Blog

Standaard 700: fraude en continuïteit verplicht onderdeel van controle­verklaring

Bedrijven zijn vanaf een bepaalde omvang wettelijk verplicht hun jaarrekening door een accountant te laten controleren. De accountant legt zijn oordeel vast in een controleverklaring. Deze verklaring geeft gebruikers de zekerheid dat de jaarrekening een betrouwbaar beeld geeft van de onderneming. Om de gebruikers van de jaarrekening meer inzicht te geven in de risico’s, werkzaamheden en eventuele bevindingen op het gebied van fraude en continuïteit is de zogenaamde NV COS 700, oftewel Standaard 700, die gaat over de controleverklaring, per 15 december 2021 gewijzigd. Dit betekent in de praktijk dat accountants vanaf boekjaar 2022 verplicht zijn om hierover in de controleverklaring apart te rapporteren.

Het doel van de wettelijke accountantscontrole is dat externe belanghebbenden, zoals investeerders, banken en leveranciers, erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening de financiële positie van uw onderneming correct weergeeft. Hiervoor werken accountants met verklaringen die qua vorm en inhoud (afgezien van het oordeel) overeenkomen met de voorbeeldteksten die als bijlage bij de Standaard 700 zijn opgenomen.

Update Standaard 700

Op basis van ervaringen uit het verleden is besloten om Standaard 700 aan te passen en meer aandacht te besteden aan fraude en continuïteit. De accountant moet in zijn controleverklaring daarom rapporteren over de onderkende risico’s en de uitgevoerde werkzaamheden. Als het mogelijk en relevant is moet hij ook ingaan op de bevindingen en uitkomsten van die werkzaamheden. Overigens, de accountant hoeft niet over fraude en continuïteit te rapporteren als sprake is van oordeelonthouding. In dat geval kan de accountant de jaarrekening niet goed- of afkeuren, omdat hij niet voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen om een oordeel uit te spreken.

Relevant voor ondernemers

De wettelijke accountantscontrole wordt in de eerste plaats gedaan met het oog op het maatschappelijk verkeer. Toch is deze controle, en daarmee ook de wijzigingen in Standaard 700, ook voor de ondernemer en onderneming belangrijk. Denk aan het risico op fraude; dat is voor de ondernemer in zijn rol als aandeelhouder relevant evenals voor de onderneming zelf. Vanzelfsprekend bent u daar zelf alert op, maar de controlerend accountant kijkt niet alleen met een andere bril, maar neemt ook een behoorlijke dosis kennis van zaken met zich mee. Dit maakt dat u beter in staat zult zijn om relevante risico’s te onderkennen en uw interne beheersing daarop aan te passen. Datzelfde geldt voor de rapportage over de continuïteit zoals opgenomen in Standaard 700. Daarover nadenken is niet voor elke ondernemer even makkelijk of vanzelfsprekend. De aandacht die de controlerend accountant dient te besteden aan mogelijke continuïteitsrisico’s, maakt het onderwerp bespreekbaar en zet het op de agenda. Kortom, door de wijzigingen in de Standaard 700 krijgen ondernemingen wellicht nog meer inzicht in hun continuïteit en frauderisicobeheersing.

Samenhang met bestuursverslag

De jaarrekening en het bestuursverslag vormen samen het jaarverslag van de onderneming. Aan de hand van het jaarverslag worden gebruikers geïnformeerd over onder meer de algemene gang van zaken en de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Het is belangrijk dat de ondernemer in zijn bestuursverslag ook stilstaat bij de belangrijkste risico’s en hoe daarop wordt ingespeeld. Dat gaat verder dan de risico’s ten aanzien van continuïteit en fraude. Naast het voldoen aan wet- en regelgeving is het belangrijk om hierover transparant te rapporteren. Dit draagt immers bij aan het vertrouwen in de organisatie.

Wilt u meer weten over de wijzigingen in Standaard 700?

Neem dan vrijblijvend contact op met Schipper Accountants. Wij denken graag met u mee!

Alex Louwerse MSc