Nieuws

Diverse forfaits dieren gewijzigd

Vanaf 2020 zijn diverse forfaits van dieren gewijzigd. Ook zijn omschrijvingen van diercategorieën, met name voor melkvee, aangepast. Daarnaast zijn enkele eerder aangekondigde wijzigingen niet doorgegaan.

Wijzigingen forfaits dieren

Enkele forfaits t.a.v. de mestproductie en forfaits van dieren zijn aangepast.

Graasdieren

De mestproductie in kilogrammen stikstof en fosfaat per dier is aangepast voor geiten, pony’s, paarden en ezels. De meeste normen zijn verlaagd, waardoor de forfaitaire mestproductie lager wordt. Alleen de forfaits voor pony’s (fosfaat) en paarden (stikstof en fosfaat) zijn verhoogd.

Biologisch

De stikstofproductie van biologische geiten en schapen zijn ook aangepast. Met name de stikstofnorm van melkgeiten is fors verhoogd (van 5,8 naar 8,9 kg stikstof per dier per jaar). Een biologische melkgeitenhouder kan hierdoor minder dieren per hectare houden.

Aanpassing omschrijving diercategorie

De omschrijvingen van melkvee (cat. 100, 101 en 102) zijn aangepast. Dit sluit nu beter aan bij de omschrijvingen voor deze diercategorieën in het kader van de fosfaatrechten.

Nieuwsbericht - Saneringsregeling varkenshouderij

Staldieren

Bij de meeste staldieren is de stikstofcorrectie per dier per jaar aangepast. Dit geldt voor de diercategorieën varkens, kippen, vleeskalkoenen, nertsen en eenden. Meestal is de stikstofcorrectie (fors) verhoogd. Daarnaast valt op dat de stikstofcorrectie voor emissiearme systemen nu vaak nagenoeg gelijk zijn aan traditionele stalsystemen.

Stikstofgat komt minder vaak voor

De stikstofcorrectie geeft een normatieve hoeveelheid stikstof aan, die door emissies (vooral ammoniakemissie) uit de mest verdwijnt. Een hogere stikstofcorrectie betekent dat de berekende stikstofproductie (in de mest) lager wordt. Ook zal het zogenaamde ‘stikstofgat’ minder snel voorkomen op uw bedrijf, omdat na toepassing van de nieuwe stikstofcorrectie, de situatie dichter bij de werkelijke stikstofemissie zal liggen.

Normen dieren en eieren

Bij enkele staldieren zijn de normen per dier en/of per kilogram lichaamsgewicht aangepast. De normen per kilogram ei zijn voor eieren van eenden verhoogd. De wijzigingen zijn gering, waardoor ze een beperkte invloed hebben op de uitkomst van uw stalbalans.

Voorstellen die niet zijn doorgegaan

Onderstaande eerder voorgestelde aanpassingen zijn niet ingevoerd:

  • Wijzigingen forfaits melkvee. Ook geen extra lage en hoge klassen voor melkproductie.
  • Invoering cat. 103: Jongvee ouder dan 2 jaar.
  • Aanpassing standaardnorm melkproductie zelfzuivelaars.
  • Aanpassingen normen en omschrijvingen vleesvee. Ook geen invoering cat. 121: Overig vleesvee onder 1 jaar.
  • Wijziging forfaits voor biologisch gehouden dieren. De voorgestelde wijziging voor biologische melkgeiten en schapen is wel doorgevoerd.
  • De wijziging dat een melkkoe tot 12 maanden na afkalven onder cat. 100 blijft vallen, ook al wordt deze niet meer gemolken.

Houd bij uw prognose 2020, bij de verschillende onderdelen van de ‘Meststoffenwet’ rekening met de gewijzigde normen.