Blog

Met een goede prognose houdt u grip op de toekomst

Een prognose opstellen is eigenlijk voor iedere ondernemer belangrijk, maar zeker voor starters en wanneer uw bedrijf aan het groeien is. Aan de hand van prognoses kunt u gedegen plannen maken voor de toekomst. Het maken van goede prognoses gaat verder dan het doen van een voorspelling op basis van uw ondernemersgevoel. Goede prognoses zijn gestoeld op reële aannames en betrouwbare cijfers. Ze maken het mogelijk om verantwoorde keuzes te maken op de langere termijn.

Financieel vooruitkijken is belangrijk voor elke ondernemer die verantwoord en gezond wil groeien. Voorheen werd de jaarrekening beschouwd als belangrijke stuurinformatie. Inmiddels ervaren we meer en meer dat dit een momentopname uit het verleden is. Prognoses vormen de juiste basis om op een adequate en verantwoorde manier beslissingen te nemen over de toekomst van uw bedrijf. Als ondernemer wilt u zich immers een beeld kunnen vormen van hoe uw bedrijf het het komende jaar zal doen. Is het bijvoorbeeld verantwoord om fors te investeren of kunt u beter een jaar wachten? Met de juiste financiële prognose toetst u de impact die een investering heeft op bijvoorbeeld uw liquiditeiten. Ook kunt u een inschatting maken van hoe het financieel zal uitpakken en welke maatregelen nodig zijn als bijvoorbeeld de omzet tegenvalt.

Financiële prognose

Als we spreken over financiële prognoses, bijvoorbeeld bij de start van een bedrijf of voor een investeringsbeslissing, kunt u denken aan een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting. Al deze zaken grijpen in elkaar. Het is niet alleen voor uzelf als ondernemer belangrijk om deze prognoses te maken, vaak zullen banken of andere geldverstrekkers dit inzicht wensen alvorens een financiering toe te kennen. De coronapandemie leert ons dat het daarbij belangrijk is om ook rekening te houden met een ‘worst-case’ scenario. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een grote klant wegvalt?

Meerjarenprognose

Prognoses worden jaarlijks gemaakt en bijgesteld en beslaan vaak meerdere jaren. Drie of vijfjaren prognoses zijn gebruikelijk. Deze prognoses kunnen worden doorvertaald naar het komende jaar of nog beter: de komende 12 maanden. Want vaak worden prognoses opgedeeld in maanden. Of er nu wel of geen investeringen mee gemoeid zijn, de prognoses houden u bij de les. Afwijkingen, naar boven of naar beneden, dwingen u als het ware om uw bedrijf tegen het licht te houden. Wat is hier aan de hand en belangrijker nog: wat kunt u doen om tijdig bij te sturen?

Samenwerken aan prognose

Ondernemers zijn van nature optimistisch. Om die reden is het belangrijk om als accountant kritisch mee te kijken en te adviseren bij het maken van prognoses. Met onze kennis en ervaring kunnen wij zorgdragen voor reële uitgangspunten, waardoor de prognose een waardevol stuurinstrument wordt binnen uw bedrijf.

Prognoseverklaring

Papier is geduldig. Stel, een ondernemer prognosticeert een lening met een looptijd van 25 jaar met 1,5% rente, terwijl de bank uitgaat van 15 jaar en 2,5% rente. Dat geeft vanzelfsprekend een heel ander beeld. Het verhaal van de ondernemer onderaan de streep is mooi, maar matcht niet met de verwachtingen van de bank. Zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken. Om die reden wordt steeds vaker gevraagd om de betrokkenheid van de accountant bij de opgestelde prognose. De accountant geeft hiertoe een verklaring bij de prognose af. Daarin verklaart hij onder meer dat de gehanteerde uitgangspunten, aannames en veronderstellingen aanvaardbaar zijn. Het zal duidelijk zijn dat de accountant daarmee een belangrijke – en misschien wel doorslaggevende – bijdrage levert aan de betrouwbaarheid van de prognose. Of dat nu voor de bank is of voor uzelf als enthousiaste en vooruitziende ondernemer. Vanzelfsprekend kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van uw prognoses en deze, indien gewenst, van een verklaring voorzien.

André Bruggeman

André Bruggeman AA

0187 - 66 77 72

06 - 22 31 42 14