Nieuws

Het coronavirus: maatregelen voor Nederlandse ondernemers

In korte tijd is duidelijk geworden dat de impact van het coronavirus groot is en waarschijnlijk nog groter zal worden. Onze specialisten op het gebied van accountancy, pensioen, fiscaal, corporate finance en personeelsdiensten blijven voor u klaar staan. Hierbij houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. We werken zoveel mogelijk vanuit huis en proberen afspraken telefonisch te doen.

Dat de impact groot is heeft gevolgen voor Nederlandse ondernemingen. De overheid heeft inmiddels een aantal maatregelen afgekondigd. Via dit bericht brengen we u graag op de hoogte van deze maatregelen.

Fiscale maatregelen

Uitstel van betaling

Het kabinet heeft aangegeven dat de Belastingdienst uitstel van betaling zal verlenen voor verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting. De ondernemer moet hiervoor schriftelijk motiveren dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Een individuele beoordeling vindt later plaats.

Update 19-03-2020: Het Ministerie van Financiën heeft laten weten dat de voorwaarde van de verklaring door de derde deskundige in de meeste gevallen kan komen te vervallen. Om uitstel van betaling te verkrijgen is het voldoende een brief te sturen waarin wordt aangegeven dat u als ondernemer in de betalingsproblemen bent gekomen door de uitbraak van het coronavirus. Er hoeft dan geen nader bewijs te worden verstrekt. De invorderingsmaatregelen worden direct gestopt en er wordt uitstel van betaling verleend voor 3 maanden. Als u langer dan 3 maanden uitstel wilt, moet wel nader bewijs worden verstrekt (mogelijk verklaring van derde deskundige), maar dat wordt nog uitgewerkt. U heeft dan wel de eerste 3 maanden de tijd om die aanvullende informatie te verzamelen en te verstrekken.

Om in aanmerking te komen voor het bijzondere uitstel moeten wel financiële problemen bestaan die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Met deze nieuwste update lijkt het erop alsof de Belastingdienst dat niet zal toetsen bij uitstel over alleen de eerste 3 maanden. We houden daar een kleine slag om de arm: mocht later komen vast te staan dat ten onrechte een beroep op het bijzondere uitstel is gedaan, is het mogelijk dat de verzuimboete voor te late betaling toch niet wordt vernietigd. Vraag daarom alleen uitstel aan als het echt nodig is.

Geen verzuimboete voor te late betaling

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete achterwege laten of terugdraaien die is opgelegd voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Het betreft hier dan met name de loon- en omzetbelasting.

Verlagen voorlopige aanslag

Indien een voorlopige aanslag is opgelegd, is het mogelijk om vermindering te verzoeken als blijkt dat de fiscale winst lager zal zijn dan de ten behoeve van de voorlopige aanslag ingeschatte winst. Er hoeft direct minder belasting betaald worden. Het kabinet heeft aangegeven dat verzoeken om vermindering in verband met het coronavirus door de Belastingdienst zullen worden ingewilligd.

Voorlopige verliesverrekening

Het is mogelijk dat u – bijvoorbeeld als gevolg van de crisis – een verlies lijdt over 2020, of misschien was 2019 voor u ook een verliesjaar. Dit verlies kunt u mogelijk verrekenen met resultaten uit het verleden waardoor u belasting terugontvangt. Die verrekening kan normaal gesproken pas plaatsvinden als het verlies over het verliesjaar definitief is vastgesteld. Het is echter ook mogelijk te verzoeken om voorlopige verliesverrekening, waardoor alvast 80% van het verlies wordt verrekend. U heeft dan eerder de beschikking over de teruggave van belasting.

Let op: dit verzoek kan pas worden ingediend als de aangifte over het verliesjaar is ingediend. Dien daarom snel de aangifte over 2019 of straks over 2020 in.

Ketenaansprakelijkheid bij inlenen personeel

Als u personeel inleent en de uitlener draagt de verschuldigde loonbelasting niet af, dan kunt u als inlener aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen belasting. In deze onzekere tijden moet u extra alert zijn op het betalingsgedrag van de door u ingeschakelde uitleners.

Overige maatregelen

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het kabinet wil de Borgstelling MKB-kredieten tijdelijk verruimen. Naar verwachting treedt deze maatregel eind maart in werking voor de duur van één jaar. Met deze regeling kan de overheid normaliter borg staan voor 90% van 50% van een krediet dat een ondernemer aangaat. Er wordt voorgesteld dit te verruimen naar 90% van 75%. Het wordt daardoor makkelijker (tijdelijk) geld aan te trekken.

Update 16-03-2020: Het kabinet heeft eerder dan verwacht de BMKB-regeling verruimd. Per heden heeft de verruiming van het BMKB al plaatsgevonden. Zoals verwacht is de borgstelling opgetrokken van 50% van 90% naar 75% van 90%. Bovendien is de regeling opengesteld voor overbruggingskredieten en rekening-courantkrediet met een looptijd van 2 jaar (i.p.v. 1 jaar). Ondernemers die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich melden bij hun kredietstrekker.

Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door het coronavirus kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de regeling van werktijdverkorting. Dat is een regeling waarop bedrijven een beroep mogen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Deze calamiteit moet ten minste 2 weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen en er moet minstens 20% minder werk zijn. Een deel van het personeel kan in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemers WW-rechten hebben opgebouwd.
De regeling staat daardoor niet open voor een dga die niet sociaal verzekerd is. Wel kunnen ZZP’ers onder voorwaarden een beroep doen op de bijstandsverlening door de gemeente.

Meer informatie?

Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, dan kunt u terecht bij onze adviseurs. Wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd brengen we u uiteraard zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42