Nieuws

Wijziging verliesverrekening vennootschapsbelasting

In de aanbiedingsbrief, waarmee het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag werd ingediend bij de Tweede Kamer, was reeds een aantal wijzigingen in het vooruitzicht gesteld. Eén van deze wijzigingen betreft de aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting. Deze nota van wijziging heeft tot doel om te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen. De details van deze wijziging zijn op 5 oktober bekend gemaakt.

BV’s, NV’s en andere rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting over de behaalde winst (omwille van duidelijkheid zal hierna alleen nog worden gesproken over BV’s). Indien in enig jaar een verlies wordt geleden, kan dat verlies mogelijk worden verrekend in een ander jaar waarin winst wordt behaald. In het winstjaar is dan minder vennootschapsbelasting verschuldigd. Juist in 2019 zijn de termijnen hiervoor nog aangepast: een verlies is maximaal 1 jaar terug te verrekenen en maximaal 6 jaar voorwaarts (verliezen tot en met 2018 zijn zelfs 9 jaar voorwaarts te verrekenen).

Met het voorstel wordt deze regeling op twee punten gewijzigd met ingang van 2022: 

  • Ten eerste wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening onbeperkt (achterwaarts blijft één jaar). Deze verruiming gaat ook gelden voor oude verliezen. Dat betekent dat verliezen uit jaren tot en met 2012 kunnen worden verrekend tot en met het jaar 2021. Verliezen vanaf 2013 kunnen onbeperkt worden verrekend. 
  • Ten tweede wordt een maximum ingevoerd voor de hoeveelheid verlies die in een winstjaar kan worden verrekend. Dat maximum is € 1 miljoen + 50% van de winst boven € 1 miljoen. Zo kan er bij een winst van € 4 miljoen straks maximaal € 2,5 miljoen verlies worden verrekend (€ 1 miljoen + 50% van € 3 miljoen). Deze beperking geldt voor zowel voorwaartse als achterwaartse verrekening. Deze beperking gaat eveneens gelden voor oude verliezen die vanaf 2022 worden verrekend. Verliezen die door de beperking niet kunnen worden verrekend, blijven daarna dus onbeperkt staan en kunnen in de toekomst met andere winstjaren worden verrekend. 

De regeling is met name bedoeld om het grootbedrijf te treffen, deze bedrijven zijn hierdoor eerder vennootschapsbelasting verschuldigd. De drempel van € 1 miljoen is ingevoerd om het mkb te ontzien, al zal dit wellicht niet in alle gevallen voldoende zijn. 

Wilt u alle wijzigingen van het Belastingplan 2021 lezen? Download dan hieronder onze whitepaper: ‘Belastingplan 2021: wat betekent dit voor u?’