Nieuws

Aanscherping en verruiming van de stikstofgebruiksnormen

Per 2019 zijn enkele stikstofgebruiksnormen aangepast. Meestal betreft dit een aanscherping van de normen, maar soms geldt een verruiming.

Aanscherping stikstofgebruiksnormen

In de volgende situaties is de stikstofgebruiksnorm aangescherpt:

  • Bij de teelt van een groenbemester op zand- of lössgrond. De norm wordt gekort met 50%, tenzij u de groenbemester zaait na de teelt van graan, koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, karwij of vlas.
  • Bij graslandvernietiging t.b.v. herinzaai in de periode van 1 juni t/m 31 augustus grasland op zand- of lössgrond. De norm voor alle bedrijven (ook niet-derogatiebedrijven) wordt verlaagd met 50 kg/ha.
  • Indien u direct na de graslandvernietiging op zand- en lössgrond mais teelt. De stikstofgebruiksnorm van mais wordt dan met 65 kg/ha verlaagd.
  • Alle normen van de ‘Equivalente maatregelen: stikstofdifferentiatie gewasopbrengst’ zijn verlaagd.

Verruiming stikstofgebruiksnormen

Er gelden vanaf 2019 ruimere stikstofgebruiksnormen bij de teelt van:

  • Een graszaadstoppel die als groenbemester wordt gebruikt. In dat geval geldt de norm van een groenbemester, mits de graszaadstoppel in het najaar of volgend voorjaar wordt vernietigd. Voorheen gold hiervoor geen stikstofgebruiksnorm. Het is nog niet duidelijk hoelang de graszaadstoppel minimaal moet blijven staan.
  • Graszaad, van het ras veldbeemd (eerste jaar). De norm op kleigrond is nu 130 kg/ha.

Houd bij uw planning van het gebruik van meststoffen in 2019 rekening met de nieuwe stikstofgebruiksnormen.

Heeft u vragen over de aangepaste stikstofgebruiksnormen? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.