Blog

Is het thuis­kantoor van uw buiten­landse werk­nemer een vaste inrichting?

Nederland en België hebben een overeenkomst gesloten waarin aan werkgevers duidelijkheid wordt gegeven over fiscale gevolgen bij thuiswerkende werknemers. In bepaalde gevallen kan bij een thuiswerkende werknemer over de grens een vaste inrichting ontstaan.

Wat is een vaste inrichting?

Uw bedrijf is in principe alleen belastingplichtig voor de winst in het land waarin het gevestigd is. Als u zaken doet in andere landen, kan een vaste inrichting ontstaan. Dit is een vaste plaats, in een ander land, waaruit u uw onderneming drijft. Denk aan een fabriek of een winkel. Winst die moet worden toegerekend aan deze vaste inrichting, is belastbaar in dat andere land. Een vaste inrichting leidt dus tot een belastingplicht voor uw onderneming in het buitenland.

Waarom kunnen thuiswerkende werknemers een vaste inrichting vormen?

Een werknemer is onderdeel van uw onderneming. Als een werknemer thuiswerkt, wordt uw onderneming uitgevoerd vanuit een plek in het buitenland. In bepaalde gevallen kan dan een vaste inrichting ontstaan.

Afspraken tussen Nederland en België

Om duidelijkheid te creëren voor werkgevers, hebben Nederland en België vastgelegd in welke gevallen wel of niet sprake is van een vaste inrichting bij thuiswerkende werknemers.

Geen sprake van een vaste inrichting
Als thuiswerken alleen incidenteel voorkomt en geen onderdeel is van het vaste arbeidspatroon, is geen sprake van een vaste inrichting. Als een werknemer structureel thuiswerkt, maar ervoor kan kiezen om te werken op de locatie van de werkgever (in de vestigingsstaat), dan is in principe ook geen sprake is van een vaste inrichting.

Nederland en België hebben als praktische toepassing afgesproken dat als 50% of minder wordt thuisgewerkt (in twaalf maanden), er geen sprake is van een vaste inrichting. Verder is geen sprake van een vaste inrichting als de werknemer alleen werkzaamheden van voorbereidende aard of hulpwerkzaamheden uitvoert. Denk hierbij aan personeelszaken, secretariële activiteiten en ICT-ondersteuning.

Wel sprake van een vaste inrichting
In een situatie waarin structureel wordt thuisgewerkt en dit wordt verplicht door de werkgever, is wel sprake van een vaste inrichting. De verplichting kan worden vastgelegd in een contract. Als in de vestigingsplaats van de werkgever feitelijk geen werkplek voor de werknemer bestaat, heeft de werknemer geen andere keus dan thuis te werken. In dat geval kan ook een vaste inrichting bestaan.

Conclusie

Heeft u werknemers die thuiswerken in België of Nederland en bent u, als werkgever, gevestigd in een ander land dan waarin deze werknemers wonen? Ga dan na of in uw situatie een vaste inrichting ontstaat. Wilt u laten controleren of sprake is van een vaste inrichting en wat daarvan de fiscale gevolgen zouden zijn? Neem dan contact op met de internationale specialisten van Schipper Accountants. Wij denken graag met u mee!

Leonie de Vos LL.M.

+31 (0)10 - 48 00 155

+31 (0)6 45 95 17 12