Blog

Is een accountants­controle verplicht voor mijn organisatie?

Wettelijk is vastgelegd wanneer uw bedrijf of organisatie controleplichtig is. De grootte van uw bedrijf, bepaald door (1) het balanstotaal, (2) de netto-omzet en/of (3) aantal voltijdse medewerkers bepalen of u een verplichte accountantscontrole uit moet laten voeren. Een vrijwillige controle van uw jaarrekening is altijd mogelijk. In dit artikel leest u of een accountantscontrole verplicht is voor uw vennootschap of organisatie.

Wat is een verplichte accountantscontrole en wat is het doel?

Bij een wettelijke accountantscontrole gaat de accountant na of de jaarrekening van de gecontroleerde vennootschap, organisatie of instelling een zogenaamd ‘getrouw beeld’ geeft. Een getrouw beeld betekent simpel gezegd dat de jaarrekening geen grote fouten bevat. Volgens de Wet toezicht accountantsorganisaties mag zo’n controle alleen worden uitgevoerd door een accountantsorganisatie die over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beschikt.

Het doel van een accountantscontrole is om de gebruiker van de jaarrekening zekerheid te geven dat de jaarrekening geen grote fouten bevat. Dit stelt de gebruiker in staat om goede beslissingen te kunnen nemen op basis van die jaarrekening, bijvoorbeeld of hij wil investeren in die onderneming, of er een lening aan te verstrekken. De accountant voert de controle uit op basis van voorgeschreven controlestandaarden en maakt gebruik van verschillende technieken. Denk hierbij aan het vergelijken van cijfers van voorgaande jaren, het in kaart brengen en eventueel testen van de interne beheersingsmaatregelen van het bedrijf (interne richtlijnen en procedures) en het verifiëren van transacties aan de hand van bijvoorbeeld facturen, contracten of betaalbewijzen.

Wanneer is een accountantscontrole verplicht?

Voldoet uw bedrijf gedurende twee opeenvolgende jaren aan twee van de volgende drie voorwaarden, dan bent u controleplichtig:

  • Meer dan 50 fulltime werknemers in dienst
  • Meer dan 6 miljoen euro balanstotaal (‘waarde van de activa volgens de balans’)
  • Meer dan 12 miljoen euro netto-omzet

Wanneer ben ik niet verplicht om een accountantscontrole te laten uitvoeren?

Wanneer uw bedrijf niet, of niet langer aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet bent u niet (langer) verplicht een wettelijke controle op uw jaarrekening te laten verrichten. Dit geldt ook voor kleine stichtingen en verenigingen (en soortgelijke rechtsvormen) die ‘geen onderneming in stand houden’, dus geen commerciële activiteiten verrichten. Deze partijen hoeven geen jaarrekening op te maken die voldoet aan de gestelde vereisten.

Accountantscontrole verplicht? Hoe zie ik dan dat mijn jaarrekening is gecontroleerd?

De controle van de jaarrekening mondt uit in een controleverklaring. Deze verklaring wordt toegevoegd aan uw jaarrekening. Hierin formuleert de accountant zijn oordeel. Partijen die op basis van de jaarrekening beslissingen nemen, bijvoorbeeld aandeelhouders, leveranciers en banken, zijn zo verzekerd van het feit dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en dus geen grote fouten bevat. Een controleverklaring kan helpen bijvoorbeeld bij de aanvraag van een lening, of de verkoop van een bedrijf.

Wat zijn de meest voorkomende soorten controleverklaringen?

De meest voorkomende soorten controleverklaringen zijn:

Goedkeurende controleverklaring zonder beperkingen: dit is de meest positieve verklaring die een accountant kan afgeven. Het betekent dat de financiële verantwoording een betrouwbaar beeld geeft van de financiële positie en prestaties van de organisatie.

Een verklaring oordeelonthouding: dit betekent dat de accountant onvoldoende informatie heeft kunnen verkrijgen om zijn oordeel op te baseren. Dit betekent niet dat de accountant concludeert dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft of grote fouten bevat, maar dat hij ook niet met voldoende zekerheid kan zeggen dat het niet zo is. Deze verklaring komt bijvoorbeeld regelmatig voor bij ondernemingen die qua omvang te beperkt zijn om belangrijke processen door verschillende personen uit te laten voeren.

Controleverklaring met beperking of een afkeurende controleverklaring: een verklaring met beperking wil zeggen dat de accountant heeft vastgesteld dat er in een jaarrekeningpost mogelijk een fout zit, maar onvoldoende informatie heeft om de aard of exacte omvang van de fout te bepalen. Een afkeurende controleverklaring wordt vrijwel nooit verstrekt, omdat de accountant dan een grote fout of fouten in de jaarrekening heeft geconstateerd, de aard en omvang exact kan bepalen, maar de onderneming deze niet wil corrigeren.

Waarom zou ik een vrijwillige accountantscontrole laten uitvoeren?

Als u wettelijk niet verplicht bent om u jaarrekening te laten controleren, kunt u kiezen voor een vrijwillige controle. Afhankelijk van het oordeel kunt u hiermee mogelijk aantonen dat uw jaarrekening een getrouw beeld geeft. Stakeholders hebben door deze transparantie meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Zeker als u internationaal zakendoet kan dit een serieuze overweging zijn.

Een andere reden waarom een kleine onderneming haar jaarrekening laat controleren is dat dit soms een eis is die in de statuten is opgenomen. U kunt ook een vrijwillige accountantscontrole uit laten voeren als u een lening wilt aanvragen. Financiële verstrekkers stellen dit namelijk soms als voorwaarde.

Verder krijgt u door het laten uitvoeren van een accountantscontrole inzicht in uw processen, interne beheersing en IT. De accountant neemt dit op in de zogenaamde management letter. Als de accountant hierin tekortkomingen constateert zal hij u hierop attenderen en u adviseren over verbeteringen.

Meer weten?

Vraagt u zich af of een accountantscontrole verplicht is voor uw organisatie? Of wilt u een accountantscontrole laten uitvoeren? Neem dan gerust contact met ons op. De specialisten van onze controlepraktijk denken graag met u mee!