Blog

Brexit voor de loonbelasting en de sociale verzekeringen

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ondertekenden het akkoord op 31 december 2020. Al jaren wordt gesproken over dit moment, maar wat is er nu daadwerkelijk veranderd? In deze blog wordt gefocust op de gevolgen van de Brexit voor de loonbelasting en de sociale verzekeringen.

De overgangsperiode, waarin alle Europese regels van toepassing bleven op het Verenigd Koninkrijk (VK), is geëindigd op 31 december 2020. In deze periode werd onderhandeld over een nieuw samenwerkingsakkoord. Vanaf 1 januari 2021 gelden er zodoende andere regels.

De uitzondering hierop is het Terugtrekkingsakkoord. Hierin staat dat de ‘oude’ Europese regels blijven gelden voor Nederlandse werknemers die al op 31 december 2020 in het VK werkten of andersom. Voor hen zijn er geen veranderingen of gevolgen.

Brexit en de loonbelasting

Op basis van het voorgaande kan er onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten werknemers.

  1. Werknemers uit het VK die voor 31 december 2021 al in Nederland werkten, blijven onder het EU-recht vallen. Voor hen verandert er niks.
  2. Werknemers uit het VK die na 1 januari 2021 in Nederland gaan werken, vallen niet meer onder het EU-recht. Zij hebben hierdoor bijvoorbeeld geen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Een belangrijk aandachtspunt is dat ook het ‘vrij verkeer van personen en goederen’ is vervallen per 1 januari 2021. Dit betekent dat Britten sinds 1 januari 2021 een geldige verblijfs- of werkvergunning nodig hebben om in Nederland te wonen en/of te werken. Een nieuwe vergunning wordt niet zomaar verstrekt, want nieuwe aanvragen worden behandeld als ‘derdelanders’.

Hoewel het verkrijgen van de juiste vergunningen de verantwoordelijkheid is van de werknemer zelf, kan je als werkgever wel helpen door de Britse expat actief te begeleiden in het aanvragen van zo’n vergunning. Het tewerkstellen van een Britse expat zonder vergunning is immers geen goed idee, het is illegaal en er staan flinke boetes op.

Brexit en de sociale verzekeringen

De Brexit heeft naast gevolgen voor de loonbelasting, ook grote gevolgen voor de sociale zekerheid. De reikwijdte van de akkoorden die zijn gesloten zijn beperkter dan de Europese verordening die tot dat moment gold. Welke regels nu van toepassing zijn is opnieuw afhankelijk van de situatie. We kunnen twee groepen onderscheiden:

  • Werknemers die gebruik hebben gemaakt van het recht op vrij verkeer op voor 31 december 2020, blijven de oude regels van toepassing. In ieder geval voor zover de situatie niet verandert. De verzekeringspositie wordt na 31 december 2020 nog steeds vastgesteld volgens het Terugtrekkingsakkoord.
  • Voor werknemers die na 1 januari 2021 vanuit het VK in Nederland zijn gaan werken (of andersom) gelden de nieuwe regels die de EU en het VK met elkaar hebben afgesproken. De reikwijdte van de nieuwe afspraken is beperkter dan onder de Europese verordening. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Nederlandse kinderbijslag niet onder de deal valt en dat op basis van de huidige stand van zaken de medewerker (en zijn familie) voor de gezondheidszorg verzekerd zijn in de woonstaat, ook al is de medewerker sociaal verzekerd in de werkstaat.

The devil is in the details bij de Brexit. Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw medewerkers en business kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons op. 

On December 31st the time had finally come. The European Union and the United Kingdom signed the agreement. This moment had long been talked about, but what actually changes? This article focusses on the consequences of the Brexit for payroll tax and for the social insurance position.

The transition period, in which all European rules continued to apply on the United Kingdom, has ended on December 31, 2020. During this period both parties negotiated on a new cooperation agreement. As of January 1, 2021, different rules are applicable.

The exception to this is the Withdrawal Agreement. As result, the ‘old’ European rules will continue to apply to Dutch employees who were already working in the UK on December 31, 2020 or vice versa. There are no changes for them.

Brexit and payroll

Based on the above, a distinction can be made between two types of employees.

  1. Employees from the UK who start(ed) working in the Netherlands after 31 December 2020 are no longer covered by the EU law.
  2. Employees from the UK who were already working in the Netherlands before 1 January 2021 will continue to be subject to EU law. Nothing changes for them.

An important detail is that the ‘free movement of persons and goods’ no longer applies as ofJanuary 1, 2021. This means that, since 1 January 2021, the British need a valid residence or work permit to live and / or work in the Netherlands. A new permit is not issued easily, since new applications are treated as “third-country nationals”.

Although obtaining the correct permits is the responsibility of the employee himself, you can help as an employer by actively guiding the British expat in applying for such a permit. After all, employing a British expat without a permit is not a good idea, it is illegal and carries hefty fines.

Brexit and social insurance

The Brexit has, next to the consequences for the payroll taxation, also an effect on the social insurance. The scope of the agreements that are concluded are more limited than the European regulation that applied until that time. Which rules now apply again depends on the situation. We can distinguish two groups:

  • For employees who have exercised the right to free movement before December 31, 2020, the old rules will continue to apply. At least as long as the situation does not change. The insurance position will continue to be determined after December 31, 2020 under the Withdrawal Agreement.
  • Employees who started working in the Netherlands from the UK (or vice versa) after the 1st of January 2021 are subject to the new rules that the EU and the UK have agreed with each other. The scope of the new agreements is more limited than under the European regulation. This means, for example, that Dutch child benefit is not covered by the deal and that, based on the current state of affairs, the employee (and his family) are insured for health care in the state of residence, even if the employee is covered by social insurance in the work state.

The devil is in the details with Brexit. Would you like to know more about the consequences of Brexit for your employees and business? Please do not hesitate to contact us.