Blog

Met de juiste begroting houdt u grip op 2023

Een begroting geeft inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. Op basis van een begroting kunt u als ondernemer beter bepalen welke plannen haalbaar zijn en welke risico’s er zijn. Daarnaast is de begroting een belangrijke leidraad voor het plannen van investeringen en het maken van kostprijsberekeningen. Onmisbaar dus eigenlijk en uw aandacht meer dan waard. Zeker in deze roerige tijden waarin we te maken hebben met een inflatie en hoge energieprijzen.

Een begroting opstellen

Natuurlijk verschilt de noodzaak van een begroting per ondernemer. Een zzp-er, die genoeg opdrachten heeft, kan in de meeste gevallen zijn aandacht beter richten op zijn financiële toekomstplanning richting pensioenleeftijd en zorgen voor inzicht in de te betalen belastingen. Hierdoor is duidelijk welk bedrag overblijft om privé te besteden. Ondernemers die daarentegen medewerkers in dienst hebben en flink wat investeringen hebben gedaan, doen er beter aan wél de tijd te nemen om te begroten. Zeker ook als sprake is van meerdere bedrijven. Aan de slag dus met cijfers en prognoses!

Verschillende soorten begrotingen

In een exploitatiebegroting maakt u een inschatting van de verwachte omzet en kosten. Aan de hand van deze bedragen, maakt u snel inzichtelijk of u winst gaat maken en of u de investeringen terugverdient. U berekent in feite of uw bedrijf rendabel is. De liquiditeitsbegroting is een planning van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Het is een voorspelling die inzicht geeft in de verwachte geldbehoefte in de nabije toekomst. U kunt hieraan zien of u voldoende hebt aan de huidige middelen of dat u moet ingrijpen. Stel dat uit uw exploitatiebegroting blijkt dat een tekort ontstaat, dan heeft u een extra financiering nodig. In een investeringsbegroting zet u op een rij welke investeringen nodig zijn om uw bedrijf draaiend te houden of uit te breiden. In de financieringsbegroting werkt u tot slot uit hoe u de investeringen gaat betalen of de verwachte tekorten gaat financieren. Veel financiers stellen een financieel plan als eis om een financiering te kunnen verlenen.

Extra aandacht voor 2023

Meestal dienen de huidige cijfers als basis voor de nieuwe begroting, aangevuld met verwachte ontwikkelingen en plannen. Het jaar 2022 is echter voor veel ondernemers niet maatgevend, omdat de gevolgen van de coronapandemie er, in positieve of negatieve zin, nog steeds in doorwerken. Daarnaast hadden we dit jaar te maken met inflatie en fors stijgende energie- en inkoopprijzen. Deze situatie zal in 2023 nog wel even aanhouden. Wat betekent dit voor uw onderneming? Treffen de hoge olie- en gasprijzen uw bedrijf? Heeft u te maken met oplopende kosten voor grondstoffen of merkt u dat het aannemen van nieuwe medewerkers lastiger wordt? Houd hiermee dan rekening in uw begroting. Afhankelijk van de branche waarin u onderneemt, kan het verstandig zijn met enige voorzichtigheid de resultaten te begroten.

Heeft u eerder gebruikgemaakt van steunmaatregelen, zoals uitstel van betaling voor de belastingen? Deed u een beroep op de NOW en dient u nog een bedrag terug te betalen? Houd in uw liquiditeitsbegroting dan rekening met deze uitgaven. Kortom, maak de begroting zo realistisch mogelijk. De meeste mensen zijn van nature optimistisch ingesteld. Pas op om uit te gaan van een te voorspoedig scenario. Het kan om die reden goed zijn om uw accountant bij dit proces te betrekken. Die kan kritisch meekijken en heeft de deskundigheid om de verbanden tussen de bedragen te beoordelen.

Zorg voor inzicht en grip

Heeft u uw begroting gereed? Dan is het belangrijk om deze regelmatig af te zetten tegen de realisatie en te evalueren. Zo kunt u tijdig bijsturen. Gebruik software ter ondersteuning zoals Visionplanner, waarin u de begroting kunt verwerken. Deze software is te koppelen aan uw boekhoudpakket. Hierdoor heeft u met één druk op de knop een handig financieel dashboard waarop u de realisatie ten opzichte van de begroting inzichtelijk naar voren krijgt. Met Schipper Online houdt u volledig grip op uw financiële situatie.

Heeft u vragen of wilt u advies over het opstellen van een passende begroting voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag op weg!

Sarina de Klerck AA

0166 - 60 12 64