Blog

Ontslag van een medewerker: denk aan de juridische aspecten!

Wie medewerkers in dienst heeft, kan vroeg of laat voor de moeilijke beslissing van ontslag komen te staan. Soms zijn er bedrijfseconomische redenen voor het ontslaan van medewerkers. Het kan ook voorkomen dat de reden persoonlijk van aard is, zoals het disfunctioneren van iemand. Om welke reden u een medewerker ook wilt ontslaan, denk tijdig aan alle juridische haken en ogen. Het is raadzaam om daarbij samen te werken met een juridisch adviseur. Dan weet u zeker dat u alle juridische aspecten in het vizier houdt.

Even wat theoretische achtergrond. Nederland kent een gesloten ontslagstelsel. Dit houdt in dat de wet precies aangeeft op welke gronden en door wie de arbeidsrelatie beëindigd kan worden. Door middel van een toets wordt beoordeeld of inderdaad sprake is van een voldragen ontslaggrond. Deze toets vindt plaats door het UWV of de kantonrechter.

Uw medewerker functioneert niet naar behoren

Is er sprake van ontslag omdat een medewerker die niet naar behoren functioneert? Dan heeft de kantonrechter een dossier nodig om uw ontslagaanvraag te beoordelen. Dit dossier is de weerslag van een traject dat u, als het goed is, heeft doorlopen. Dat begint met het beoordelen en bespreken van het functioneren van de medewerker en loopt verder in een verbetertraject en evaluatie. In feite moet u aantonen dat u als werkgever aan uw plicht heeft voldaan om het functioneren van de medewerker te verbeteren. Lukt dat, ondanks alle inspanningen, niet, dan kunt u kiezen om via een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Daarin legt u de afspraken vast die u samen met de medewerker heeft gemaakt om de arbeidsrelatie te laten eindigen. Komt u er niet uit met uw medewerker? Dan kunt u kiezen voor een gang naar de kantonrechter. Afhankelijk van het dossier zal deze al dan niet toestemming geven. Let op het volgende: de medewerker heeft ook in dit geval recht op de wettelijke transitievergoeding.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Is er sprake van ontslag vanwege een slechte financiële situatie, reorganisatie of sluiting? Dan verwacht het UWV hier een volledige onderbouwing van. De hieraan gekoppelde wetgeving is daarover duidelijk. U kunt dan denken aan jaarcijfers en aantoonbare eerdere bezuinigingspogingen, waaruit blijkt dat dit ontslag noodzakelijk is. Ook is een prognose nodig waarmee u aantoont dat uw bedrijf na zes maanden uit de rode cijfers zal zijn. Tot slot verwacht het UWV een overzicht van de medewerkers, zodat gecontroleerd kan worden of u de juiste mensen ontslaat. Dit speelt namelijk een rol bij het afspiegelingsbeginsel.

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat u als werkgever uw personeelsbestand bij bedrijfseconomisch ontslag zodanig laat inkrimpen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft. De ontslagen moeten zoveel mogelijk over de leeftijdscategorieën worden verdeeld in de verhouding van de bestaande personeelsopbouw. Binnen elke leeftijdscategorie geldt vervolgens de regel last in, first out.

Officieel opzeggen

Als werkgever doorloopt u kortom een lang traject om uiteindelijk tot toestemming voor ontslag te komen. En ook dan bent u er nog niet. Medewerkers moeten worden geïnformeerd. Er is sprake van een opzegtermijn en de wettelijke transitievergoeding.

Advies bij ontslag

Onze adviseurs hebben veel ervaring met ontslagzaken. Vaak spreken cijfers wel boekdelen. Het wordt lastiger als sprake is van persoonlijke redenen. Sinds de vaststellingsovereenkomst verankerd is in het Burgerlijk Wetboek, streven we ernaar om op deze wijze de arbeidsrelatie te beëindigen. Daarmee voorkomen we lange procedures bij UWV en/of kantonrechter en veel extra tijd en geld.

Overweegt u de arbeidsrelatie met één of meerdere medewerkers te beëindigen en wilt u meer informatie? Wij kunnen u met alle kennis die we in huis hebben, optimaal ondersteunen. Juist bij complexe processen is het prettig dat iemand het overzicht behoudt en nadrukkelijk koers houdt richting het einddoel. Heeft u vragen of wilt gebruik maken van onze ondersteuning bij een ontslagprocedure? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar!

Jean Pierre Hubregsen

0115 - 745 514