Nieuws

Internationaal belastingnieuws – voorjaar 2023

Op deze pagina vindt u een overzicht van belastingnieuws op internationaal gebied.

Afschaffing vrijstelling bestuurdersbeloningen

Ongeacht wat er in een bilateraal verdrag geregeld was, was er in Nederland een goedkeuring dat buitenlandse bestuurders- en commissarisbeloningen (onder voorwaarden) werden vrijgesteld voor de Nederlandse inkomstenbelasting. De voorkoming via deze vrijstellingsmethode kon dus ook worden toegepast, ook al stond in het specifieke verdrag dat de verrekeningsmethode van toepassing was. Die keuze had te maken met de wens om bestuurders- en commissarisbeloningen zoveel mogelijk hetzelfde te laten belasten als normale looninkomsten. Deze goedkeuring is door de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën per 1 januari 2023 ingetrokken. Dit betekent dat in situaties waarin de buitenlandse belasting over de bestuurders- en commissarisbeloningen lager is dan die belasting in Nederland, het verschil in Nederland wordt bijgeheven. Afhankelijk van het bilaterale verdrag, kan het intrekken van deze goedkeuring tot een hogere belastingdruk op inkomen leiden.

Invoering wet Excessief lenen in internationale situaties

In Nederland is per 1 januari 2023 de zogenoemde Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap ingevoerd. Het doel achter deze wet is om lenen van de eigen bv door aandeelhouders met tenminste 5% van de aandelen te ontmoedigen.

Als een aandeelhouder meer dan € 700.000 (samen met de fiscale partner) van de eigen bv leent, wordt het meerdere in Nederland mogelijk gezien als een belaste fictieve uitkering in box 2 tegen 26,9% (2023). Er is wel een uitzondering voor eigenwoningschulden bij de eigen bv. Voor nieuwe eigenwoningschulden dient de aandeelhouder een recht van hypotheek te verstrekken aan de eigen bv.

Deze wetgeving kan ook in internationale situaties spelen. Dit kan het geval zijn als geld geleend wordt van een eigen buitenlandse vennootschap, maar ook geëmigreerde aandeelhouders kunnen lang na emigratie nog met deze wetgeving te maken krijgen. Wanneer er als gevolg van emigratie een Nederlandse conserverende aanslag openstaat en de aandeelhouder leent (na de emigratie) van een eigen (nieuw opgerichte) buitenlandse vennootschap én er wordt aan de voorwaarden voor excessief lenen voldaan, dan zal Nederland de conserverende aanslag (deels) willen innen. Nu de conserverende aanslag voor een aandeelhouder niet meer na 10 jaar wordt kwijtgescholden (voor emigraties tot 15 september 2015, 15.15 uur is dit wel het geval), is het dus van belang om ook lang na emigratie rekening te houden met deze nieuwe wetgeving.

Wilt u meer weten over wijzigingen in Nederlandse of internationale regelgeving of wilt u uw situatie bespreken, neem dan contact op met een van de specialisten in ons internationale belastingteam.

Withdrawal of approval to apply the exemption method for directors remunerations

Regardless of the specific bilateral tax treaty that is applicable, in the Netherlands there was a specific approval that the exemption method (if certain conditions were met) could be used on directors or commissioner remunerations. Even in the case the specific tax treaty indicated that the credit method should be applied. This choice had to do with the desire to tax the directors or commissioner remunerations in the same way as normal wage income.

This approval has been withdrawn by the Dutch State Secretary of Finance as of the 1st of January 2023. This means that in the situation where the foreign tax on directors or commissioner remunerations is lower than the tax in the Netherlands, the difference will be withheld in the Dutch tax return. Depending the applicable tax treaty, this withdrawal could result in an increase of tax due in the Netherlands.

Legislation against excessive borrowing from own company is applicable as of the 1st of January 2023

Shareholders with a significant interest (at least 5%) in a company will be subject to the new legislation on excessive borrowing from the own company. If a significant shareholder borrows (together with the tax partner) more than € 700,000 from its own company, the amount above the € 700,000 will be subject to Dutch taxation against the applicable tax rate in box 2 (26,9% in 2023). There is an exception applicable for home acquisition debt that are already in place. If a new home acquisition debt comes into existence, this debt will be excluded in case a mortgage is applicable.

This legislation is also applicable for foreign shareholders with a Dutch entity, or for shareholders who have left the Netherlands but still have a protective assessment (‘conserverende aanslag’) outstanding. If such an assessment is still outstanding and the significant shareholder borrows from  its own foreign entity, this could result in a collection of (part of) this protective assessment. As of 15 September 2015 at 15.15 hour, the protective assessments for shareholders with a significant interest are no longer waived after 10 years. It is of importance thus to take this legislation into consideration even if you have left the Netherlands a long time ago.

Do you wish to receive some more information regarding these changes/updates or do you want to check the impact on your specific situation? Please contact our international tax team.