Nieuws

Mestaanwending meer emissiearm

Vanaf 2019 moet bij aanwending van drijfmest het systeem ‘tot de grond toe gesloten zijn’. Daarnaast kunt u op klei- en veengrond de sleepvoetmachine alleen gebruiken als u de mest verdunt met water en aan aanvullende voorwaarden voldoet.

Gesloten systeem

Bij aanwending van drijfmest of zuiveringsslib moet de bemester volledig tot de grond toe gesloten zijn. Dit geldt zowel voor grasland als voor bouwland. Systemen, waarbij u de mest via een open ribbel- of golfplatensysteem aanwendt is niet meer toegestaan. Ook een systeem, waarbij u op bouwland mest met een (omgekeerde) ‘ketsplaat’ verdeelt en met dezelfde machine direct onderwerkt is niet meer toegestaan.

Sleepvoet

Op klei- en veengrond mag u op grasland met een sleepvoetmachine drijfmest (en vloeibaar zuiveringsslib) op de grond aanwenden. Daarbij gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • De drijfmest wordt verdund met water (1 deel water op 2 delen mest).
  • Het gras moet eerst worden opgetild of zijdelings weggedrukt voordat de mest op de grond wordt gebracht.
  • De strookjes mogen maximaal 5 cm breed zijn en moeten minimaal 15 cm uit elkaar liggen.

Andere systemen

Gebuikt u een zodenbemester of sleufkouter? De mest mag dan niet over de rand van de sleufjes komen. Lukt dat niet of is dat niet wenselijk? Ook dan zal u de mest moeten verdunnen en gelden de bovenstaande voorwaarden voor het aanwenden op de grond!

Controleer of uw mestaanwendsysteem of dat van uw loonwerker aan de nieuwe eisen voldoet. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.