Nieuws

Nieuw belastingverdrag Nederland – België

Nederland en België ondertekenden 21 juni een nieuw belastingverdrag. Het nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001 en is belangrijk om dubbele belasting te voorkomen, misbruik te bestrijden en knelpunten in het huidige verdrag op te lossen. In dit artikel vindt u een overzicht van de meest opvallende zaken uit het nieuwe belastingverdrag.

Beide landen moet het nieuwe verdrag nog goedkeuren. De ondertekening betekent dus niet dat de nieuwe regels gelijk in werking treden.

Bestuurders

In het verdrag is expliciet toegelicht dat beloningen voor werkzaamheden anders dan als bestuurder, niet langer onder het bestuurdersartikel zullen vallen. Deze beloningen zullen voortaan vallen onder het artikel inkomsten uit dienstbetrekking. Het opsplitsen van de activiteiten (als dat van toepassing is) is dus onder het nieuwe verdrag noodzakelijk om tot een goede bepaling van de verdragstoepassing te komen.

Enkel verdragsvoordelen als er daadwerkelijk dubbele heffing is

In het nieuwe verdrag is vastgelegd dat er geen voorkoming van dubbele belasting zal worden verleend in Nederland als het betreffende inkomensbestanddeel in België niet belast is. Dit is geen inhoudelijke wijziging, omdat door de toepassing van het Multilateraal Instrument (MLI) dit al vanaf 1 januari 2022 zo uitwerkt is onder het huidige verdrag. Nu is dit specifiek in het nieuwe verdrag opgenomen.

Compensatieregelingen

Er zijn in dit verdrag ook wijzigingen voor de compensatieregelingen. De compensatieregeling zoals deze onder het huidige verdrag van toepassing is, zal worden aangepast. Er is namelijk een uitzondering gemaakt voor aandelenoptierechten omdat het heffingsmoment van Nederland en België niet altijd gelijktijdig is.

Daarnaast was er een bijzondere compensatieregeling voor werknemers onder het oude verdrag bij wie de heffing onder het huidig verdrag verschoof. Deze bijzondere compensatieregeling blijft van toepassing met betrekking tot beloningen die ook onder het huidige verdrag ter heffing aan België zijn toegewezen.

Uitleg van het verdrag

Voor de uitleg van bepaalde verdragsteksten wordt vaak verwezen naar het zogenoemde OESO-commentaar. In het nieuwe verdrag is specifiek opgenomen dat wijzigingen in het OESO-commentaar door zullen werken in dit verdrag, ook al is het verdrag al van toepassing. Deze wijziging was nodig nadat in Nederland in rechtspraak besloten was dat deze doorwerking in beginsel niet van toepassing was.

Overige wijzigingen

In het huidige verdrag zijn enkele bijzondere bepalingen voor hoogleraren, artiesten en sporters opgenomen. Deze komen niet meer voor in het nieuwe verdrag. Dankzij het herziene verdrag worden (hoog)leraren die over de grens werken, in principe belast in het land waar ze werkzaam zijn. Hierdoor dragen zij vaker belasting af in hetzelfde land waar ze ook sociaal verzekerd zijn. Op deze manier worden zij gelijk behandeld aan andere werknemers.
Voor sporters en artiesten wordt het ook een stuk makkelijker gemaakt, aangezien zij bij korte optredens over de grens, belasting betalen over de inkomsten uit dit optreden in het land waar ze wonen en niet in het land waar ze optreden.

Wat is er niet opgenomen?

Vanuit de praktijk was er een sterkte behoefte aan een thuiswerkregeling in dit verdrag. Deze regeling is echter nog in onderhandeling. Er is specifiek gekozen om niet te wachten met de ondertekening totdat ook deze onderhandeling is afgerond. In een nieuw protocol zal deze regeling worden opgenomen.

Daarnaast ontbreekt een wijziging in het pensioenartikel, waarvan het wel de verwachting was dat deze zou worden opgenomen.

Wilt u meer weten over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België? Neem dan contact op met het internationale team.