Nieuws

Herwaardering landbouwgrond? Doe het nu!

Wie landbouwgrond heeft of in de landbouw actief is, weet dat herwaardering landbouwgrond een onderwerp is, dat al een aantal jaren actueel is in de sector. Toch neemt de urgentie toe om hiermee aan de slag te gaan. In een recent rapport adviseert de Rekenkamer de Tweede Kamer om vaart te maken met het afschaffen van de landbouwvrijstelling. Daarnaast wordt de bedrijfsopvolgingsregeling naar verwachting volgend jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Tel daar de politieke wind bij op en het is duidelijk dat slimme agro-ondernemers nu stappen moeten zetten.

Belastingadviseur Dick Gunst en accountant Johan Uijl werken beiden bij Schipper Accountants. Zij zijn vooral actief op de vestiging in Tholen. Door hun brede kennis en ervaring van agro-ondernemingen en -ondernemers zijn zij echter ook regelmatig actief vanuit de andere acht vestigingen van Schipper Accountants in Zuidwest-Nederland. “Agro is een boeiende bedrijfstak”, legt Dick uit. “Eigenlijk alles wat je binnen het reguliere mkb tegenkomt, gebeurt hier ook. Daarnaast spelen er tal van specifieke agro zaken. Interessant is ook dat veel agro-bedrijven familiebedrijven zijn, die soms al generaties lang van ouders op zoon of dochter worden overgedragen.”

Urgentie is voelbaar

De herwaardering landbouwgrond is precies zo’n onderwerp dat alleen in de agro speelt. Het houdt de gemoederen al jarenlang bezig. Zo vertellen Dick en Johan dat zij al ruim tien jaar geleden de eerste herwaarderingen begeleidden. Tijdens een recent fiscaal agro-overleg met collega-accountantskantoren en de belastingdienst werd de urgentie opnieuw duidelijk. Reden daarvoor is onder andere het rapport van de Rekenkamer waarin gesteld wordt dat de landbouwvrijstelling geen enkel doel dient. “Dit is relevant voor alle grondgebonden agro bedrijven. Of je nu actief bent in de akkerbouw, fruitteelt, boomkwekerij of sierteelt; als sprake is van eigen grond is het vrijwel altijd interessant om de grond nu te herwaarderen om grote fiscale aanslagen in de toekomst te voorkomen.”

Waar gaat herwaardering landbouwgrond over?

Bij de herwaardering landbouwgrond, wordt de boekwaarde van de landbouwgrond verhoogd tot de marktwaarde van de grond bij agrarische bestemming. Omdat de landbouwvrijstelling kan worden toegepast, is deze waardestijging van landbouwgrond onbelast. Dick: “De praktijk bij veel landbouwbedrijven is dat de grond wordt overgedragen van de ene generatie op de volgende. Die prijs kan flink oplopen, want de grondprijzen stijgen. Zolang echter de grond als landbouwgrond wordt gebruikt, hoeft over een eventuele verkoopwinst geen belasting te worden afgedragen. Dit is de zogeheten landbouwvrijstelling. Nu er echter steeds meer stemmen opgaan om deze vrijstelling af te schaffen, is het zaak om nu alle regelingen te benutten om de waarde feitelijk belastingvrij op te hogen. Wie dit doet, bespaart zich op een later moment een forse, belaste winst op de grondprijs en daarmee een forse belastingaanslag.”

Herwaardering landbouwgrond dus, maar hoe?

Herwaarderen is dus het advies van Dick en Johan. Maar wél volgens de regels. “Zomaar herwaarderen is niet toegestaan”, legt Johan uit. “Er moet een omstandigheid zijn, waardoor herwaarderen aan de orde kan komen. Die omstandigheden zijn binnen een familiebedrijf vaak ruimschoots voor handen. Mogelijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld het verschuiven van de winstaandelen binnen de maatschap of de toetreding van zoon(s) en/of dochter(s) tot de maatschap. In sommige situaties is het zelfs mogelijk een BV te laten toetreden tot de maatschap of VOF.” Dick vervolgt dat de herwaardering die dan volgt door Schipper Accountants altijd eerst wordt kortgesloten met de fiscus. “Wij stellen vaak in overleg met een taxateur een grondprijs voor op basis van recente transacties in de omgeving. Onze lijnen met de belastingdienst zijn kort. Zij kennen ons en onze manier van werken. Vaak gaat de belastingdienst snel akkoord met de door ons voorgestelde wijzigingen en prijzen.” Zodra de nieuwe waarde is vastgesteld, is het natuurlijk belangrijk dat alles op de juiste manier wordt verwerkt. Ook dat regelen Dick en Johan. “We dragen er zorg voor dat de juiste waarde in de boeken komt en verzorgen de belastingaangifte, waarbij we nadrukkelijk de landbouwvrijstelling claimen. Vanzelfsprekend passen we ook de maatschapsakte aan, zodat alles op de juiste manier is vastgelegd.”

Ook erf en ondergrond herwaarderen

De kennis en kunde die op dit gebied bij Schipper Accountants aanwezig is, biedt meerwaarde. Zeker als sprake is van ingewikkelde zaken, zoals grond met pachtersvoordeel erop. “Ook erf en ondergrond kunnen op deze manier zonder problemen onbelast worden geherwaardeerd. Wel is het belangrijk om alert te zijn in bijzondere situaties, zoals het genoemde pachtersvoordeel of als sprake is van een herinvesteringsreserve.”

Nú aan de slag

De constructie zoals beschreven betaalt zich vooral uit als op enig moment de landbouwvrijstelling komt te vervallen. Het gaat tussen de boekwaarde en de verkoopwaarde is daarmee namelijk onbelast verkleind en daarmee wordt de belastbare winst op termijn ook verkleind. Los van dit toekomstige voordeel ziet Johan ook een voordeel voor agro bedrijven die financiering nodig hebben. “Een herwaardering landbouwgrond betekent tevens een forse stijging van het eigen vermogen. Dat is gunstig voor het verkrijgen van een financiering.” Dick komt vaak genoeg bij agro-ondernemers over de vloer om ook de bezwaren te kennen, namelijk dat herwaardering ongunstig zou zijn voor de opvolgers. “Die gedachte is wellicht logisch, maar gaat niet op. In geval van een bedrijfsoverdracht wordt altijd gerekend met de werkelijke waarde. Daar verandert deze herwaardering niets aan. Maar omdat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten toegepast kunnen worden, wordt er over die waarde niet of nauwelijks belasting geheven. Echter ook die regeling staat onder druk. Om die reden zeggen wij, maak er nu werk van! Nu zijn alle regeling nog zodanig gunstig, dat dit onbelast kan. Wat de toekomst brengt is ongewis, maar zeker is dat de regelingen minder riant zullen worden.”

Meer weten?

Heeft u hulp nodig of wilt u een herwaardering landbouwgrond doen? Neem dan contact op met onze Agro adviseurs.