Nieuws

Investeringen in energie glastuinbouw

Zit u te denken om te gaan investeren in energie-efficiëntie?  U kunt uw subsidie aanvragen van 1 april tot en met 26 april 2019 17.00 uur. Met de subsidie is het mogelijk om energiebesparende maatregelen te nemen voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers.

De officiële naam van de subsidie is Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2019. Er is een budget beschikbaar van € 6,9 miljoen voor deze subsidie.

Subsidie

U ontvangt subsidie voor de gemaakte kosten (excl. btw) van de koop van nieuwe machines en apparatuur en de installatie hiervan. U ontvangt een maximale vergoeding van 25% van de gemaakte kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag is per aanvraag minimaal € 5.000. De maximale subsidie per investering staat in de tabel hieronder.

Investering Maximale subsidiebedrag* Kosten die onder de subsidie vallen zijn maximaal**
Tweede energiescherm € 150.000 € 6 of € 7 per m2 **
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster € 150.000
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster € 50.000
Luchtbehandelingssysteem € 187.500 € 15 per m2

 

* Dit zijn de bedragen per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.
** Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 6/m2. Bij een geïnstalleerd kasoppervlak van 4 hectare of minder is dit maximaal € 7/m2.

Geen subsidie voor een aantal investeringen

Wanneer u onderstaande investering doorvoert ontvangt u geen subsidie:

 • Eerste energiescherm
 • Gevelscherm
 • Verduisteringsscherm
 • Lichtafschermingsscherm, wanneer dit wettelijk verplicht is
 • Schermen waarbij de energiebesparing minder dan 45% tot gevolg heeft
 • Schaduw- en zonweringsschermen
 • Lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafschermingspercentage van meer dan 25%
 • Vervangingsinvesteringen
Nieuwsbericht energie glastuinbouw

Subsidie aanvragen

U kunt van 1 april tot en met 26 april 2019 17.00 uur uw aanvraag indienen.

Voorwaarden van de subsidie

Zoals voor elke subsidie aanvraag zijn er een aantal voorwaarden:

 • U heeft vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling, een overeenkomst gesloten met de leverancier.
 • U moet de Gecombineerde opgave 2019, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend hebben voordat u een aanvraag indient.
 • U voert de investering uit in Nederland.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De investering mag niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie en de nationale milieubeschermingswetgeving.
 • Alleen kosten die in technische zin horen bij de levering en installatie van de investering, zijn subsidiabel. Ondersteunende en bijkomende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit zijn kosten voor ingebruikname van de investering, scholing en ondersteuning, leges, eigen arbeid, debetrente, transport, gebruikte machines en invoerrechten.
 • Het te verlenen subsidiebedrag plus eventueel andere ontvangen subsidies voor dezelfde investering, mag niet hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag.
 • Pas vanaf de startdatum van het project mag u kosten maken. De startdatum geeft u door bij uw aanvraag voor de subsidie.

Voor een tweede energiescherm

Voor de subsidie voor een tweede energiescherm gelden de volgende extra voorwaarden:

 • U heeft al een eerste energiescherm. Dit energiescherm bespaart minimaal 35% energie.
 • Het gebruik van het tweede energiescherm levert een energiebesparing op van minimaal 45%.

Overeenkomst met de leverancier

U stuurt een overeenkomst mee van de leverancier waar u de investering heeft aangeschaft. De overeenkomst moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U mag geen aanbetaling doen aan de installateur voordat u de subsidieaanvraag doet.
 • De overeenkomst is gesloten tussen uw bedrijf en de eventuele deelnemers in een samenwerkingsverband en de bouwer of leverancier van de machine of installatie.
 • Uit de overeenkomst wordt duidelijk op welke datum de overeenkomst gesloten is.
 • U heeft de overeenkomst gesloten vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling.
 • In de overeenkomst staat duidelijk om welke machine(s) en/of installatie(s) het gaat, bijvoorbeeld met de naam van de investering zoals deze in de regeling staat.
 • De kosten voor de aanschaf, bouw of levering van de apparatuur, installaties of machines, moeten per investering inzichtelijk zijn.
 • De subsidiabele kosten en niet-subsidiabele kosten moeten van elkaar te onderscheiden zijn.
 • De kosten exclusief btw staan ook in de overeenkomst.
 • In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen waarin staat dat de overeenkomst ontbonden wordt als de subsidie niet aan u wordt toegewezen.
 • Als de investering deel uitmaakt van een groter project (bijvoorbeeld de bouw van een kas) dan geldt de ontbindende voorwaarde alleen voor de investering waarvoor u subsidie aanvraagt.

Is de installateur via een holding verbonden met uw onderneming? Dan kunt u alleen subsidie krijgen voor de kosten van de installateur, dus zonder de berekening van winstopslagen.

Heeft u nog vragen of wilt u advies over de subsidieregeling? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.