Nieuws

Paarden registratie verplicht per 21 april 2021

Al verschillende jaren is het verplicht dat iedere paardachtigen een chip heeft en het daarbij behorende paspoort. Zonder de chip en het paspoort mag het paard niet worden gehouden. De enige uitzondering hierin zijn de paarden die permanent in een aangewezen natuurgebied verblijven.

Onder paardachtigen verstaan wij paarden, pony’s, ezels, muildieren en zebra’s. In de rest van het bericht spreken wij over paarden, hierbij bedoelen we alle paardachtigen.

Vanaf vandaag 21 april 2021 is het verplicht alle paardachtigen te registreren in de centrale database voor I&R. Hiermee wordt vastgelegd op welke locatie een paard verblijft. De paarden registratie geldt naast de al verplichte chip en het daaraan gekoppelde paspoort. De registratie geldt niet voor de paarden die permanent in een natuurgebied staan. De registratie is wel verplicht voor zowel bedrijven als particulieren. Heeft u maar één (hobby)paard, dan moet deze ook geregistreerd worden.

Verblijfplaats paarden

Naast de paarden registratie is het nieuw dat ook de locatie van het verblijf van het paard moet worden geregistreerd. Dit moet geregistreerd worden in de ‘Identificatie & Registratie’ voor paarden (I&R-paarden). Voor de verblijfslocatie is een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) nodig. Het chipnummer van het paard moet gekoppeld worden aan het UBN. Het is van belang dat uw locatie een UBN nummer heeft (bedrijven en particulieren). Een UBN kan worden aangevraagd bij RVO. Heeft de locatie al een UBN? Dan kan de diersoort ‘paarden’ aan het bestaande UBN worden toegevoegd.

Het systeem is grotendeels te vergelijken met I&R voor bijvoorbeeld rundvee, varkens, schapen en geiten.

Paard gaat tijdelijk naar ander verblijf

Wanneer het paard langer dan 30 dagen naar een andere locatie gaat, moet het paard worden afgemeld bij de I&R. De partij waar het paard naar toe gaat moet het paard weer aanmelden bij de I&R op zijn UBN. Beide meldingen moeten binnen 7 dagen na vervoer worden gedaan. Ook bij afvoer naar het slachthuis of bij sterfte moet een melding in de I&R worden gedaan.

Gaat het paard korter dan 30 dagen naar een andere locatie, dan hoeft hij niet in de I&R worden af- en aangemeld. Het is wel nodig dat in de eigen administratie wordt opgenomen op welke datum het paard is vervoerd en naar welke locatie hij is gegaan. De andere partij is verplicht om bij te houden in de eigen administratie van wanneer tot wanneer het paard aanwezig is geweest en wat de vorige locatie van het paard was.

Meerdere partijen paardenhouders

Wanneer een paard op een andere locatie wordt gehouden die niet van de verzorger van het paard is, wordt de verantwoording voor de registratie opgesplitst in twee verschillende soorten paardenhouders, namelijk:

  • Exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk is voor het paard
  • Exploitant van de locatie: degene die verantwoordelijk is voor de locatie (stal en/of percelen)

Exploitant van het paard

Degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van het paard (vaak de eigenaar) is de exploitant van het paard, oftewel de houder van het paard.

De houder van het paard is, zoals nu ook al het geval is, verantwoordelijk voor de registratie van het paard middels de chip en het paspoort. De houder van het paard speelt geen rol bij de registratie van de locatie van het paard.

Exploitant van de locatie

De exploitant van de locatie (bijv. manege of pension) noemen we de locatiehouder/-eigenaar. Diegene is verantwoordelijk voor de locatie (UBN) waar het paard wordt gehouden. Hij zorgt ervoor dat het paard in de I&R is gekoppeld aan de locatie. Hiervoor moet de stalhouder zorgen voor een UBN voor de desbetreffende locatie.

Diverse situaties binnen de paardenhouderij

Binnen de paardenhouderij kennen we diverse situaties waarbij een paard wordt gehouden op een locatie die niet van de houder van het paard is. Het kan ook zijn dat een paard het jaarrond alleen in een weide loopt. Hieronder benoemen we de veel voorkomende situaties.

Paard van particulier in weide van agrariër

Als het de bedoeling is dat het paard 30 dagen of langer in de weide loopt, dan moet de agrariër het paard op zijn UBN aanmelden in I&R. Loopt het paard minder dan 30 dagen in de weiden, dan moet de agrariër dit in zijn eigen administratie registreren.

Pensionhouder met meerdere paarden van derden

Een pensionhouder heeft paarden gestald van meerdere houders van paarden. De pensionhouder is de beheerder van de locatie en daarmee de locatiehouder/-eigenaar. De pensionhouder is daardoor voor alle paarden verantwoordelijk voor een juiste registratie in I&R-paarden.

Als de paarden tijdelijk (< 30 dagen) naar een andere locatie gaan, moet de pensionhouder dit registreren in de eigen administratie.

Particulier met paard in eigen weide

Het kan voorkomen dat een particulier een paard het jaarrond in een eigen weide heeft lopen. Er is geen stal aanwezig. De weide is de locatie waar het paard verblijft en daarvoor moet een UBN worden aangevraagd. De particulier moet het paard in I&R-paarden koppelen aan het UBN.

Melden I&R

De regelgeving t.a.v. I&R voor paarden is nog niet gepubliceerd, waardoor nog niet alle details bekend zijn. Wel geeft RVO aan dat vanaf 12 april 2021 paarden geregistreerd kunnen worden in de centrale database voor I&R-paarden. Formeel moet dit uiterlijk 21 april geregeld zijn, maar waarschijnlijk wordt bij de handhaving rekening gehouden met een, bij de praktijk passende, overgangsperiode.

Wanneer u een I&R-melding doet, moeten de gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum worden doorgegeven. Een melding kan worden gedaan via:

  • De site van mijn.rvo.nl, dit kan sinds 12 april 2021
  • Een Bedrijfsmanagementsysteem

Heeft u nog meer vragen over het verplicht registreren van paardachtigen? Neem dan contact met ons op!