomen dat als een onderneming via de bedrijfsopvolgingsregeling geschonken is, de ouders de onderneming op termijn weer terugkopen en na verstrijken van de termijnen nogmaals schenken. Dubbel gebruik dus van de BOR zonder de intentie van een overdracht die in het belang is van de continuïteit voor het familiebedrijf.

Adviestip

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling gelukkig behouden, maar wel op diverse punten aanpassen of beperken. Voor ondernemingen met een waarde boven circa 1,9 miljoen euro wordt de overdracht vanaf 2025 duurder.

Wilt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling voor overgang van uw bedrijf naar uw kinderen? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Het is belangrijk om samen te kijken welke gevolgen de wijzigingen hebben en of u op korter termijn actie moet ondernemen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Jan Rutjes RB

0113 - 23 94 81

06 - 54 30 49 45