Blog

Btw zonnepanelen 2023: nultarief vanaf 1 januari van toepassing

De regels rondom btw op zonnepanelen gaan per 2023 veranderen. Als zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen geplaatst worden, dan is vanaf 1 januari 2023 namelijk het nultarief van toepassing. De toepassing van het nultarief zorgt zowel bij de Belastingdienst als particuliere woningeigenaren voor administratieve lastenverlichting. Voorheen was het namelijk mogelijk dat particulieren de btw op de aanschaf konden terugvragen, dat is nu niet meer nodig. In dit artikel vindt u de belangrijkste informatie rondom btw zonnepanelen 2023 op een rij. 

Wat wordt precies verstaan onder zonnepanelen?

Zonnepanelen zijn panelen die door middel van fotovoltaïsche cellen elektriciteit opwekken. Deze panelen worden ook wel PV-cellen of zonnecellen genoemd. Zonnepanelen die als dakbedekking functioneren worden voor het nultarief ook gezien als zonnepanelen, denk daarbij aan de zogenaamde geïntegreerde zonnepanelen.

Tegenwoordig bestaan er meerdere producten waarin zonnecellen zijn verwerkt. Zo zijn er PVT-panelen die zowel stroom als warmte opwekken, maar ook bijvoorbeeld zonneramen of zonwering met zonnecellen. Voor deze producten geldt het nultarief niet.

Uit de door de overheid gepubliceerde stukken blijkt een beperking op de toepassing van het nultarief voor zonnepanelen te zitten. Als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd met geïntegreerde zonnepanelen, dan kan op de levering van die zonnepanelen het nultarief niet van toepassing zijn. De levering van de woning, inclusief de zonnepanelen, wordt gezien als één levering. Het geheel wordt daarom belast met 21% btw.

Wat valt onder het begrip ‘woning’?

Het nultarief geldt alleen op zonnepanelen die geplaatst worden op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Het begrip woning is uitgelegd in de btw-wetgeving. Een woning is onroerend goed als dit bestemd is voor permanente bewoning door particulieren. Ook bij een bejaardentehuis of verpleeginstelling zijn er ruimtes die ter beschikking staan aan bewoners en als woning worden aangemerkt. Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen vallen ook onder het begrip woning als zij zich op hetzelfde perceel als de woning bevinden. Een tuin hoort ook bij het begrip woning. Worden er dus zonnepanelen geplaatst op een tuinschuur die op het perceel staat van de woning, dan is het nultarief van toepassing.

Een aantal onroerende zaken wordt niet aangemerkt als woning, bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, afzonderlijke garageboxen en hotels. Als een pand deels als woning en deels als bedrijfspand wordt gebruikt en het pand wordt voor meer dan 50% bestemd voor particuliere bewoning, dan mag deze voor de omzetbelasting geheel als woning worden aangemerkt. Zonnepanelen die op een woon-winkelpand worden geplaatst vallen dus onder het nultarief.

Voor een leverancier of installateur van zonnepanelen is het bijna ondoenlijk om na te gaan of een afleveradres voldoet aan het woningbegrip van de wet op de Omzetbelasting. In afwijking daarvan mag daarom ook worden aangenomen dat sprake is van een woning als het desbetreffende pand volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen een woonfunctie heeft of een vakantiewoning is en de zonnepanelen (ook) ten behoeve van de woonfunctie wordt gebruikt. Dit register is openbaar toegankelijk en is een relatief eenvoudige manier voor de leverancier om na te gaan of sprake is van een woning.

Btw zonnepanelen 2023: hoe zit het met aanvullende diensten?

Als de installatie van zonnepanelen door een derde partij wordt uitgevoerd, kan deze partij ook het nultarief toepassen als de zonnepanelen op of in de nabijheid van woningen worden geplaatst. De leveringen en diensten die direct noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en functioneren van zonnepanelen, zoals het aanleggen van kabels, het aanpassen van de meterkast, de levering van elektrakabels etc. gaan op in de dienst van de installatie of levering van de zonnepanelen. Ook daarop mag het verlaagde tarief toegepast worden.

Zaken die niet noodzakelijk zijn voor het installeren of functioneren van de zonnepanelen vallen dus niet onder het nultarief en worden dus belast met 21% btw. Denk hierbij aan het installeren van een warmtepomp of een accupakket of het verstevigen van het dak om zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Is er onderscheid tussen particulieren en ondernemers?

In de regeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen particulieren die zonnepanelen aanschaffen en ondernemers die zonnepanelen aanschaffen. Ook woningcorporaties en huurondernemers die zonnepanelen aanschaffen die worden geplaatst op of in de nabijheid van woningen kunnen zonnepanelen aanschaffen met het nultarief.

Btw zonnepanelen 2023: aftrek bij de leverancier

Bij de verkoop is het nultarief van toepassing. Dit heeft geen invloed op het recht op aftrek van de leverancier. Het recht op aftrek kan worden beperkt als sprake is van vrijgestelde omzet. Omdat hier sprake is van omzet die wel wordt belast, maar wordt belast met het nultarief, loopt de leverancier op dit vlak niet tegen een aftrekbeperking aan.

Internationale inkoop van zonnepanelen

Hoe zit het met de btw op zonnepanelen in 2023 als de leverancier van zonnepanelen deze aanschaft in het buitenland, binnen of buiten de EU? Ook dan mag de leverancier het nultarief toepassen als deze zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen worden geïnstalleerd. Het is in dit geval maar de vraag hoe gehandhaafd kan worden.

In de praktijk heeft dit geen grote gevolgen omdat de btw aangegeven wordt bij de aankoop en ook gelijk weer in aftrek gebracht mag worden. Er zouden liquiditeitsproblemen bij de grens kunnen ontstaan, als er btw op de invoer betaald moet worden en deze pas in de aangifte in aftrek gebracht kan worden. Met de nieuwe regeling rondom btw zonnepanelen 2023 is dit te vermijden als aangetoond kan worden dat de zonnepanelen geplaatst worden op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Overgangsregeling bij btw zonnepanelen 2023?

Tot nu toe is er geen overgangsregeling aangekondigd. Dit kan ervoor zorgen dat leveranciers van zonnepanelen facturatieproblemen krijgen. Als de zonnepanelen in 2022 zijn besteld, maar de zonnepanelen zijn geïnstalleerd en gefactureerd in 2023, dan moet het nultarief toegepast worden.

Als sprake is van een vooruitbetaling in 2022 dan moet daarover nog steeds 21% btw worden afgedragen. Het maakt daarbij niet uit dat de panelen pas in 2023 worden geleverd. De particulier kan deze btw nog wel op de reguliere manier terugvragen.

Maar wat als de zonnepanelen in december worden geplaatst, maar pas worden gefactureerd in januari 2023? Het is namelijk wettelijk verplicht om binnen 14 dagen na afloop van de maand te factureren. Dat zou betekenen dat voor de leveringen van december in januari nog gefactureerd mag worden. Omdat er geen overgangsregeling geldt waarin dit soort gevallen worden toegelicht, lijkt op dit moment het nultarief op deze leveringen van toepassing te zijn omdat deze in 2023 worden gefactureerd.

Regels rondom btw zonnepanelen 2023 in de praktijk

Al met al lijken de wijzigingen rondom de btw zonnepanelen 2023 een simpele maatregel. In de praktijk zal nog moeten blijken of duidelijk is wanneer het nultarief op zonnepanelen toegepast moet worden. De maatregel zal voor de Belastingdienst en particulieren wel voor lastenverlichting zorgen.

Vraagt u zich af of het nultarief voor u (al) van toepassing is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze btw-specialisten denken graag met u mee.

Let op: btw op energie terug naar 21%

Per 1 januari 2023 gaat de btw op energie weer terug naar 21%. Tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 was dit tarief tijdelijk verlaagd naar 9%. De overheid nam deze maatregel om de stijgende energieprijzen te verzachten.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt deze regeling dus teruggedraaid. Het is de bedoeling dat deze btw-verhoging samenvalt met een verlaging op de energiebelasting, in de vorm van een prijsplafond.

Verhuurt u een pand en belast u de energiekosten door naar uw huurder? Let er dan op dat per 1 januari 2023 de btw op de energiekosten weer 21% bedraagt.

Jos Philips

mr. Jos Philips

076 - 30 34 627

06 - 57 71 53 82