Nieuws

Dit zijn de belang­rijkste ontwikke­lingen in de Energie- en Milieulijst 2024

Welke investeringen stimuleert de overheid in 2024 met fiscale voordelen? Eind december publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Energielijst en Milieulijst 2024. Deze lijst bepaalt welke duurzame investeringen in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook de Milieulijst 2024 die bepalend is voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en het recht op Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is vastgesteld.

Vergeleken met 2023 is de Energielijst 2024 uitgebreid. De Milieulijst 2024 is juist flink ingekort. In dit artikel vindt u een overzicht van de meest opvallende ontwikkelingen vergeleken met vorig jaar.

Energielijst 2024

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht geldt vanaf 2023 voor bedrijven die op hun locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas gebruiken. Doordat deze verplichting nu bestaat, vindt de overheid het minder noodzakelijk om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen te stimuleren. Om deze reden zijn vergeleken met vorig jaar veel investeringen met een terugverdienperiode korter dan vijf jaar verwijderd van de Energielijst 2024. Bijvoorbeeld zonnepanelen met een vermogen groter dan 55kW. De verplichting om daarin te investeren ligt namelijk al vast in de energiebesparingsplicht.

Laadpunten voor bestelauto’s

De eisen voor het aanschaffen van elektrisch aangedreven bakfietsen en laadpunten zijn strenger geworden. Alleen voor laadpunten voor zwaar vervoer krijgen ondernemers nog belastingvoordeel. Licht vervoer, zoals bestelauto’s, komt niet meer in aanmerking.

Welke investeringen stimuleert de overheid in 2024 met fiscale voordelen? Eind december publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Energielijst en Milieulijst 2024. Deze lijst bepaalt welke duurzame investeringen in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook de Milieulijst 2024 die bepalend is voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en het recht op Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is vastgesteld.

Dalende trend energieprijzen na 2022

Vanwege de daling van de energieprijzen ten opzichte van eind 2022 zijn de te hanteren energieprijzen voor aardgas, elektriciteit en diesel aangepast. De aanpassing van deze prijzen heeft zijn oorsprong in de Erkende Maatregelenlijst (EML), opgenomen in de Activiteitenregeling. De aanpassing zorgt ervoor dat de regeling voor de EIA en de EML van dezelfde prijzen uitgaan.

Milieulijst 2024

Ook voor de Milieulijst geldt dat bepaalde investeringen van de lijst zijn gehaald omdat deze niet meer voldoende milieubesparend of -vriendelijk zijn. Dit komt mede door aanpassingen in de Europese wet- en regelgeving op het vlak van (verboden) staatssteun. Zo zijn hybride en ‘dual fuel’ vervoersmiddelen van de lijst gehaald op grond van wijzigingen in de Europese regelgeving. Deze stelt namelijk strenge eisen aan investeringen in vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen. Deze strengere eisen werken ook door op de stikstof verminderende verwarmingsketels die werken op fossiele brandstoffen. Ook deze zijn van de Milieulijst verdwenen.

Investeringen in duurzaamheid en circulariteit

De overheid zet voor investeringen voor de Milieulijst voornamelijk in op duurzaamheid en circulariteit. Zo is een tapsysteem voor water en frisdranken nieuw op de lijst. Dit systeem vermindert namelijk het gebruik van wegwerpverpakkingen. Het gebruik van biomassa als grondstof levert u alleen nog maar belastingvoordeel op als de biomassa een afvalstof of bijproduct is.

Investeringen door landbouwondernemingen

Voor agrarische ondernemers worden de mogelijkheden op bepaalde vlakken verruimd, maar op andere punten juist beperkt. Voor stallen en kassen is het maximale investeringsbedrag voor belastingvoordeel verhoogd. Op dit vlak is er dus meer ruimte voor financieel voordeel voor agrarische ondernemers.

Een voorbeeld uit de categorie ‘voortschrijdend inzicht’ is terug te zien in de emissiearme vloeren bij duurzame melkveestallen. Uit onderzoek blijkt dat deze vloeren in de praktijk niet leiden tot een vermindering van de uitstoot. Deze bedrijfsmiddelen zijn daarom verdwenen van de Milieulijst. Let op: voor brongerichte emissiearme stalsystemen in duurzame stallen voor varkens en pluimvee geldt dit niet, dus die staan nog wel op de Milieulijst.

Agrarische bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2024

  • Mechanische bestrijdingsapparatuur voor plagen (insecten) in land- en tuinbouwgewassen in de open teelt
  • Beregeningssysteem voor landbouwgewassen (elektrisch aangedreven pomp met frequentieregelaar en drukopnemer/beregeningsboom met lage waterdruk)
  • Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS of camerasysteem
  • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van dierlijke mest

Veelvoorkomende agrarische bedrijfsmiddelen op de Milieu- of Energielijst 2024

  • Zonnepanelen (minimaal vermogen 15Kw en maximaal 55Kw, mits aangesloten op kleinverbruikersaansluiting)
  • Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met GPS of camerasysteem
  • Hagelnetten en insectengaas voor de fruitteelt
  • Bandenspanningssysteem
  • Intrarijwieder voor bestrijden van onkruid (pneumatisch of mechanisch)
  • Mulch-apparatuur (machines voor kapotmaken/verkleinen van vanggewassen of groenbemesters)

Stel uw fiscaal voordeel veilig

Via deze tool ziet u snel of uw investering op de Energie- en Milieulijst 2024 voorkomt. Komt uw investering in aanmerking voor een fiscale stimuleringsregeling? Zorg er dan voor dat u aan alle formele eisen voldoet. De aanvraag moet binnen 3 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst ingediend zijn bij RVO. Doet u dit niet of te laat, dan kunt u geen gebruikmaken van het potentiële fiscale voordeel. Zo’n vergissing is vaak niet meer te herstellen.

Laat u vóóraf adviseren

Bent u van plan om een bepaalde investering te gaan doen? Neem dan vooraf contact met ons op, zodat wij u kunnen adviseren over de subsidiemogelijkheden en indien nodig gelijk actie kunnen ondernemen. Sommige subsidies zoals ISDE, moeten voorafgaand aan het aangaan van een verplichting worden aangevraagd. Op deze manier voorkomt u dat u fiscaal voordeel op uw investeringen laat liggen.

Heeft u vragen over investeringen in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij denken graag met u mee!

Linda Schuurmans

076 - 303 46 88