Ondernemen tijdens de coronacrisis

Coronamaatregelen voor werknemers en zzp’ers

De impact van het coronavirus is groot. Door benodigde veiligheidsmaatregelen heeft u mogelijk uw dienstverlening moeten aanpassen of uw productie moeten stilleggen. U en uw eventuele werknemers zitten thuis waardoor werkzaamheden niet, of niet naar behoren, kunnen worden uitgevoerd. Om de vergaande gevolgen van deze situatie zo goed mogelijk op te vangen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd om getroffen bedrijven en personen hierin te ondersteunen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen voor ondernemers, werknemers en zzp’ers. 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers compensatie krijgen voor loonkosten van werknemers. Er kan een beroep worden gedaan op de NOW bij een verlies van minimaal 20% omzet vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming bedraagt – afhankelijk van het omzetverlies – maximaal 90% van de loonsom. De NOW vervangt per direct de reeds bestaande Werktijdverkorting regeling (wtv). De nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers, op een snellere wijze financieel tegemoet te komen dan dat de wtv-regeling dit toelaat.

Update 22-01-2021
De NOW over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 was opgedeeld in drie periodes van 3 maanden en de NOW zou bij iedere periode verder worden afgebouwd. Dit afbouwpad wordt nu verlaten en dat brengt de volgende wijzigingen met zich mee: 

  • Het vergoedingspercentage van de loonkosten zou in het 1e kwartaal van 2021 aanvankelijk 80% (eerst zelfs 70%) en in het 2e kwartaal nog maar 60% bedragen maar dat wordt voor beide kwartalen verhoogd tot 85%. 
  • Aanvankelijk moest de omzetdaling ook minimaal 30% bedragen, maar dat wordt voor beide kwartalen verlaagd tot 20%. 
  • Voor werknemers zou nog maximaal 1x het maximale dagloon voor vergoeding in aanmerking komen. Voor beide kwartalen bedraagt dit nu 2x het maximale dagloon, net zoals bij eerdere NOW-periodes. 
  • De loonsom over januari, februari en maart 2021 mag maar 10% lager zijn dan over juni 2020 (of 7e periode bij 4-wekenverloning), waar eerst een grotere daling was toegestaan. 

De NOW 4e tranche (loonkosten over 1e kwartaal 2021) kan worden aangevraagd vanaf 15 februari 2021. 

De meetperiode voor de omzetdaling moet beginnen op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021. Als ook NOW 3e tranche is aangevraagd moet de meetperiode van de 4e tranche aansluiten op de meetperiode van de 3e tranche. 

Update 15-12-2020: Extra openstelling aanvraag NOW 3
Het loket voor de NOW 3 was aanvankelijk per zondag 13 december gesloten. Omdat als gevolg van de op 14 december afgekondigde lockdown meer ondernemers te maken krijgen met omzetdaling, is het loket vanaf 15 december weer opengesteld. Het betreft wel een korte openstelling, namelijk tot en met 27 december. Lees verder…

Update 09-12-2020: geen versobering NOW 3
Aanvankelijk werden in de verschillende tranches van de NOW 3 enkele versoberingen doorgevoerd. Op 9 december 2020 kondigde het kabinet echter aan dat de regeling voorlopig toch niet wordt versoberd.

Dit betekent dat het omzetverlies in de tweede periode januari t/m maart 2021 minimaal 20% moet bedragen om voor de NOW in aanmerking te komen, in plaats van de eerder bekendgemaakte 30%. Ook de maximale compensatie van de loonkosten blijft op het huidige niveau van 80% gehandhaafd en neemt dus niet af naar 70%.

Update 01-10-2020: Definitieve voorwaarden NOW 3.0 bekend
Per 1 oktober 2020 geldt de NOW 3.0. Deze bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden, tot 1 juli 2021. De aanvraag voor de derde variant begint op 16 november 2020 en duurt tot en met 13 december 2020. De NOW3-steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. Lees verder…

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure van maximaal 4 weken, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De maximale ondersteuning bedraagt € 1.500 per maand. Lees hier meer over de regeling. 

Update 22-01-2021: Bijzondere bijstand zelfstandigen
De 3e periode van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Tozo1 en Tozo2 konden worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot het begin van de betreffende periode. Tozo3 kon in 2020 alleen nog worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot het begin van de maand waarin de aanvraag werd gedaan. Dat laatste wordt nu weer verruimd. Vanaf 2021 kan Tozo worden aangevraagd met een maximale terugwerkende kracht tot en met de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan.  

Per 1 april 2021 gaat de 4e periode van de Tozo in. De aangekondigde vermogenstoets voor ondernemers zou vanaf deze 4e periode in werking treden maar die komt nu geheel te vervallen. Dat betekent dat het recht op Tozo niet wordt beperkt door vrij beschikbare middelen. Wel moet nog steeds rekening worden gehouden met het inkomen van de partner. 

Update 21-12-2020: Uitstel aflossing TOZO-lening
Ondernemers die in het kader van de TOZO een lening hebben afgesloten bij de gemeente (of dat nog doen), zouden die eigenlijk per januari 2021 moeten gaan aflossen. De start van de aflossingen is nu opgeschort naar juli 2021. Over de eerste helft van 2021 zal bovendien geen rente worden berekend.

Update Noodpakket 3: Tozo, introductie vermogenstoets
Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt verlengd tot 1 juli 2021. De Tozo 3.0 kent als belangrijkste verschil met de eerdere regelingen de invoering van een vermogenstoetsLees verder..

Update Noodpakket 2: Verlenging Tozo-regeling
Op 20 mei heeft het kabinet het tweede noodsteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Onder dit tweede pakket wordt de Tozo-regeling voor een periode van 4 maanden, maar wel met een aangescherpte voorwaarden, verlengd. Lees hier meer over de verlenging van de Tozo

Differentiatie WW-premie

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 moeten werkgevers lager WW-premies afdragen voor vaste contracten en hoge WW-premies voor flexibele contracten. Voor werknemers met een vast contract die in een jaar meer dan 30% overwerken moet eveneens met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden afgedragen. Deze regeling zal worden versoepeld voor branches waar overwerk door de crisis nodig is (bijvoorbeeld de zorg). 

Als overgangsmaatregel was het toegestaan de lage WW-premie toe te passen als het vaste contract vóór 1 april 2020 op schrift was gesteld. Dit coulanceregime voor werknemers die eind 2019 in dienst waren, wordt nu verlengd tot 1 juli 2020. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan. 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.