Blog

Vervroegd met pensioen: dit zijn 5 mogelijkheden

Met het Pensioenakkoord is eerder stoppen met werken aantrekkelijker geworden. Zo zijn er gunstigere fiscale regels voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) en verlofsparen. Ook wordt het mogelijk om een deel van het pensioen ineens op te nemen. Verder is in veel cao’s sprake van een generatiepact. Dit heeft als doel dat oudere werknemers minder gaan werken, zodat in hun plaats jongere werknemers kunnen starten. Vervroegd met pensioen gaan? Dit zijn de mogelijkheden die het in het wetsvoorstel worden aangeboden.

1. Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Met de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) kunnen werknemers vervroegd met pensioen, met financiële hulp van hun werkgever. De hoofdregel was dat de fiscus een dergelijke financiële bijdrage belastte met een fiscale heffing van 52%, de zogeheten RVU-heffing . In het pensioenakkoord is een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing opgenomen, de zogenaamde drempelvrijstelling. De extra fiscale heffing is tijdelijk niet van kracht, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer stopt maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd met werken;
  • de werkgever geeft een maximale vergoeding van circa € 22.164 per jaar, wat neerkomt op circa € 1.847 per maand.

Kom je als werkgever met je werknemer(s) een lagere periode of een hogere vergoeding overeen, dan is het meerdere belast.

Voor een aantal cao’s zijn door sociale partners specifieke afspraken gemaakt voor de sector. De meest bekende zijn op dit moment de Bouw en Motorvoertuigen- en tweewielerbranche.

2. Uitbreiding verlofsparen

Het sparen van extra vakantiedagen is op dit moment mogelijk tot maximaal 50 weken. In het pensioenakkoord is afgesproken dat deze mogelijkheid verruimd wordt naar 100 weken. De werknemer kan dat verlof gebruiken om eerder te stoppen met werken. Momenteel sparen werknemers deze verlofweken bij hun werkgever. De mogelijkheid wordt onderzocht om dit sparen extern onder te brengen en dus niet bij de werkgever. De beoogde inwerkingtreding van deze mogelijkheid is 1 januari 2021.

3. Mogelijkheid opname 10% pensioenbedrag

In het huidige pensioenstelsel is de hoofdregel dat een deelnemer de totale waarde van het pensioen gebruikt voor een levenslange pensioenuitkering. In het pensioenakkoord is een versoepeling van deze regel opgenomen. Straks mag een deelnemer op de pensioendatum maximaal 10% van de waarde van het pensioen ineens opnemen. De rest van het pensioen wordt levenslang uitgekeerd.  Een opname ineens mag niet gecombineerd worden meteen hoog/laag constructie.

De beoogde inwerkingtreding van deze mogelijkheid is 1 januari 2022.

4. Generatiepact (Seniorenregeling)

In een aantal cao’s is een regeling opgenomen over het generatiepact. De reden hiervoor is dat steeds meer oudere werknemers moeite hebben om de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Er is om die reden behoefte om op latere leeftijd minder te werken, maar dan wel met aanvullende maatregelen voor het loon en de pensioenopbouw. Het generatiepact biedt die oplossing. Dit komt grofweg neer op de 80/90/100 regel. Met andere woorden, de werknemer gaat 80% werken, ontvangt een loon alsof hij 90% werkt en de pensioenopbouw gaat door alsof hij nog 100% werkt. Overigens, er bestaan ook varianten op deze 80/90/100 regel.

5. Andere opties

Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden zijn in de pensioenregelingen mogelijkheden opgenomen om eerder met pensioen te gaan. Daarbij kan gedacht worden aan onder andere het vervroegen van de pensioeningangsdatum of deeltijdpensioen. Het is ook mogelijk dat de werknemer zelf beschikt over polissen die eerder stoppen met werken mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een Gouden Handdruk-polis of een lijfrente.

Eerdere stoppen met werken wordt met de genoemde mogelijkheden gestimuleerd.  Overleg tijdig welke oplossingen en/of mogelijkheden het meest geschikt zijn om eerder te stoppen mogelijk te maken. Als werkgever kunt u het keuzeproces voor de werknemer vergemakkelijken door inzicht te bieden in de financiële consequenties. Keuzes rond eerder (laten) stoppen van werknemers zijn complex. De adviseurs van Schipper adviseren u graag.

Als werkgever kunt u het keuzeproces voor de werknemer vergemakkelijken door inzicht te bieden in de financiële consequenties. Keuzes rond eerder (laten) stoppen van werknemers zijn complex. Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies? Neem dan gerust contact met ons op. De adviseurs van Schipper Accountants staan voor u klaar.

Angelique Gijsen

0113 - 23 94 11

06 - 53 75 62 61