Nieuws

Heb ik recht op Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)?

Vanaf dinsdag 21 maart 2023 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het loket voor de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten) opengesteld. Deze tijdelijke tegemoetkoming is voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet uit 2022. De regeling geldt voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Met ons rekenmodel berekent u snel en eenvoudig of en zo ja, op hoeveel recht u aan tegemoetkoming heeft.

Heb ik recht op  de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)?

Met het rekenmodel dat wij hebben ontwikkeld berekent u eenvoudig of u recht hebt op de tegemoetkoming. Als dit het geval is volgt uit het rekenmodel tevens de hoogte van de tegemoetkoming.

Naar het rekenmodel

Voorwaarden TEK

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie (en dus aan 2 van de 3 volgende voorwaarden), en;
  < 250 werknemers
  < € 50 miljoen jaaromzet
  < € 43 miljoen jaarbalans
 2. De onderneming moet voor 31 december 2022 staan ingeschreven bij het Handelsregister, en;
 3. De energiekosten betreffen minstens 7% van de omzet (dit wordt bepaald aan de hand van standaard jaarverbruiken, modelprijzen over 2022 en de aangiften omzetbelasting over 2022), en;
 4. Er is een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van de onderneming).

Er zijn nog aanvullende voorwaarden die niet op iedereen van toepassing zijn:

 1. Wanneer een tegemoetkoming is gekregen door het prijsplafond, dan wordt dit in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die in november en december is ontvangen.
 2. Wanneer elektriciteit wordt teruggeleverd, wordt hier bij de subsidieberekening rekening mee gehouden.

Hoogte subsidie

De subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. Op basis van het werkelijk verbruik, de modelprijzen en de werkelijke omzet over 2022 wordt het percentage van de energie-intensiteit berekend. Als dit hoger is dan 7% van de omzet, komt u mogelijk in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Het bedrag aan subsidie waar de onderneming recht op heeft is maximaal € 2 per m³ en € 0,60 per kWh. Hiervan wordt 35% als voorschot uitbetaald.

De verwachte standaardjaarverbruiken voor 2023 worden door de netbeheerders aangeleverd. Deze kunt u ook terugvinden bij uw netbeheerder. Vervolgens berekent RVO aan de hand van bovenstaande bedragen hoe hoog het voorschot van de maximale subsidie is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en grootverbruikers. U bent een kleinverbruiker als sprake is van een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3×80 ampère (tot maximaal 100.000 kWh). Voor gas is de aansluiting maximaal G25 (met een doorlaatwaarde van 40 m3 per uur). Deze situatie kan op zowel particulieren, als zakelijke verbruikers van toepassing zijn. In alle gevallen met een zwaardere aansluiting (zowel gas als elektra) dan bij een kleinverbruikaansluiting is sprake van een grootverbruikaansluiting.

Maximale subsidie

Hierbij geldt:

 1. De maximale subsidie is € 160.000,- per (groep) onderneming(en) (ongeacht het aantal aansluitingen dat uw onderneming heeft);
 2. De teruggave is maximaal 50% van de totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs);
 3. Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per (groep van) onderneming(en), niet per energiecontract of per vestiging.

Definitieve berekening subsidie

In februari 2024 wordt de definitieve berekening gemaakt aan de hand van de modelprijzen 2023. Deze cijfers zijn nu dus nog niet bekend. Bovendien is het onduidelijk hoe de energieprijs zich de komende maanden ontwikkelt. De definitieve subsidie is vooraf daarom niet met zekerheid te bepalen. Het gaat om een schatting. We begrijpen dat dit lastig voor u is. Om het risico dat u achteraf moet terugbetalen zo klein mogelijk te houden, is het voorschot op 35% gezet.

Daarnaast wordt nog overlegd in hoever een verplichte accountantsverklaring nodig is en in welke vorm dit zal zijn. Hierover volgt later meer informatie op onze website.

Tegemoetkoming aanvragen

Om de subsidie te kunnen aanvragen heeft u de volgende informatie nodig.

 1. De gegevens van de subsidieaanvrager, zoals het KvK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop het RvO het voorschot kan overmaken;
 2. Gegevens van de contactpersoon, zoals de naam, de telefoonnummer en het e-mailadres;
 3. De EAN-nummers van uw gas- en elektriciteitsaansluiting(en). Elke aansluiting op een gas- of elektriciteitsnet heeft een eigen, uniek identificatienummer. Dit is de EAN-code (Europese Artikel Nummering). Een EAN-code bestaat uit 18 cijfers en kunt u terugvinden op uw contract (of slimme meter);
 4. De omzet over 2022
  – Droeg u of uw groep omzetbelasting af over uw volledige omzet in 2022? Verzamel dan kopieën van de maand- , kwartaal- of jaaraangifte omzetbelasting.
  – Beschikt u niet over kopieën van de aangiften omzetbelasting? Stuur dan een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee, waaruit duidelijk het bedrag blijkt waarover u (of de groep) omzetbelasting betaalde in het kalenderjaar 2022.
  – Was u in 2022 niet over uw volledige omzet omzetbelasting verschuldigd? Stuur dan een afschrift uit de boekhouding, een kopie van de baten-lastenrekening of een ander bewijsstuk mee.
  – Startte u in 2022 met uw onderneming en kunt u geen jaaromzet 2022 opgeven? Geef dan minimaal 3 maanden btw-aangiften op. Bent u niet btw-plichtig? Dan kunt u aanvragen vanaf het moment dat er minimaal 3 kalendermaanden aan omzet is terug te zien in uw administratie.
 5. Een verklaring dat de mkb-onderneming of groep kwalificeert als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. Hiervoor moet de mkb-toets worden ingevuld en het resultaat moet worden opgeslagen. Het RvO kan hierom vragen.
 6. Let op: houd het energiecontract of -factuur bij de hand. Zorg ervoor dat u het adres en de tenaamstelling in het aanvraagformulier precies zo schrijft als op het contract staat vermeld. Is dit niet hetzelfde? Dan geeft uw EAN-code mogelijk een foutmelding. Uw EAN-code bestaat uit 18 cijfers.

Let op: vraagt u aan voor een groep verbonden ondernemingen? Dan neemt u de omzet van alle aangesloten ondernemingen bij elkaar. U laat hierbij de omzet tussen de aangesloten ondernemingen buiten beschouwing. Het maakt niet uit of er sprake is van een fiscale eenheid of .

Wat is een groep verbonden ondernemingen?

Een groep verbonden ondernemingen is een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen die zodanig verbonden zijn, dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming. Zo moet u dus de omzet van de Holding mogelijk ook bijtellen voor de subsidieberekening.
 • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan.
 • 2 of meerdere ondernemingen hebben een gezamenlijke leiding die alle beslissingen neemt. Bijvoorbeeld bij dochterondernemingen of werkmaatschappijen.
 • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in een overeenkomst.
 • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in de statuten of in een overeenkomst.
 • Een franchisenemer die niet los staat van de franchisegever. Dit is vaak vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Een franchise kan ook nog op een van de bovenstaande manieren verbonden zijn met een andere onderneming.
 • Ondernemingen zijn een fiscale eenheid voor de belasting. Als u deel uitmaakt van een fiscale eenheid, maakt u automatisch deel uit van een groep. Het gaat hier om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en/of de omzetbelasting.

Vraagt u aan als groep verbonden ondernemingen?

Doet u een aanvraag als groep verbonden ondernemingen? Dan heeft het RvO de aanvullende gegevens nodig:

 1. Een opgave van alle in de groep verbonden mkb-ondernemingen. Heeft een mkb-onderneming in uw groep al TEK-subsidie ontvangen? Dan telt het verbruik van deze onderneming niet meer in de berekening van de subsidie voor de groep. U geeft de gegevens van deze onderneming wel door bij uw aanvraag.
 2. De gegevens van de contactpersoon van de groep, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres;
 3. Een verklaring dat de groep kwalificeert als mkb-onderneming volgens de mkb-definitie van de Europese Commissie. U vult de mkb-toets in als groep, niet als aparte mkb-ondernemingen.

Heb ik recht op  de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)?

Met het rekenmodel dat wij hebben ontwikkeld berekent u eenvoudig of u recht hebt op de tegemoetkoming. Als dit het geval is volgt uit het rekenmodel tevens de hoogte van de tegemoetkoming.

Naar het rekenmodel

Aanvraag uitbesteden

U kunt de TEK zelf aanvragen of de aanvraag door ons uit laten voeren. Hiervoor brengen wij onze werkzaamheden in rekening op basis van gewerkte uren maal tarief. Het aanvragen van TEK kan tot en met 2 oktober 2023. Het aanvragen kan met eHerkenning of DigiD. Wij kunnen u daarom alleen op afstand of tijdens een afspraak begeleiden bij de aanvraag. Als u liever wilt dat wij de aanvraag voor u verzorgen dan hebben wij daarvoor een ketenmachtiging nodig. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen rechtspersonen of zzp’ers en eenmanszaken.

U kunt ook zelf de aanvraag van de TEK regelen via de website van het RvO. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Heeft u vragen over de regeling ‘Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb’? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten denken graag met u mee.